TulKoti-hanke, Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut Pohjois-Savon hyvinvointialueella

https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/kansallinen-tulevaisuuden-kotona-asumista-tukevat-palvelut-hanke 

Hankkeessa rakennetaan yhtenäiset toimintakäytänteet kotona asumisen tukemiseksi koko Pohjois-Savon hyvinvointialueelle. Oikea aikaisten ja ennaltaehkäisevien toimintojen avulla parannetaan ikääntyvien elämänlaatua ja toimintakykyä niin, että osallisuus ja kotona pärjääminen mahdollistuvat entistä paremmin.

Toimenpiteet kohdistuvat ennaltaehkäisevän ja varhaisen tuen saatavuuteen Kotikuntoutuksen ja kuntouttavien arviointijaksojen toteuttamiseen, kotiin annettaviin päivätoimintoihin sekä omais- ja perhehoitajien hyvinvointitarkastuksien toteuttamisen malleihin samalla vaikuttaen myös kotihoidon resurssien riittävyyden turvaamiseen. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
TulKoti-hanke, Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut Pohjois-Savon hyvinvointialueella
Lyhyt kuvaus

https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/kansallinen-tulevaisuuden-kotona-asumista-tukevat-palvelut-hanke 

Hankkeessa rakennetaan yhtenäiset toimintakäytänteet kotona asumisen tukemiseksi koko Pohjois-Savon hyvinvointialueelle. Oikea aikaisten ja ennaltaehkäisevien toimintojen avulla parannetaan ikääntyvien elämänlaatua ja toimintakykyä niin, että osallisuus ja kotona pärjääminen mahdollistuvat entistä paremmin.

Toimenpiteet kohdistuvat ennaltaehkäisevän ja varhaisen tuen saatavuuteen Kotikuntoutuksen ja kuntouttavien arviointijaksojen toteuttamiseen, kotiin annettaviin päivätoimintoihin sekä omais- ja perhehoitajien hyvinvointitarkastuksien toteuttamisen malleihin samalla vaikuttaen myös kotihoidon resurssien riittävyyden turvaamiseen. 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Tavoitteena on luoda Pohjois-Savon hyvinvointialueelle iäkkäiden kotiin annettavien palveluiden yhtenäiset toimintamallit.  Toimintamallien kehittämisalueet ovat kotihoidon kuntouttavat arviointijaksot, virtuaalinen päivätoiminta, kotikuntoutus, neuvonta- ja ohjauspalvelut sekä omais-ja perhehoitajien hyvinvointitarkastukset.

Lähtökohtana tavoitteille ovat olleet alueen asukkaiden tarpeet. Iäkkäiden henkilöiden elämäntilanteiden ja tarpeiden ympärille kootaan laaja-alainen palveluiden kokonaisuus yhtenäisillä toimintaperiaatteilla. 

Hankkeen tavoitteisiin kuuluu lisätä asiakaslähtöisen, toimintakykyä edistävän toiminnan leviäminen koko hyvinvointialueelle, sekä lisätä tuen ja hoidon oikea-aikaisuutta asiakkaan tarpeisiin vastaten ja hoidon jatkuvuus turvaten. Tavoitteena on myös lisätä monitoimijuutta ikäihmisten palveluiden parissa sekä kehittää yhdessä alueen toimijoiden kanssa entisiä hyväksi todettuja toimintamalleja ja myös ottaa käyttöön uusia toimintatapoja.

Kokonaisuuden päätavoite on lisätä ikääntyvien hyvinvointia, elämänlaatua ja kotona pärjäämistä oikein mitoitetuilla ja oikea-aikaisilla yhdenmukaisilla palveluilla.

 

Toimiaika

Toiminta-aika 1.1.2022-31.12.2023.

Hanke on päässyt aloittamaan toimintaansa kartoittaen Pohjois-Savon alueen toimintatapoja, sekä osallistamaan alueen ammattilaisia sekä ikääntyneitä palvelujen yhdenmukaistamisessa.

TulKoti-hanke pyrkii verkostoitumaan vahvasti myös kansallisten toimijoiden ja asiantuntijatahojen kanssa kehittääkseen omaa tavoitteellista toimintaansa myös osaamisen ja kokemusten vaihdolla.

Toimijat

- Pohjois-Savon hyvinvointi alueen henkilöstö ja asukkaat. '

- Alueen TulSote-hanketoimijat ja muut hyvinvointiin liittyvät hankkeet.

- Tärkeässä roolissa ovat palveluohjaajat, kotikuntoutuksen, kotihoidon ja päivätoimintojen  henkilöstö sekä omais- ja perhehoitajat.

- Kuntien hyvinvointitoimijat, kolmannen sektorin toimijat, yhdistystoimijat ja vapaaehtoistoimijat ovat keskeisessä asiantuntijaroolissa.

- Kansalliset ikääntyneiden hyvinvointiin liittyvät asiantuntijatahot sekä hankkeet.

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitetiedostot ja linkit
Kuva
TulKoti-hankkeen toiminnan sisällön kuvausta.
Kuva
TulKoti-hankkeen toiminta-alueita ja toiminnan vaikutuksia.
Kuvateksti
Hankkeen toiminnassa pyritään vaikuttamaan palvelurakenteisiin niin, että palvelujen vaikuttavuus lisää hyvinvointia ja elämänlaatua sekä mahdollistaa ikäihmisen elämisen tavallisessa kodissa kauemmin.
Yhteyshenkilön nimi
Projektipäällikkö Sanna Kosonen
Yhteyshenkilön organisaatio
Varkauden kaupunki
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
sanna.kosonen@varkaus.fi

Luotu

29.03.2022

Viimeksi muokattu

10.07.2022
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Suomessa ikääntyneiden määrä kasvaa koko ajan. Sosiaali- ja terveysministeriön tekemän selvityksen mukaan koko Suomessa 65 vuotta täyttäneitä voi vuonna 2030 olla jo noin 26 prosenttia väestöstä. Pohjois-Savossa yli 65-vuotiaita ennustetaan vuonna 2030 olevan jo noin 31 prosenttia.

Tulevaisuuden haasteena on huolehtia ja turvata ikääntyneiden palvelut varsinkin silloin, kun itsenäinen arki ei ole enää mahdollista. Vanhuspalvelulaissa, sekä sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen Kuntaliiton laatusuosituksessa korostetaan ikääntyneiden mahdollisimman itsenäisen elämän turvaamista ja osallisuuden mahdollistamista. Tavoitteena on, että ihmiset pystyvät asumaan mahdollisimman pitkään kotona. Tässä kohtaa ennaltaehkäisevien ja oikea aikaisten palveluiden käyttöönotto ja kehittäminen ovat ensiarvoisen tärkeitä. 

Kun pureudutaan kehittämään palvelujen käyttöön ottoa jo varhaisemmassa vaiheessa sekä kehitetään palvelumuotoja joissa kevyemmällä tuella saadaan ikääntyvän toimintakykyä ja elämänlaatua parannettua, turvataan kotona asumista huomattavasti kauemmin. Raskaampiin palveluihin siirtyminen voi siirtyä jopa huomattavan paljon ja samalla ikääntyneen elämänlaadulliset tekijät paranevat. Tällä saadaan aikaan myös esimerkiksi kotihoidon kuorman keventyminen ja resurssien riittävyys.

Kun ikääntyvä henkilö saa olla osallisena yhteiskunnassamme ja kokea saavansa tukea omaan kotiin riittävästi, voidaan puhua merkittävistä inhimillisistä sekä myös taloudellisista hyödyistä.

Kotiin annettavien palveluiden  muodot ja laatu ovat tällöin isossa asemassa siinä, toimivatko palvelumuodot myös esimerkiksi yksinäisyyttä ja turvattomuutta vastaan.

Hankkeessa pyritään myös vaikuttamaan alueen asenne ilmapiiriin positiivisesti tuomalla näkyviin merkityksekkäitä kokemuksia ja vaikutuksia kehitettävistä kokonaisuuksista. Tähän kyseiseen tavoitteeseen liittyy myös hoitohenkilökunnan saatavuuden parantaminen. Ikäosaaminen kokonaisuudessaan tuodaan hanketoimissa näkyviin sen monipuolisien hyvien puolien kautta.

Päämäärä ja päätavoite

Tavoitteena on varmistaa kotiin annettavien palveluiden laatu asiakaskyselyillä ja yhtenäisillä mittareilla ja toimintakäytänteillä.

Päällimmäisenä tavoitteena on luoda yhtenäisiä toimintamalleja jotka jalkautuvat käytäntöön koko hyvinvointialueella. Kehittämisessä otetaan huomioon, että mallit ovat asiakaslähtöisiä ja vaikutuksiltaan oikea-aikaisia, sekä kustannustehokkaita. Kehittämisen tavoitteena on oikea-aikaisuus, ennaltaehkäisevät- ja toimintakykyä tukevat toimintakäytännöt, jotka vahvistavat asiakkaan omaa toimintakykyä kokonaisvaltaisesti. Näin pystymme siirtämään asiakkaan tarvetta siirtyä raskaimpien palveluiden piiriin.

Kehitettävät toiminta mallit:

-Kotihoidon kuntouttavat arviointijaksot

-Virtuaalinen päivätoiminta

-Kotikuntoutus

-Omais-ja perhehoitajien hyvinvointitarkastukset

Kehitettävien toimintamallien kohdalla kerätään alueelta erilaiset toimivat toimintakäytänteet ja muokataan niistä kohderyhmän kanssa yhteisiä toimintatapoja.

Myös uusia toimintatapoja tavoitteisiin pääsemiseksi pyritään löytämään ja ottamaan käyttöön alueella.

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

TulKoti-hankkeen tuloksena saadaan kartoitettua ja näkyviin Pohjois-Savon alueen kuntien ikäihmisten palveluissa käytetyt toimintamallit. Toimintamallien näkyväksi tekemisen kautta päästään kehittämään alueelle sopivat yhtenäiset toimintakäytänteet. Toimintakäytänteiden käyttöönottoa päästään pilotoimaan hyvinvointialueen toiminnassa ja niitä kehitetään kokeilujen kautta edelleen toimivimmiksi.

Uusia toimintamuotoja pilotoidaan ja tulosten perusteella aloitetaan valmistella niiden käyttöönottoon tarvittavia toimenpiteitä. Käytännön osoittamien hyvien toimintamallien käyttöönottoa aloitetaan ja samalla pyritään varmistamaan mallien juurtumisen mahdollisuus kenttätyöntekijöitä kouluttamalla mallien tukihenkilöiksi alueen eri kuntiin.

Tuotokset ja tulokset

Toiminta käynnissä ja arviointia aloitellaan.

Vaikutukset ja vaikuttavuus

Hankkeen toiminnan vaikutuksia ja vaikuttavuutta aloitetaan seuraamaan hankkeessa syksyllä 2022. Tuloksista raportoidaan myöhemmin.

Liitetiedostot ja linkit
Kuva
TulKoti-hankkeen toiminnan ja vaikutusten kuvausta