Yhdessä mielessä- mielenterveysosaaminen paikalliseksi pääomaksi 2020-2023

Yhdessä mielessä - mielenterveysosaaminen paikalliseksi pääomaksi -hanke käynnistyi vuoden 2021 alussa Verson hallinnoimana. Sosiaali- ja terveysministeriön rahoituksella toteutettava hanke toimii Päijät-Soten ja sen 12 omistajakunnan alueella. Yhteistyötä tehdään myös kolmannen sektorin mielenterveystoimijoiden kanssa. Hankkeella jalkautetaan osaltaan mielenterveysstrategiaa maakunta- ja kuntatasolle lisäämällä mielenterveysosaamista ja -taitoja sekä vahvistamalla hyvän mielenterveysosaamisen johtamisen edellytyksiä.  

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Yhdessä mielessä- mielenterveysosaaminen paikalliseksi pääomaksi 2020-2023
Lyhyt kuvaus

Yhdessä mielessä - mielenterveysosaaminen paikalliseksi pääomaksi -hanke käynnistyi vuoden 2021 alussa Verson hallinnoimana. Sosiaali- ja terveysministeriön rahoituksella toteutettava hanke toimii Päijät-Soten ja sen 12 omistajakunnan alueella. Yhteistyötä tehdään myös kolmannen sektorin mielenterveystoimijoiden kanssa. Hankkeella jalkautetaan osaltaan mielenterveysstrategiaa maakunta- ja kuntatasolle lisäämällä mielenterveysosaamista ja -taitoja sekä vahvistamalla hyvän mielenterveysosaamisen johtamisen edellytyksiä.  

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Yhdessä mielessä -hankkeen tavoitteet ovat:

Mielenterveysosaamisen johtamiseen on laadittu ja käyttöön otettu alueellinen toimintamalli

 • Määritellään mielenterveysosaamisen johtaminen ja keskeiset yhdyspinnat
 • Kehitetään välineitä, jotka vahvistavat kriisi- ja muutostilanteissa tarvittavaa mielenterveysosaamista ja sen johtamista
 • Muotoillaan mielenterveysosaamisen johtamisen toimintamalli yhteiskehittämisen keinoin ja otetaan se käyttöön

Tätä varten selvitetään alueellisesti merkittävimmät kriisi- ja muutostilanteet sekä niihin liittyvät yhdyspinnat tilastojen ja kyselyn avulla ja kartoitetaan alueellisesti merkittävimpien kriisi- ja muutostilanteiden parissa työskentelevien resilienssiin liittyvä mielenterveysosaaminen. Lisäksi määritellään kriisi- ja muutostilanteissa tarvittava keskeinen resilienssiin liittyvä osaaminen peruskoulutusten ja osaamisen johtamisen pohjaksi, tunnistetaan alueellisesti merkittävimpien kriisi- ja muutostilanteiden parissa työskentelevät (vuorovaikutustyötä tekevät) ja nimetään osaamisen lisäämisen mekanismit (verkostotyön muodot, yhteiskoulutukset ym), jotka tukevat myös yhdyspinnoilla tehtävää työtä. Hankkeen aikana kootaan kansallisesti ja alueella käytössä olevia hyviksi todettuja käytäntöjä ja malleja, joilla vahvistetaan mielenterveysosaamista ja tuotetaan tietoa ja välineitä ammattilaisten työn tueksi.

 • Muotoillaan yhteiskehittämisen keinoin mielenterveysosaamisen johtamisen toimintamalli, jossa tunnistetaan mielenterveysosaamisen johtamiseen liittyvät roolit ja vastuut kuntien ja SOTE-palvelujen systeemisessä kokonaisuudessa.

Työntekijöiden vahvistunut osaaminen tukee kuntalaisten resilienssiä muutostilanteissa

 • Tarjotaan peruskoulutusta koko hankkeen kohderyhmälle ja järjestetään kohdennettua koulutusta eri asiakasryhmien parissa työskenteleville, monialaisille pilottiryhmille sekä johdolle ja esimiehille
 • Kerätään tietoa resilienssin vahvistumisesta ja sen vaikutuksista sekä kehittämistyöhön ja koulutuksiin osallistuneilta työntekijöiltä että heidän asiakkailtaan

Tätä varten lisätään alueellisesti merkittävimpien kriisi- ja muutostilanteiden parissa työskentelevien ja heidän esimiestensä resilienssiin liittyvää perusosaamista ja alueen toimijoiden välistä yhteistyötä mm. koulutusten, pilottien ja kokeilujen avulla. Hankkeen aikana kerätään tietoa resilienssin vahvistumisesta ja sen vaikutuksista sekä kehittämistyöhön ja koulutuksiin osallistuneilta työntekijöiltä että pilottien asiakkailta.

Toimiaika

Kokonaisuus on käynnissä vuosina 2021-2023. 

Toimijat

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä ja sen 12 omistajakuntaa, Sosiaalialan osaamiskeskus Verso-liikelaitos, alueella toimivia mielenterveystyötä tekeviä järjestöjä ja yhdistyksiä sekä seurakuntia. 

Kehittämisessä on mukana vuorovaikutustyön ammattilaisia, organisaatioita ja alueellisia verkostoja sekä kokemusasiantuntijoita. Osa kehittämisestä tehdään pilottiryhmissä 

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Yhteyshenkilön nimi
Milla Rantakari
Yhteyshenkilön organisaatio
Sosiaalialan osaamiskeskus Verso-liikelaitos
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
milla.rantakari@paijatha.fi

Tekijä

Heli Kuitunen

Luotu

16.02.2022

Viimeksi muokattu

19.12.2022
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Mielenterveysstrategiaa jalkauttavan Yhdessä mielessä - mielenterveys paikalliseksi pääomaksi -hankkeen tarve perustuu Päijät-Hämeen alueen aiemmissa hankkeissa sekä asiantuntija-arvioissa esiin nousseisiin mielenterveyden haasteisiin sekä asiakas- ja palvelutarpeisiin. Esimerkiksi vuonna 2019 tehty THL:n asiantuntija-arvio osoitti tarpeen varhaisemmalle arjen ja mielenterveyden tuelle ja tuen yhteensovittamiselle. Alueella vuosina 2017-2019 käynnissä ollut LAPE-muutosohjelma nosti esiin tarpeen mielenterveysosaamisen vahvistamisesta lasten, nuorten ja perheiden parissa työskentelevien kohdalla ja alueen aktiivinen verkostotyö muiden, eri ikäryhmien parissa työskentelevien, ammattilaisten kohdalla.  

Alueella tehdyssä ns. neljän tuulen ilmiöiden (päihteet, mielenterveys, ongelmapelaaminen, lähisuhdeväkivalta) parissa tehtävässä ehkäisevässä työssä oli tunnistettu ilmiöiden yhtäaikaisen tarkastelun tarve ja välttämättömyys. Esimerkiksi vahvan päihdetaustan omaavat nuoret kokemusasiantuntijat painottivat nuorten huumeidenkäytön ehkäisyyn liittyvässä HuuMa -hankkeessa myönteisen palautteen ja kohtaamisen, vahvuuksien tunnistamisen, arkitilanteissa auttamisen sekä tunnetaitojen oppimisen merkitystä. Pandemia-aikana työntekijät puhuivat tunnekuorman kasaantumisesta perheissä ja työntekijöillä itsellään. Yhdyspinnoilla tapahtuvan mielenterveyden parissa tehtävän työn (työparityö, konsultointi, monialaiset asiantuntijaryhmät/asiakaspalaverit, verkostot ja tiimit) kehittämisen tarve oli näkynyt alueella jo pitkään. Edistävää mielenterveystyötä ja siihen liittyvän osaamisen lisäämistä on tehty alueella eri tahojen toimesta sekä ennen hanketta että hankkeen aikana.

Päämäärä ja päätavoite

Tavoite 1: Mielenterveysosaamisen johtamiseen on laadittu ja käyttöön otettu alueellinen toimintamalli 

 • Määritellään mielenterveysosaamisen johtaminen ja keskeiset yhdyspinnat 
 • Kehitetään välineitä, jotka vahvistavat kriisi- ja muutostilanteissa tarvittavaa mielenterveysosaamista ja sen johtamista 
 • Muotoillaan mielenterveysosaamisen johtamisen toimintamalli yhteiskehittämisen keinoin ja otetaan se käyttöön.

 

Tavoite 2: Työntekijöiden vahvistunut osaaminen tukee kuntalaisten resilienssiä muutostilanteissa 

 • Tarjotaan peruskoulutusta koko hankkeen kohderyhmälle ja järjestetään kohdennettua koulutusta eri asiakasryhmien parissa työskenteleville, monialaisille pilottiryhmille sekä johdolle ja esimiehille 
 • Kerätään tietoa resilienssin vahvistumisesta ja sen vaikutuksista sekä kehittämistyöhön ja koulutuksiin osallistuneilta työntekijöiltä että heidän asiakkailtaan 
 • Kerätään tietoa resilienssiin liittyvän tietämyksen lisääntymisestä koulutuksiin osallistuneilta. Kerätään tietoa ammattilaisten resilienssistä ja organisaation muutosvalmiudesta sekä työn kuormitustekijöistä pilotteihin osallistuvilta. Tutkitaan sitä, miten pilotteihin osallistuneet työntekijät arvioivat koulutusprosessissa saadun tiedon muuttuneen osaamiseksi tai voimavaroiksi ja miten niiden siirtymistä asiakkaan hyödyksi voidaan arvioida tai todentaa. Selvitetään mahdollisuutta asiakaskokemuksen hankkimiseksi. 
Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Tavoite 1:  Mielenterveysosaamisen johtamiseen on laadittu ja käyttöön otettu alueellinen toimintamalli 

Tuotokset: 

Selvitys alueen tyypillisistä muutostilanteista ja niihin liittyvistä osaamisen tarpeista 

Toimintamalli 

Vaikutukset: 

Esimiesten tieto ja ymmärrys mielenterveysosaamisen johtamisesta on lisääntynyt.

Resilientin organisaation työntekijät voivat hyvin ja osaavat toimia kriisi- ja muutostilanteissa.  

 

Tavoite 2: Työntekijöiden vahvistunut osaaminen tukee kuntalaisten resilienssiä muutostilanteissa 

Tuotokset: 

Peruskoulutus  

Kohdennetut koulutukset ja keskustelutilaisuudet  

Tutkimusraportti 

Vaikutukset:

Työntekijöiden mielenterveysosaaminen on lisääntynyt.

 Työntekijöiden vahvistunut mielenterveysosaaminen tukee kuntalaisten resilienssiä muutostilanteissa.