Aktiivisuuden- ja univalve rytmin seurantapalvelu senioriasumisyksikön asukkaista

Asiakkaan aktiviteetin ja toimintakyvyn seurannasta kotiympäristössä saadaan tietoa asiakkaan terveydentilasta ja sen muutoksista. Saatua tietoa voidaan hyödyntää asiakkaan hoidossa ja palveluiden oikea-aikaisena kohdentamisena.

Toimintaympäristö **

Suomessa väestö vähenee ja ikääntyy tulevina vuosikymmeninä, samalla sosiaali- ja terveyspalveluiden tarve kasvaa. Suomen vanhuspoliittisena linjauksena on tukea ikäihmisten kotona asumista, myös säännöllisten palvelutarpeiden ilmaantuessa. Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020–2023 asettaa yhdeksi keinoksi ikäystävällisen Suomen tavoittelussa digitalisaation ja teknologian hyödyntämisen. Hallituksen linjaamassa sote-uudistuksessa tavoitteena on vahvistaa perustason palveluja sekä siirtää painopistettä ehkäisevään työhön.

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Kotiin tuotettavissa palveluissa otetaan käyttöön erilaisia, uusia hyvinvointiteknologioita.

Kotona asumista tukevan teknologian käyttöönotto linkittyy Eksoten strategian kolmeen sanaan: Rohkeus, Yksinkertaisuus, Ihminen. Näillä toiminnan periaatteilla Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri suuntaa palvelujaan, toimintojaan ja kehittämistään. Strategiaa kuljetetaan arkeen toimintakykyohjelman, digital​isaatio-ohjelman ja työhyvinvointiohjelman avulla. Tarkoituksena on helpottaa niin asiointia kuin työn tekemistä. 

Eksoten visio: Toimintakykyisenä kotona, arjessa ja elämässä.

Liitteet
Kuva
Eksoten strategia
Eksoten strategia
Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Immalan Loisteen asumisyksikössä työskentelee yksi ohjaaja arkipäivisin, jonka tehtävänä on ohjata ja tukea asumisyksiön asukkaita. 

Senioriasumisyksikön ohjaajan on helpompi seurata kotiin asennettavien sensorien avulla niiden asukkaiden toimintakykyä, joiden terveydentila vaatii seurantaa. Ohjaajan ei tarvitse mennä aina paikan päälle asukkaan kotiin  tarkistamaan hänen tilanteensa. Asukkaan on turvallisempi asua yksin, kun hän tietää, että hänen  aktiivisuuttaan pystytään seuraamaan eri sensorien avulla. Omaisen on myös asukkaan luvalla mahdollista seurata hänen aktiivisuuttaan.

Tavoiteltu muutos

Pystytään paremmin ennakoimaan ikäihmisten toimintakyvyssä tapahtuvia muutoksia ja reagoimaan niihin ajoissa.

Muutoksen mittaaminen

Arviointikysymykset: 

1. Tukeeko asiakkaan kotona sensoreilla kerätty aktiviteettitieto ammattilaista asiakkaan hoidossa?

2. Lisääkö asiakkaan kotoa sensoreilla kerätty aktiviteettitieto asiakkaan /omaisen kokemaa turvallisuuden tunnetta?

Mittarit: Asukkaiden ja heidän omaistensa palautekyselyt, ammattilaisen yksilöhaastattelu, tukipyyntöjen määrä

Toteutussuunnitelma

Kohderyhmänä olivat  Imatran Immalan Loisteen senioriasumisyksikön asukkaat, joiden toimintakyky / terveydentila vaatii seurantaa, mutta ei varsinaisesti vielä säännöllistä palvelua. Ohjatun senioriasumisyksiön asukkaita on yhteensä 22. Talossa asuu myös muita asukkaita, joiden terveydentila vaatii seurantaa. Asukkailla oli mahdollisuus halutessaan antaa ohjelmaan käyttöoikeudet heidän läheiselleen.

Päätöksen jälkeen lähteä kokeilemaan jotain teknologista ratkaisua, järjestettiin kevyt tarjouskilpailu. Tarjouspyynnössä kerrottiin, että hankkeessa etsitään sellaisia pilotoitavia teknologisia ratkaisuja, joilla on mahdollista toteuttaa monipuolisesti asiakkaan aktiviteettiin, kotona ja kodin ulkopuolella liikkumisen ja uni/valve rytmin seurantaan perustuvaa datan analysointia, ja mahdollisesti järjestelmän tekemää omaa päättelyä erilaisten informatiivisten automaattisien ilmoitusten ja/herätteiden muodossa.

Lisäksi tarjottavan laitteen- ja järjestelmäpalvelun tuli sisältää tiedonsiirtoon tarvittavat liittymät- ja yhteydet, myös omaisen käyttöliittymä. Vaatimuksena oli myös, että laiteratkaisun toimittajan tulee osallistua aktiivisesti pilotoinnin aikaiseen yhteistyöhön ja järjestelmän kehittämiseen yrityksen omalla henkilöstöresurssilla.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä olivat  Imatran Immalan Loisteen senioriasumisyksikön asukkaat, joiden toimintakyky / terveydentila vaatii seurantaa, mutta ei varsinaisesti vielä säännöllistä palvelua.

Ratkaisun perusidea **

Senioriasumisyksikössä työskentelee yksi ohjaaja arkipäivisin, jonka tehtävänä on ohjata ja tukea asumisyksiön asukkaita. Ohjaajan on helpompi seurata kotiin asennettavien sensorien avulla niiden asukkaiden toimintakykyä, joiden terveydentila vaatii seurantaa. Ohjaajan ei tarvitse mennä aina paikan päälle asukkaan kotiin  tarkistamaan hänen tilanteensa. Asukkaan on turvallisempi asua yksin, kun hän tietää, että hänen aktiivisuuttaan pystytään seuraamaan eri sensorien avulla. Omaisen on myös asukkaan luvalla mahdollista seurata hänen aktiivisuuttaan.

Tässä pilotissa on käytössä kotiin asennettavat turvallisuussensorit, jotka antavat tilannekuvaa henkilön aktiivisuudesta kotona eri huoneissa vietetystä ajasta, keittiön liikeaktiivisuudesta; sähkölaitteiden käytöstä (mikro, vedenkeitin, kahvinkeitin ym.) sekä jääkaapin käytöstä. Turvallisuussensorit näyttävät myös viimeisimmän vuorokauden lepoajan aktiivisuuden (sänkyyn asennettu sensori), ulos poistumiset sekä huonetilojen lämpötilan ja - kosteuden. Järjestelmä oppii henkilön aktiivisuusprofiilin ja tekee hälytykset poikkeavasta käytöksestä. Hoitaja voi päätellä järjestelmästä saatavan tiedon perusteella terveydentilan muutoksia kuten diabetes, virtsatietaudit ja muistihäiriöt. Lisäksi pilotissa on käytössä päiväkirjatoiminto, joka toimii omaisten ja ohjaajan välillä ja tarvittaessa hoitoketjuun osallistuvien taholla. 

Aktiviteettitietoja pystytään hyödyntämään asiakkaan toimintakyvyn muutoksiin ennaltaehkäisevänä vaikutuksena ja reagoimaan niihin ajoissa. Aktiviteettitietoa pystytään hyödyntämään myös palveluiden oikea-aikaisena kohdentamisena. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Kokonaisuutta on kehitetty yhdessä loppukäyttäjien kanssa. Järjestelmän toimittajan rooli on ollut tuoda Aktiivisuuden- ja univalverytmin seurantapalvelua senioriasumisyksikön asukkaille tutuksi niin senioriasumisyksikön ohjaajan, asukkaiden kuin heidän läheistensäkin tietoon. Hyvien kokemusten kautta tieto seurantapalvelusta saa mahdollisesti kiinnostusta muidenkin asukkaiden osalta kuin vain pilotissa mukana olleilla. Aktiivisuuden- ja univalve rytmin seurantapalvelu on helppo käyttää ja se on mahdollista laajentaa muihinkin kotiin vietäviin palveluihin kuten kotihoitoon.