EJY ry:n Iloa arkeen -hankkeen ryhmätoimintamalli työelämästä poissaolevien espoolaisten työ- ja toimintakyvyn vahvistamiseksi

EJY ry:n Iloa arkeen -hankkeessa (2017–2020) kehitetään uudenlaista voimavaraistavaa ryhmätoimintaa, jonka tavoitteena on pidempään työelämästä poissaolleiden työikäisten espoolaisten työ- ja toimintakyvyn ja työllistymisedellytysten vahvistaminen.

 

Toimintaympäristö **

EJY:n Iloa arkeen -hankkeessa (2017–2020) kehitetään uudenlaista voimavaraistavaa ryhmätoimintaa, jonka tavoitteena on pidempään työelämästä poissaolleiden työikäisten espoolaisten työ- ja toimintakyvyn ja työllistymisedellytysten vahvistaminen ryhmän tarjoamien hyvinvoinnin kokemusten, arjen elämänhallinnan ja osallistumismahdollisuuksien lisääntymisen tuella. Ryhmäläisten toimintakyvyn vahvistumista arvioidaan ryhmätoiminnan aikana Työterveyslaitoksen kehittämällä Kykyviisari-itsearviointimenetelmällä. 

Hankkeessa edistetään ryhmäläisten kokonaisvaltaista hyvinvointia lisäämällä arjen liikuntaa, vahvistamalla terveellistä elämäntapaa sekä luomalla mahdollisuuksia taiteen ja kulttuurin tuottamiin elämyksiin ja positiiviseen itsetutkiskeluun. Vertaistuki auttaa käsittelemään tunteita ja avartaa huomaamaan omia mahdollisuuksia. Työelämävalmiuksia lisätään tunnistamalla omaa osaamista ja vahvuuksia sekä tutustumalla työelämään suuntaaviin mahdollisuuksiin. Ryhmässä tuetaan osallisuuden polkuja järjestökentän mahdollisuuksia hyödyntämällä.

Rahoitus: Kehittämishanke on osa sosiaali- ja terveysministeriön Suomi 100 -avustusohjelmaa "Toimintakyky kuntoon", jonka keskeisenä tavoitteena on edistää toimintakyvyltään heikentyneiden työikäisten toimijuutta ja kykyä toimia arjessa, työssä ja vapaa-ajalla.

Kohderyhmät: Hankkeella on kaksi kohderyhmää, joiden toimintakyky on heikentynyt.
1) Ensimmäinen kohderyhmä on pitkään työelämästä poissaolleet korkeasti koulutetut ja asiantuntijatyötä tehneet työikäiset espoolaiset.
2) Toisena kohderyhmänä ovat työelämästä poissaolevat ja Espoossa asuvat maahanmuuttajanaiset, joiden suomen kielen taito ei vielä vastaa työelämän vaatimuksia ja joiden osallistumismahdollisuudet suomalaiseen yhteiskuntaan ovat vähäiset.

Liitteet
Videolla esitetään EJY ry:n Iloa arkeen -hankkeen (2017–2020) kehittämä ryhmätoimintamalli.

Iloa arkeen -hankkeen keskeisenä tavoitteena on työelämästä poissaolevien työikäisten toimintakyvyn vahvistaminen voimavaraistavan ryhmätoiminnan avulla. Välineinä tähän toimivat taide ja kulttuuri, liikunta, positiivinen itsetutkiskelu ja vertaistuki.

Hankkeen kohderyhminä ovat:
1) korkeasti koulutetut ja asiantuntijatyötä tehneet 30-65 vuotiaat espoolaiset ja
2) kotona olevat vähän suomea puhuvat 25-65 vuotiaat espoolaiset maahanmuuttajanaiset,
joiden toimintakyky on heikentynyt.

Iloa arkeen -hanke on osa STM:n Suomi 100 -avustusohjelman Toimintakyky kuntoon -kokonaisuutta. Hankkeen pääyhteistyökumppaneina toimivat Helinä Rautavaaran museo ja Espoon liikuntapalvelut.