Suunnitellussa toimintamallissa kotihoidon asiakkaat ottivat käyttöön etäluettavia verensokerimittareita. Verensokerimittareista on automaattinen tiedonsiirto GillieAI-alustalle, jossa verensokeriarvot ovat reaaliaikaisesti kotihoidon hoitohenkilökunnan nähtävillä. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Etäluettavan verensokerimittarin käyttöönotto
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Suunnitellussa toimintamallissa kotihoidon asiakkaat ottivat käyttöön etäluettavia verensokerimittareita. Verensokerimittareista on automaattinen tiedonsiirto GillieAI-alustalle, jossa verensokeriarvot ovat reaaliaikaisesti kotihoidon hoitohenkilökunnan nähtävillä. 

Toteutuspaikka
Päijät-Soten kotiin vietävien palveluiden tulosalue, kotihoito
Paikkakunta tai maakunta
Päijät-Häme
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Luotu

19.11.2021

Viimeksi muokattu

17.08.2022
Ratkaisun perusidea **

Toimintamallissa kotihoidon asiakkaat ottavat käyttöön etäluettavia verensokerimittareita. Mittarin automaattisen tiedonsiirron ansiosta asiakkaiden verensokeriseuranta on ajantasaista ja joissain tilanteissa asiakkaan kotihoitokäynti voidaan poistaa, kun asiakkaan luona ei tarvitse käydä mittaamassa verensokeria.

Toimintaympäristö **

Kotiin vietävien palveluiden tarve Päijät-Hämeessä kasvaa voimakkaasti tulevina vuosina – palveluiden järjestämisen ja tuottamisen tapoihin onkin etsittävä innovatiivisia ratkaisuja välittömästi.

Kehittämiseen tällä hetkellä vaikuttavat ympäristötekijät, jotka tunnistettu kehittämisen aikana:

- Asiakkaiden tietoinen suostumus tietojen käsittelyyn

- Datan hallintaan ja ylläpitoon liittyvä lainsäädäntö; katseluoikeus, tietojen kerääminen, tietojen säilöntä, EU asetukset

- Kustannusvaikutusten arvointi; mikä arvo datan laadullisilla tekijöillä, korvaako käyntiaikoja ja mikä on kustannusvaikuttavuus aikaisempaan toimintamalliin nähden

- Vaikutukset tietoturva- ja tietosuojanäkökulmasta

Tulevaisuudessa vaikuttavat tunnistetut ympäristötekijät:

- Mahdolliset muutokset tietojen käsittelyssä

- Laitteiston saatavuus 

- Lainsäädäntötekijät (esim. MDR)

- Digiosaajuus todennäköisesti lisääntyy asiakkaiden keskuudessa, hyväksyttävyys lisääntyy

 

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä oli etähoivayksikkö Severin 11 asiakasta, joilla on päivittäinen verensokeriseuranta. Asiakkaat ovat kotihoidon palveluiden piirissä, mutta heidän kotihoitokäyntinsä tehdään videovälitteisesti. Kyseiset asiakkaat saivat etäluettavat mittarit olemassa olevien, manuaalisten mittareiden tilalle. 

Asiakkaat ovat saaneet videovälitteisen ohjauksen mittarin käyttöön ja erityisesti sen lataamiseen. Asiakkaille on myös annettu mahdollisuus ladata puhelimeensa sovellus, minkä kautta he pystyvät seuraamaan verensokerilukemiaan ajantasaisesti

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Ennen käyttöönotto tehtäviin kuuluivat mm. ammattilaiskäyttäjien tunnusten luominen järjestelmään, asiakkaiden suostumuslomakkeiden kirjoittaminen ja selkokielistäminen, tiedotteiden kirjoittaminen ja selkokielistäminen, tietosuojan vaikutusten arviointi ja rekisterinpitoon liittyvät seikat sekä pilottijakson sopimusten teko toimittajan kanssa ja hankintapäätösten kierrättäminen.

Etäluettavan verensokerimittarin käyttöönottokoulutuksen järjestettiin kahdessa osassa; 1. käyttöönottokoulutus järjestettiin toimittajan puolesta jota alustettiin hanke-esittelyllä sekä kertomalla miten pilottia arvioidaan.  2. koulutus pidettiin niille, jotka eivät päässeet ensimmäiseen koulutukseen. Käyttöönottokoulutukset järjestettiin ennen laitteiden vientiä asiakkaille. Laitteet vietiin asiakkaille kotihoitoalueen toimesta ja laitteen käyttö kerrattiin vielä toimittavan hoitajan resurssilla. Näiden koulutusten lisäksi pidettiin kahteen otteeseen pop-up koulutuksia Teamsin välityksellä. Kutsu lähetettiin kaikille kotihoidon työntekijöille. 

Tehtäviin käyttöönoton jälkeen kuuluivat mm. laiteilmoitusten seuranta Gilliestä, välineiden täydennys (esim. verensokeriliuskojen tilaukset), uusien asiakkaiden kartoittaminen, opastaminen ja käyttöönoton järjestäminen sekä laitehallinta ja käytön seuranta.

 

 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Arvioinnin perusteella kotihidon työntekijät kokivat etäluettavan verensokerimittarin käytön hyödylliseksi etähoivassa. Myös tulosten laatu parani kokeilujakson aikana. Tarkemmat tulokset ja arviointiasetelma löytyy liitteestä.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamallia sovellettaessa on hyvä varmistaa, että projektin johtamiselle asetetaan selkeät raamit. Huomioon otettavia seikkoja on monia. Esimerkiksi rajapintojen yhdistäminen laitteiston ja tekoälysovelluksen välillä vaatii toimittajilta resursseja ja asiakas voi tässä kohtaa odottaa rahallisten resurssien käyttöä. 

Käytännön laitehallinnassa voi hyödyntää jo olemassa olevaa palvelurakennetta. Asettamalla etähoivan henkilöt toimimaan yhteydenottopisteenä helpottaa hoitajien työtä kotihoidon kentällä. Pilotoinnissa kannattaa siis hyödyntää jo olemassa olevia prosesseja. 

Osaamisen kannattaa panostaa ennen käyttöönottoa ja varmistaa, että laitteistoa ei toimiteta ennenkuin ammattilaiset on riittävällä tavalla koulutettu. Tässä pilotissa verensokerimittari toimi aivan samalla tavalla kuin perinteinenkin, joten kouluttamiseen ei vaadittu aikaa muuta kuin ohjelmistotasolla. 

Kansikuva
Etäluettava verensokerimittari

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet