Kotihoidon asiakkaiden psyykkisen toimintakyvyn tukeminen etäpalveluna

Etäpalvelu Ylöjärven kaupungin kotihoidon asiakkaiden psyykkisen toimintakyvyn tukena. Etäpalvelu sisältää kuvapuhelinyhteydellä toteutetun yksilökäynnin. Käynnit ovat keskustelukäyntejä.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Kotihoidon asiakkaiden psyykkisen toimintakyvyn tukeminen etäpalveluna
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Etäpalvelu Ylöjärven kaupungin kotihoidon asiakkaiden psyykkisen toimintakyvyn tukena. Etäpalvelu sisältää kuvapuhelinyhteydellä toteutetun yksilökäynnin. Käynnit ovat keskustelukäyntejä.

Toteutuspaikka
Ylöjärven kaupunki osana Tulevaisuuden sote-keskus ohjelman hankkeita, Pirkanmaan tulevaisuuden sote-keskus (PirSOTE) hanke, Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (PirKATI) -hanke
Paikkakunta tai maakunta
Ylöjärvi
Toimintamallin rahoittaja
Kunta
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitteet ja linkit

Tekijä

Suvi Saarinen

Luotu

27.12.2021

Viimeksi muokattu

12.01.2022
Ratkaisun perusidea **

Tavoitteena on vahvistaa etäpalvelujen käyttöä kotihoidon asiakkaiden laaja-alaisen toimintakyvyn tukemisessa. Kokeilujaksossa pääpaino oli psyykkisen toimintakyvyn vahvistamisessa. Toimintamallin kuvauksessa hyödynnettiin olemassa olevia etäpalveluja ja palvelu oli osa kotihoidossa asiakkaalle laadittua hoito- ja palvelusuunnitelmaa. 

Etäkäynnillä otetaan kuvapuheluyhteys asiakkaan luona olevaan tablettitietokoneeseen ja ne toteutetaan sovittuna aikana. Käynnit ovat tavoitteellisia, asiakkaan tarpeista lähteviä kohtaamisia. Tyypillinen etäkäynti sisältää kuulumisten vaihtamisen, ohjeistuksen päivittäisen toimintojen osalta, kuten lääkkeen oton varmistuksen sekä asiakkaan toivomasta aiheesta keskustelua. Käynneillä voidaan esimerkiksi muistella tai pohtia ajankohtaisia asioita. Käynnin kesto vaihtelee asiakkaan tarpeiden mukaisesti, ollen keskimäärin 30minuuttia. 

 

Toimintaympäristö **

Vanhuspalvelulaki (980/2012) sekä Sosiaali -ja terveysministeriön laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2020:29) korostavat kotiin vietäviä palveluja, joilla voidaan tukea iäkkään henkilön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä, itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta.

Tulevian vuosina ikääntyneiden määrä tulee kasvamaan. (Tilastokeskus). Palvelujen tarve kasvaa 80 ikävuoden jälkeen ja tämä merkitsee selkeitä haasteita erilaisten palvelujen järjestämiselle (Ylöjärven kaupunki 2019). Kotihoidon käyntimäärät Ylöjärvellä ovat lisääntyneet merkittävästi. Palvelun käyttäjillä on aiempaa enemmän hoidon ja avun tarvetta, joka on osaltaan lisännyt käyntien määrää.  Viimeisten kahden vuoden aikana uusien työntekijöiden hakijamäärät kotihoitoon, kuten muihinkin vanhusten palveluihin, ovat pienentyneet merkittävästi. 

Kotona tapahtuvan kuntoutuksen kehittäminen on nostettu käynnissä olevan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus (PirSOTE) -hankkeen yhdeksi painopisteeksi. Ylöjärvellä on kehitetty monipuolisesti ikääntyneiden kuntouttavia palveluja.   Etähoivan sekä -kuntoutuksen kenojakin on jo kehitetty. Ylöjärven kotihoidossa etähoivaa on toteutettu jo helmikuusta 2020 alkaen.  Toiminta ei kuitenkaan ole vielä systemaattinen osa kotoa asumista tukevia palveluja. Kuntoutusmuodot keskittyvät usein fyysisen toimintakyvyn tukemiseen ja painopistettä tulisikin kääntää laaja-alaiseen toimintakyvyn tukemiseen. 

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukeminen lisää elämänlaatua, vähentää kaatumisriskiä ja vahvistaa kykyä selviytyä päivittäisistä askareista. Tärkeää on tukea ihmisen omia voimavaroja ja toimintakykyä perustarpeista huolehtimisen rinnalla. (ETENE 2008).  Riippumatta iästä ja toimintakyvystä ihmisellä täytyy olla mahdollisuus elää hyvää ja omanlaistaan elämää omassa ympäristössään.  Hyvinvointi jaetaan yleensä kolmeen ulottuvuuteen: terveyteen, materiaaliseen hyvinvointiin ja koettuun hyvinvointiin tai elämänlaatuun. Yksilöllisen hyvinvoinnin osatekijöiksi taas luetaan sosiaaliset suhteet, itsensä toteuttaminen, onnellisuus ja sosiaalinen pääoma. Tärkein hyvinvoinnin mittari on henkilökohtainen kokemus omasta terveydestä ja hyvinvoinnista. 

Hyvinvointiteknologia on ollut jo pitkään osa kotiin vietäviä sosiaali- ja terveyspalveluja. - Erilaisia hankkeita on ollut valtakunnan tasolla jo 1990-luvun puolivälistä alkaen. Ajankohtaisesti on käynnissä  Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) -ohjelma, joka edistää uusien teknologioiden hyödyntämistä kotona asumisessa, kotihoidossa ja kotiin tuotavissa palveluissa. Ohjelma täydentää Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa.  Tulevaisuuden sote-keskus ohjelman tavoitteena on parantaa palvelujen saatavuutta sekä terveyden edistäminen.

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **
 • Ylöjärven kaupungin kotihoidon asiakkaat ja heidän läheiset
 • Kotihoidon työntekijät ja sidosryhmät
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **
 • Jouluna toteutetusta kokeilujaksosta koottiin prosessikuvaus, joka sisältää toimintaohjeet käyttöönotosta aina palvelun käytön lopettamiseen asti (Liite).
 • Resurssi oli yksi htp/10 asiakasta.
 • Kokeilujaksoilla palvelussa on ollut teknisiä haasteita ja palvelun käyttöönotto on vaati valmistautumista ja valmiutta, jota kotihoidon hektisessä arjessa ei välttämättä ole. 
 • Tärkeää on, että etäpalvelu on osa hoito- ja kuntoutussuunnitelmaa. Myös koordinaatiovastuun määrittely on oleellista toiminnan juurruttamiseksi. 
 • Ylöjärven kaupunki toteuttaa etäkäynnit VideoVisit® HOME virtuaalihoitopalvelulla. Yhteistyö palvelun tarjoajan kanssa on edellytys toimivalle kokonaisuudelle.

Prosessin vaiheet:

Ennen käyttöönottoa (vastuutaho)

 • Määrittele koordinoiva taho
 • Laitteiden määrä, käyttövalmiudet ja tilausaikataulu sekä pääkäyttäjien nimeäminen
 • Palvelukuvaus ja asiakasmaksut (pilotti asiakkaalle maksuton)
 • Perehdytys ja koulutus 
 • Asiakasohjaus: Tarpeen tunnistaminen (yksinäisyys, mielialaoireet, sosiaalisten suhteiden vähyys, pelkotilat, turvattomuus). Asiakkaille ja omaisille mahdollisuuden tarjoaminen (kirjalliset ohjeet ja lupalomakkeet)

Käyttönotto (vastuutaho)

 • Laitteiden testaaminen ja toimittaminen asiakkaille
 • Tunnuksien luominen
 • Hoito- ja palvelusuunnitelman päivittäminen

Palvelun toteutus (vastuutaho)

 • Oma tiimi vai osana muuta palvelua
 • Käyntitiheys
 • Kirjaaminen

Palvelun päättäminen (vastuutaho)

 • Kirjaaminen
 • Laitteiden pois toimittaminen
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **
 • Etäpalvelu on hyvä ja toimiva vaihtoehto, joka parhaimmillaan säästä resursseja 
 • Etäpalvelu on myös ympäristöystävällinen toimintamuoto.
 • Parhaimmillaan vahvistaa kuulluksi tulemisen kokemusta, sillä etäkäynnin aikana huomio on täysin asiakkaassa eikä kiire tai muut häiritsevät tekijät vaikuta kohtaamiseen negatiivisesti.
 • Etäkäynnillä on läsnä paljon toimintakykyä ja voimavaroja.
 • Vuorovaikutus hoitajan kanssa on koettiin hyväksi ja kokeiluun osallistuneet olivat aktiivisia toimijoita.
 • Yhteydenotot koettiin merkityksellisinä ja piristävinä.
 • Kotihoidon asiakkaiden mielestä etäpalvelu on ollut helppoa, mielekästä ja luontevaa.
Vinkit toimintamallin soveltajille **

Käyttöönoton koordinointi on ensiarvoisen tärkeää toiminnan vakiinnuttamiseksi. Koordinoinnissa voidaan hyödyntää olemassa olevia rakenteita, kuten asiakasohjausta. 

Hoito- ja palvelusuunnitelman laatimisessa tulee olla mukana kaikki asiakkaan arjessa mukana olevat toimijat sekä omaisverkosto.

Toimintamallia voidaan soveltaa esimerkiksi mielenterveys- ja päihdekuntoutujien toimintakyvyn tukemisessa. Lisäksi toimintaa voidaan laajentaa vammaispalveluihin.

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Ikääntyminen Kotihoito Psykososiaalinen tuki Kuntoutus Etäpalvelu

Ilmiöt

Yksinäisyys Älykäs hyvinvointi ja terveysteknologia

Kohderyhmä

Ikäihmiset