Rakenteellisen sosiaalityön kehittäminen Pohjois-Savossa

Rakenteellista sosiaalityötä kehittämällä vahvistetaan pohjoissavolaisten sosiaalista hyvinvointia ja sosiaalisia ongelmia koskevan tiedon välittymistä ja sosiaalihuollon asiantuntemuksen hyödyntämistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä hyvinvointialueella.

Toimintaympäristö **

Pohjois-Savon Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmassa tavoitteena on ollut vastata pitkällä tähtäimellä ennaltaehkäisevästi ja aikaisessa vaiheessa Pohjois-Savon asukkaiden hyvinvointi, terveyttä ja toimintakykyä uhkaaviin kriittisiin tekijöihin. Kehittämistyössä keskeisiä ovat olleet asukkaiden, palvelujen kehittämisen ja kustannusten hillitsemisen näkökulmat. Kehittämistyössä tarvitaan tietoa mm. asukkaiden tarpeista ja palveluiden toimivuudesta. Lähtökohtana ja tavoitteena on, että asiakkaat saavat tarvitsemansa laadukkaat ja vaikuttavat palvelut oikea-aikaisesti.

Pohjois-Savo on Diakin Huono-osaisuus Suomessa -karttasovelluksen mukaan huono-osaisuustilastojen kärkipäässä (sijalla 3). Summamuuttujilla tarkasteltuna huono-osaisuudella on Pohjois-Savossa on myös melko paljon sosiaalisia seurauksia, kuten alaikäisistä tehtyjä lastensuojeluilmoituksia, kodin ulkopuolelle sijoitettuja alaikäisiä, päihteiden vaikutuksen alaisena tehdyistä rikoksista syyllisiksi epäiltyjä ja poliisin tietoon tulleita henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia. Erilaisilla sosiaalisilla ongelmilla voi olla yhteyksiä myös heikompaan terveyteen. Indikaattorit kertovat ennen kaikkea erilaisista haasteista, joiden kanssa asukkaat arjessaan elävät, mutta myös hyvinvointialueen talouteen kohdistuvista paineista. Pohjois-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden nettokäyttökustannukset ovat jo nyt 13,5 % maan keskiarvoa suuremmat.

Rakenteellista sosiaalityötä kehitetään valtakunnallisesti osana sosiaalihuollon kehittämisohjelmaa. Kehittämistyön tavoitteena on muodostaa yhteistä ymmärrystä siitä, mitä rakenteellisella sosiaalityöllä tarkoitetaan ja miten sitä tehdään, mikä lisää rakenteellisen sosiaalityön tekemisen edellytyksiä. Samalla rakenteellisen sosiaalityön tuottama tieto halutaan viedä hyvinvointialueilla osaksi tiedolla johtamisen rakenteita ja käytäntöjä.

Sosiaalinen raportointi on tapa tuottaa asiakastyöhön perustuvaa rakenteellisen sosiaalityön tietoa asukkaiden tarpeista ja niiden yhteiskunnallisista yhteyksistä sekä asiakkaiden tarpeisiin vastaavien sosiaalipalvelujen ja muun sosiaalihuollon vaikutuksista. Sosiaalinen raportointi on sosiaalihuoltolain mukaista rakenteellista sosiaalityötä, johon kuuluu myös tavoitteelliset toimet ja toimenpide-ehdotukset sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi sekä asukkaiden asuin- ja toimintaympäristöjen kehittämiseksi. Se pitää sisällään myös sosiaalihuollon asiantuntemuksen ottamisen osaksi muiden toimialojen suunnittelua sekä yhteistyön muiden sektoreiden kanssa.

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Rakenteellisen sosiaalityön kehittämisen lähtökohdat ovat Pohjois-Savossa yhteneväiset kansallisen kehittämistyön kanssa. Eri paikkakunnilla on saatettu käydä rakenteellista sosiaalityötä koskevaa keskustelua ja sopia paikallisia käytäntöjä, mutta esimerkiksi sosiaalisen raportoinnin käytänteistä on sovittu vain kahdessa kunnassa. Maakunnassa ei ole ollut yhdessä sovittuja rakenteita ja toimintamalleja rakenteelliselle sosiaalityölle ja sen tuottaman tiedon hyödyntämiseksi.