Potilaan ensikontaktin ottava työntekijä saa moniammatillisen tiimin tuen reaaliaikaisesti sitä tarvitessaan, vastaanottokäynnit ovat vastaanottajan itsensä suunnittelemia, lisätään etähoitoa, paljon tukea tarvitseville laaditaan moniammatillinen hoitosuunnitelma. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Soite 2.0 terveyskeskuksen vastaanottouudistus
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Potilaan ensikontaktin ottava työntekijä saa moniammatillisen tiimin tuen reaaliaikaisesti sitä tarvitessaan, vastaanottokäynnit ovat vastaanottajan itsensä suunnittelemia, lisätään etähoitoa, paljon tukea tarvitseville laaditaan moniammatillinen hoitosuunnitelma. 

Toteutuspaikka
Keski-Pohjanmaa
Paikkakunta tai maakunta
Keski-Pohjanmaa
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Tekijä

Antti J. Saari

Luotu

04.12.2020

Viimeksi muokattu

03.05.2022
Ratkaisun perusidea **

Potilaan huoli terveydentilastaan on keskeinen palvelujen kysyntää aiheuttava tekijä ja sen vuoksi ammatillisesti korkeatasoisen lääketieteen ja hoitotyön ammattilaisten työn lisäksi potilaan huolen vähentäminen on keskeinen toiminnan tavoite.

Pitkäaikaissairauden hoidossa potilaan rooli on keskeinen ja ammattilaiset hyödyttävät sairauden hoitoa parhaiten tarjoamalla seurannalle rakenteen potilaslähtöisen hoitosuunnitelman muodossa.

Digitaalisten tiedonkeruutapojen käyttö tilanteissa, joissa ne nopeuttavat työtä tai parantavat kerätyn tiedon käytettävyyttä, lisää kustannustehokkuutta.

Toistensa työtä arvostavien tiimiläisten keskinäinen yhteistoiminta potilaan parhaaksi lisää työhyvinvointia ja parantaa potilaan hoidon kokonaisuutta ja laatua.

Paljon tukea tarvitsevien potilaiden arvioinnin tulee olla riittävän laaja-alaista ja moniammatillista, jotta potilaan toimintakykyä ja vastuunottoa parantavat toimet voidaan suunnitella tarkoituksenmukaisiksi.

Toimintaympäristö **

Väestön vanheneminen ja väkiluvun lasku asettavat haasteita palvelujärjestelmälle, jonka pitäisi tuottaa potilaille heidän tarvitsemansa terveyspalvelut entisin resurssein. Talousraami on Soitessa tiukka ja kustannuksien vähentäminen vaatii erityisesti hoidon varhaisempaa painopistettä eli panostusta perusterveydenhuoltoon. Etenkin korona-aikana ihmisten yksinäisyys vaikuttaa koettuun terveyteen ja heijastuu terveyspalveluiden käyttöön. Erikoissairaanhoidon toiminnan pirstaloituminen vaatii perusterveydenhuollolta entistä laajempaa kokonaistilanteiden hahmottamista ja potilaan hoidon suunnitelmallisuutta.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Perusterveydenhuollon asiakaskunta on kaikista terveydenhuollon sektorien asiakaskunnista monipuolisin. Se pitää sisällään hyvin terveitä, hyvin monisairaita, hyvin nuoria, hyvin iäkkäitä, hyvin toimintakykyisiä, hyvin toimintakyvyltään rajoittuneita potilaita näin esimerkiksi. Tämä tietoisuus avaa hyvin sitä, että meillä pitää olla palvelujärjestelmä, joka joustaa asiakkaitten erilaisten tilanteiden mukaisesti tuottaen kuitenkin tasalaatuista terveyshyötyä. Asiakasraateja on konsultoitu muun muassa suunniteltaessa Soiten sähköistä esitietolomaketta.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamalli rakennetaan yhteistyössä arkityön ammattilaisten kesken ja sen osa-alueita arvioidaan ja toteutetaan myös työpajojen kautta. Mallin osia viedään käytäntöön toimipistekohtaisilla ja tiimikohtaisilla koulutustilaisuuksilla, joissa uudenlaisen toimintatavan periaatteet juurrutetaan työyhteisön toimintatavoiksi. Tiimeille annetaan riittävä ammatillinen autonomia sekä raamit yli- ja alikuormitustilanteiden välttämiseksi. Sijaismäärärahoja tarvitaan koulutuksen mahdollistamiseksi päivittäisen työarjen ohessa. Taloudellisia menetyksiä tulee koulutustyötuntien lisäksi joistakin teknisistä hankinnoista (vastamelukuulokkeet, sermit työrauhan varmistamiseksi tiimitiloissa) sekä motivoivan työmenetelmän koulutuksista.

Kansikuva
Soite 2.0 Terveyskeskuksen vastaanottouudistus- Yhdessä olemme enemmän

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Kehitteillä

Aihealueet

Perusterveydenhuolto Vastaanotto Moniammatillisuus Palvelu- ja hoitosuunnitelma

Ilmiöt

Elämäntapojen muutokset Terveyserojen kasvaminen

Kohderyhmä

Ammattilaiset Koko väestö Paljon palveluita tarvitsevat