Kuntalainen saa perusterveydenhuollossa tarvitsemansa moniammatillisen avun matalalla kynnyksellä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Sosiaalineuvonta terveysasemalla
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Kuntalainen saa perusterveydenhuollossa tarvitsemansa moniammatillisen avun matalalla kynnyksellä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Toteutuspaikka
Helsinki
Paikkakunta tai maakunta
Helsinki
Toimintamallin rahoittaja
Kunta

Tekijä

Merja Ikäheimo

Luotu

12.02.2020

Viimeksi muokattu

02.03.2021
Ratkaisun perusidea **

Tavoitteena on tuoda sosiaalinen näkökulma sosiaalineuvonnan myötä entistä vahvemmin osaksi Helsingin terveysasemien toimintaa ja sosiaalineuvojat osaksi terveysasemien moniammatillisia tiimejä. Terveysaseman henkilökunta osaa huomioida myös potilaan sosiaalisen tilanteen vaikutuksen tämän terveydellisiin ongelmiin, ja hyödyntää sosiaalialan ammattilaisen asiantuntemuksen osana hoitoa.

Toimintaympäristö **

Moniongelmaisuuden ja syrjäytymisen lisääntyminen

Tarkoituksena on tarjota perusterveydenhuollossa asioiville asiakkaille apua sosiaalisiin ongelmiin matalalla kynnyksellä entistä aikaisemmassa vaiheessa. Sosiaalipalvelut ja etuudet ovat tällä hetkellä hyvin eriytyneitä eri toimijoille ja kuntalaisella voi olla vaikeuksia edetä vaikeasti hahmotettavissa palveluverkossa. Tästä syystä etuuksien ja palveluiden alikäyttö ja palveluiden väliinputoaminen on yleistä. Tähän haasteeseen sosiaalineuvonta pyrkii vastaamaan tarjoamalla ohjausta, neuvontaa ja tukea sosiaalipalveluihin liittyvissä asioissa. Palveluntarve arvioidaan yhdessä asiakkaan kanssa ja tarvittaessa asiakas ohjataan ja saatetaan lakisääteisten etuuksien ja palveluiden piiriin.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **
Miten?
Terveysasemalla työskentelevä sosiaalineuvoja toimii osana perusterveydenhuoltoa. Asiakkaat voivat itse hakeutua sosiaalineuvojan vastaanotolle, sosiaalineuvojan yhteystiedot löytyvät terveysaseman odotustiloista sekä kaupungin Internet-sivuilta, yhteystiedot leviävät myös ”puskaradion” avulla. Pääsääntöisesti asiakkaat tulevat lääkärin, terveydenhoitajan, psykiatrisen sairaanhoitajan tai päihdetyöntekijän ohjaamana. Ajanvaraus tapahtuu siis joko asiakkaan itsensä tai ohjaavan työntekijän toimesta. Lähetettä sosiaalineuvojan vastaanotolle ei tarvita.
Kuka?
Sosiaalineuvojalta vaaditaan soveltuva koulutus sekä riittävä työkokemus tehtävään. Soveltuva koulutus on esim. sosionomi (AMK) tai sosiaalikasvattaja. Sosiaalineuvojalle on eduksi sosiaaliturva- ja palvelujärjestelmän hyvä perustuntemus sekä hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Sosiaalineuvojan tulee kyetä arvioida ja tarkastella asiakkaan palvelutarpeita monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti. Sosiaalineuvojalla tulee olla valmiudet kohdata erilaisia ja eri-ikäisiä asiakkaita osallistavalla ja kunnioittavalla työotteella. Sosiaalineuvoja toimii terveysaseman työyhteisössä oman alansa asiantuntijana, jonka tehtävänä on tuottaa sosiaalialan tietoutta koko terveysaseman henkilökunnan käytettäväksi.
Mitä?
Sosiaalineuvojan tehtävänä on arvioida kokonaisvaltaisesti asiakkaan elämäntilannetta ja palveluiden tarvetta yhdessä asiakkaan kanssa. Ensikontakti asiakkaan kanssa tapahtuu pääsääntöisesti puhelimitse, jolloin arvioidaan ajanvarauksen tarve. Sosiaalineuvojan työstä noin puolet on puhelimessa tapahtuvaa neuvontaa. Jos asiakkaan tarve sitä vaatii, varataan asiakkaalle tapaamisaika. Tapaamisessa fokusoidaan asiakkaan kanssa ongelma-alueet ja asetetaan työskentelylle tavoitteet. Asiakasprosessiin kuuluu paljon tiedonhakua, neuvontaa, lomakkeiden täyttöä, lausuntopyyntöjä lääkäreiltä sekä yhteistyötä eri tahojen kanssa. Sosiaalineuvoja tapaa asiakkaitaan keskimäärin 1-2 kertaa, jonka jälkeen asiakkaan palveluntarve neuvonnan ja ohjauksen osalta päättyy tai asiakas (saattaen) ohjataan muihin palveluihin.
Kenelle?
Sosiaalineuvojan asiakkaita ovat perusterveydenhuollossa asioivat ihmiset, jotka ovat palveluiden ulkopuolella, hakevat ensimmäistä kertaa jotain sosiaalipalvelua tai eivät saa riittävää palvelua muualta ja tarvitsevat täten ohjausta, neuvontaa ja tukea. Sosiaalineuvojan vastaanotolla käy mm. paljon vanhus- ja vammaisasiakkaita, jotka tarvitsevat ohjausta lakisääteisten tukien ja etuuksien hakemisessa. Yksi iso asiakasryhmä ovat pitkäaikaissairaat, pitkäaikaistyöttömät, mielenterveyskuntoutujat sekä vajaatyökykyiset, joilla on usein ongelmia kuntoutus – ja työllisyyskysymyksissä, viranomaispäätöksissä tai tukien hakemisessa. Kohderyhmänä ovat asiakkaiden lisäksi myös terveysaseman henkilökunta. Sosiaalineuvoja on terveysasemalla helposti konsultoitavissa ja hän voi osallistua lääkärin ja terveydenhoitajan vastaanotoille työparina.
Resurssit
Sosiaalineuvojalle pitää järjestää toimiva ja rauhallinen työtila työnteolle (asiakastapaamiset, verkostotyö, puhelintyö, kirjallinen työ). Terveysasemalla tulee olla selkeät ohjeet siitä, keitä sosiaalineuvojan vastaanotolle ohjataan ja miten se tapahtuu. Sosiaalineuvojan työ on resurssi, jota organisaation tulee hyödyntää. Terveysasemien muun henkilökunnan tehtävänä on tunnistaa ne asiakkaat, jotka hyötyisivät sosiaalineuvojan palveluista. Tämä vaatii asiakkaan kokonaisvaltaista kohtaamista ja sosiaalisen näkökulman (mm. toimeentulo, asuminen, perhe- ym. ihmissuhteiden) huomioimista asiakkaan hoidossa.
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Täydentyy

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Täydentyy

Kansikuva
Sosiaalineuvonta Helsinki

Kehittämisen vaihe

icon/launch Created with Sketch. Valmis

Aihealueet

Perusterveydenhuolto Sosiaali- ja terveyskeskukset Aikuissosiaalityö

Ilmiöt

Ei liity ilmiöön

Kohderyhmä

Ikäihmiset Nuoret Perheet Työikäiset