Toimintamalli omaishoitajien jaksamisen tukemisesta

Malli antaa tietoa, kuinka omaishoitajien fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ja jaksamista pystytään tukemaan.

Toimintaympäristö **

Valtakunnallisten ja alueella tehtyjen selvitysten perusteella koronapandemian vaikutukset kohdistuvat omaishoitajien jaksamiseen. Pandemia on vaikuttanut palvelujen saatavuuteen muun muassa kotiin tarjottava apu, tukipalvelut ja lyhytaikaishoitopaikat. Koronapandemian aikana omaishoitajien on pitänyt selviytyä usein yksin eikä tarvittavaa neuvontaa ja ohjausta ole ollut saatavilla. Kestävän kasvun Kainuu -hankkeessa edistetään heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevien erityisryhmien palveluita. Kainuun hyvinvointialueella kaikkien ikäryhmien omaishoito keskittyy sosiaali- ja perhepalvelujen toiminta-alueelle.  Omaishoitajien jaksamiseen ja toiveisiin tarvittavista palveluista tulee kiinnittää huomiota, jotta he voivat toimia tehtävässään. Kainuun hyvinvointialueen strategia ohjaa palvelujen yhdenvertaiseen saatavuuteen ja hyvinvoinnin- ja terveyden edistämiseen sekä digitaalisten palveluiden kehittämiseen.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kestävän kasvun Kainuu -hankkeen mukaan omaishoitajat kuuluvat heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevaan asiakasryhmään. Koronapandemia on vaikuttanut monin eri tavoin omaishoitajien jaksamiseen. Kohderyhmään kuuluvat ne henkilöt, jotka pitävät huolta sairaasta, vammaisesta tai ikääntyneestä omaisestaan tai läheisestään sekä ne henkilöt, jotka eivät ole tehneet sopimusta omaishoitajuudesta kunnan kanssa. Kestävän kasvun Kainuun hankkeessa ajalla elokuu-marraskuu 2022 kerättiin kyselyllä tietoa omaishoitajien jaksamisesta ja tarvittavasta tuesta, lakisääteisten palveluiden saatavuudesta korona-aikana sekä toiveita tarvittavasta tuesta jatkossa omaishoitajana toimimiseen.  Kyselyyn saatiin 70 vastausta. Omaishoitajien vastauksista kävi ilmi, että eniten elämäntilannetta korona-aikana kuvasivat tunne jäämisestä yksin hoidettavan kanssa (36 vastaajaa) ja yli puolet vastaajista kokivat sosiaalisen elämän kapeutumista. Palvelut, joista omaishoitajat olisivat korona -aikana saaneet tukea olivat oman jaksamisen tukeminen, enemmän mahdollisuuksia omaishoidon vapaiden järjestämiseen, siivousapu, tiedon saanti, mahdollisuus pitää omaishoidon vapaat, yhteydenotto omatyöntekijältä tai sosiaali-ja terveysalan ammattihenkilöltä, hoidettavan terveydentilaan avun saaminen.

Kyselyn tulosten pohjalta järjestön edustajien ja ikäihmisten ja vammaispalvelujen asiakasohjaajien kanssa suunniteltiin toimenpiteitä omaishoitajien jaksamisen tukemiseksi. Malliin suunniteltujen toimenpiteiden tarkoituksena on, että omaishoitajat ohjautuvat oikea-aikaisesti palveluiden piiriin ja saavat tietoa oman jaksamisen tukemisen mahdollisuuksista sekä neuvoa omaehtoiseen terveyden edistämiseen. Mallin toimenpiteet on tarkoitus toteuttaa hankkeen II vaiheessa vuosina 2023–2025.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **
  • mallia sovelletaan omaishoitajan tarpeeseen
  • toimijajoukko määrittelee käsitteet yhdessä
  • omaishoitaja tietää palveluista ja saatavilla olevasta tuesta
  • omaishoitajuus vahvistuu osaamisen kehittämisen myötä
  • omaishoitajan, ammattilaisten ja järjestöjen välillä on yhteinen ymmärrys mallista
  • tavoitellaan yhteisen tahtotilan syntymistä toimijoiden yhteissuunnittelulla
  • malli jalkautetaan mahdollisimman laajasti koko hyvinvointialueella
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Omaishoitajat voivat paremmin ja heillä on paremmat valmiudet toimia omaishoitajuudessa. Mallin vaikuttavuutta arvioidaan omaishoitajien vapaapäivien määrällä, omaishoitajien terveystarkastusten toteutumisella sekä kyselyllä omaishoitajille.