Väkivallaton Vantaa ja Kerava - Lähisuhdeväkivallan ehkäisy osana Perhekeskustoimintamallin kehittämistä

Toimintamalli sisältää mm. kaikille avoimen lähisuhdeväkivallan puheeksiottokoulutuksen, avainhenkilöverkoston, Välineitä väkivallan puheeksi ottamiseen-oppaan, Väkivallan vastaisen teemaviikon, materiaalipankin sekä nuorten ryhmämuotoisen psykoedukaation mallintamisen.

 

Toimintaympäristö **

Väkivallan ehkäisy on osa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Väkivallan tunnistaminen, puheeksi ottaminen ja palveluohjaus  kuuluu kaikille kasvatus-, opetus-, sosiaali-, ja terveysalan ammattilaisille. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella tavoitteena on luoda käytännön työhön pysyvästi integroituneet väkivallan ehkäisyn toimintamallit ja rakenteet tasalaatuisten palvelujen varmistamiseksi kaikille kuntalaisille. 

Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan asiantuntijaryhmä (GREVIO) arvioi vuonna 2019 julkaistussa raportissaan naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen (Istanbulin sopimus) täytäntöönpanoa Suomessa. GREVIO nosti useita asioita, jotka edellyttävät parannusta. Tällaisia olivat esimerkiksi ammattilaisten kouluttamiseen liittyvät seikat, joihin Väkivallaton Vantaa ja Kerava - toimintamallissa on erityisesti panostettu.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos on julkaissut ohjeet kunnille ja hyvinvointialueille lähisuhdeväkivallan ehkäisyn koordinaatiorakenteiden ja lähisuhdeväkivallan vastaisen toiminnan järjestämiseksi (2022) ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy on myös yksi Perhekeskustoimintamallin kehittämiskärjistä. Tavoitteena on, että lähisuhdeväkivaltaan liittyvää tiedotusta, materiaalia, tapahtumia ja koulutusta tarjotaan  tarvelähtöisesti myös suoraan kuntalaisille. Kehittämistyössä hyödynnetään säännöllisesti erilaisia kuntalaiskyselyjä sekä kokemusasiantuntijoita.

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Väkivallan ehkäisy on tärkeä osa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyötä. Väkivalta on ilmiönä laaja, poikkihallinnollinen ja aina ajankohtainen, mutta koulutus on ollut vähäistä ja koordinaatio-, kehittämis-, ja johtamisrakenteet jäsentymättömiä.

 

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Jokaisen kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen tulee ymmärtää oma ammatillinen kosketuspintansa ilmiöön sekä  hallita perusasiat  turvallisuuden edistämisestä sekä väkivallan tunnistamisesta, puheeksi ottamisesta sekä avun ja tuen tarjoamisesta ja palveluohjauksesta.
 

Vaikka väkivalta on yleinen yhteiskunnallinen ilmiö, siihen liittyy henkilökohtaisella tasolla myös paljon häpeää, syyllisyyttä ja muita vaikeita tunteita,  jotka vaikeuttavat asiasta kertomista ja avun piiriin hakeutumista. Jotta puhumisen ja avun hakemisen kynnys madaltuisi, tietoa, materiaalia ja koulutusta pitää aktiivisesti tarjota suoraan myös eri ikäisille kuntalaisille.

Tarpeita kartoitetaan ja palveluja kehitetään kuntalaiskyselyin ja yhteistyössä kokemusasiantuntijoiden kanssa.

Tavoiteltu muutos

Tavoitteiden toteutumiseksi tarvitaan säännöllistä, kohderyhmittäin räätälöityä tiedostusta ja koulutusta kasvatus-, opetus-, sosiaali-, ja terveysalan ammattilaisille ja sen lisäksi myös tiedotusta, koulutusta ja psykoedukaatiota eri ikäisille kuntalaisille.

Lisäksi turvallisuuden edistämisen ja väkivallan ehkäisyn toimintamallit, prosessit ja palvelupolkut tulee kuvata ja integroida pysävästi olemassa oleviin käytäntöihin ja rakenteisiin ja niiden koordinaatio-, kehittämis-, ja johtamisvastuiden tulee olla selkeitä ja riittävästi resurssoituja.

Toteutussuunnitelma

Materiaalipankki ammattilaisille sekä kuntalaisille:

Väkivallan ehkäisyn teemasivusto ja "materiaalipankki" Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen www-sivuilla. Sivuille kerätään paitsi tietoa lähisuhdeväkivallasta ja tarjolla olevista palveluista, myös väkivallan ehkäisytyöhön ja väkivallan vastaiselle viikolle tuotettua materiaalia sekä linkit Väkivallaton Vantaa - YouTube-kanavalla sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen YouTube-kanavalla oleviin aiheeseen liittyviin videoihin.

Lisäksi ammattilaisille tarjolla:

- Avainhenkilöverkoston koulutus, toiminnan koordinointi ja työn kehittämisen tuki

- Lyhyitä (n. 2 h) koulutuksia erityisteemoista kohderyhmille räätälöitynä 

- Materiaalia ammattilaisille varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja toiselle asteelle väkivallan ehkäisytyön tueksi

-Väkivaltaa kokeneiden nuorten ryhmämuotoinen psykoedukaatio - toimintamalli

-Vuosittain järjestettävä ”Väkivaltafoorumi” osana Väkivallan vastaista teemaviikkoa, avoin kaikille Vantaa-Kerava-alueen työntekijöille ja järjestöyhteistyökumppaneille. 

- ”Välineitä väkivallan puheeksi ottamiseen”  - opas (maksuton, tilattavissa/ladattavissa)

 

 

 

 

 

 

Liitteet
Palvelut lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kohdanneille
Vinkit toimintamallin soveltajille **

Kaikille avoin puheeksiottokoulutus:

Väkivallan puheeksiottokoulutus on Vantaan kaupungin ja Vantaan Turvakoti ry:n tuottama koulutuskokonaisuus väkivallan tunnistamiseen, puheeksiottamiseen sekä turvallisuudesta huolehtimiseen ja palveluohjaukseen.  Koulutus sopii kaikille työntekijöille esimerkiksi osaksi perehdytystä.

Koulutuksen keskeisimmistä materiaaleista on koottu "Välineitä väkivallan puheeksiottamiseen" - opas, joka on saatavilla sekä painotuotteena että sähköisessä muodossa suomeksi ja ruotsiksi.

Suositus koulutuksen läpikäymiseen on että johdanto-osion jälkeen osat 1-3 katsotaan numerojärjestyksessä. Osan 4 voi katsoa myös itsenäisenä.

Puheeksiottokoulututksesta on erillisestä pyynnöstä saatavissa myös eri kohderyhmille räätälöityjä tiivistettyjä versioita, joiden kokonaiskesto on 2 tuntia.

Johdanto:  
OSA 1 - Mitä lähisuhdeväkivalta on? Faktaa ja fiktiota ilmiöstä
OSA 2 - Väkivallan kohtaaminen ja puheeksi ottaminen 
OSA 3 - Välineitä väkivallan käsittelyyn & palvelupolku Vantaalla 
OSA 4 - Lapset ja lähisuhdeväkivalta 

Avainhenkilöverkosto 

- Väkivallaton Vantaa ja Kerava - toimintamalliin kuuluu myös eri alojen ammattilaisista koostuvan avainhenkilöverkoston kokoaminen, kouluttaminen, ylläpitäminen ja toiminnan kehittäminen

- Palveluprosessin ja palvelupolkun kuvaaminen ja niistä tiedottaminen (video) sekä käytäntöjen ja toimintamallien juurruttaminen pysyviin rakenteisiin

Väkivallan vastainen teemaviikko  ja materiaalipankki:

- Jokavuotuisen "Väkivallan vastaisen viikon" viettämisen juurruttaminen osaksi Vantaan ja Keravan kuntiin jäävien palvelujen sekä hyvinvointialueen perustoimintoja

-Materiaalipankin kokoaminen Vantaan / Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen väkivalta-aiheiselle teema/nettisivuille. Sivuilta löytyy paitsi tietoa ilmiöstä ja palveluista, myös väkivallan ehkäisytyön tuotettua materiaalia ja koulutuksia eri kohderyhmille pdf-muodossa tai videoina (linkit Väkivallaton Vantaa YouTube-kanavalle sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen YouTube-kanavalle).

Väkivaltaa kokeneiden nuorten ryhmämuotoinen psykoedukaatio - toimintamalli: 

-Ryhmämuotoinen psykoedukaatio väkivaltaa kokeneille nuorille ja nuorille aikuisille