Välfärdsteknologi som stödtjänst till äldre hemmaboende

Verksamhetsmodellen används för att kunna erbjuda äldre hemmaboende som ansökt om hemvård men som inte uppfyller kriterierna, en möjlighet att erbjudas klientcentrerade välfärdsteknologiska lösningar i form av stödtjänst, exempelvis läkemedelsrobot. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Toimintamallin nimi
Välfärdsteknologi som stödtjänst till äldre hemmaboende
Toimintamallin lyhyt kuvaus

Verksamhetsmodellen används för att kunna erbjuda äldre hemmaboende som ansökt om hemvård men som inte uppfyller kriterierna, en möjlighet att erbjudas klientcentrerade välfärdsteknologiska lösningar i form av stödtjänst, exempelvis läkemedelsrobot. 

Toteutuspaikka
Österbottens välfärdsområde
Paikkakunta, maakunta tai hyvinvointialue
Pohjanmaan hyvinvointialue
Toimintamallin rahoittaja
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Toimintamallin kokonaisuus

Luotu

25.04.2022

Viimeksi muokattu

24.05.2023
Toimintaympäristö **

Väestön ikääntyminen ja sen myötä tapahtuva väestön ikärakenteen muutos on nousemassa yhteiskunnalliseksi ilmiöksi jo lähivuosina, se on myös pakottanut hyvinvointialueet etsimään uusia ratkaisukeinoja resurssien oikein kohdentamiseksi ja työn tehostamiseksi. Hyvinvointialueiden järjestämisvastuulla olevan kotihoidon näkökulmasta tämä tarkoittaa suurimman palvelunkäyttäjäryhmän lisääntymistä ja samaan aikaan työikäisen hoitohenkilökunnan saatavuuden vaikeutumista. Vakanssien tai henkilöstön lisääminen eivät voi olla ainoita vaihtoehtoja, koska samaan aikaan hoitoalalla kärsitään työvoimapulasta

Kansallinen tavoite on, että iäkäs ihminen pystyisi asumaan omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Kun henkilö tarvitsee hoivaa ja huolenpitoa, hänelle järjestetään palvelut joko kotiin tai kodinomaiseen ympäristöön. Pitkäaikaiseen hoitoon turvaudutaan vasta kun siihen on perustellut syyt, eikä kotihoito onnistu. Koska laitoshoitopaikkoja vähennetään, on kotihoitoa kehitettävä vastaamaan vanhusten tarpeita. 

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen kuntaliiton Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020–2023: Tavoitteena ikäystävällinen Suomi julkaisun tavoitteena on mahdollistaa hyvä ikääntyminen sekä laadukkaat ja vaikuttavat palvelut niitä tarvitseville iäkkäille henkilöille. Laatusuositus tukee ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain (vanhuspalvelulaki 980/2012) toimeenpanoa ja siihen liittyviä uudistuksia ja linjauksia. Laatusuosituksen tavoitteena on mahdollistaa hyvä ikääntyminen sekä laadukkaat ja vaikuttavat palvelut.Tarkoituksena on tarjota mahdollisuus viettää täysipainoista elämää omassa kodissa ja antaa kunkin yksilöllistä tilannetta ja tarpeita vastaavaa tukea ja hoitoa. Iäkkäiden palveluissa teknologiaa voidaan hyödyntää osana asiakkaiden omahoitoa, omaishoitajien tukea sekä henkilös-tön työtehtäviä. Pohjanmaan hyvinvointialue on ottanut digitaaliset palvelut osaksi ikääntyneiden hoitoa ja hyvinvointia.

____________________________________________________________________________________________________

Befolkningens åldrande och den därav följande förändringen av befolkningens åldersstruktur blir ett samhällsfenomen under de närmaste åren, vilket också har tvingat välfärdsregionerna att söka efter nya sätt att fördela resurser och förbättra effektiviteten. För hemvården, som är välfärdsregionernas ansvarsområde, innebär detta en ökning av den största gruppen av tjänsteanvändare och samtidigt en minskning av tillgången på vårdpersonal i arbetsför ålder. Att öka antalet tjänster eller personal kan inte vara det enda alternativet, eftersom vårdsektorn samtidigt lider av brist på arbetskraft. Resursbristen är en stor utmaning som tvingar Finlands Välfärdsområden till att skapa nya sätt att arbeta för kunna fördela befintliga resurser på ett jämlikt och fördelaktigt sätt.

Det nationella målet är att äldre människor ska kunna bo i sitt eget hem så länge som möjligt. När en person behöver vård och stöd tillhandahålls tjänsterna antingen i hemmet eller i en hemliknande miljö. Långtidsvård används endast när det finns goda skäl för det och hemvård inte är ett alternativ. I takt med att institutionella vårdplatser minskar måste hemvården utvecklas för att tillgodose de äldres behov.

Social- och hälsovårdsministeriets samt Kommunförbundets kvalitetsrekommendation för att trygga ett gott åldrande och förbättra tjänsterna 2020-2023: Mot ett åldersvänligt Finland syftar till att möjliggöra ett gott åldrande och tillhandahålla högkvalitativa och effektiva tjänster för behövande äldre personer. Rekommendationen stöder genomförandet av lagen om social- och hälsovårdstjänster för äldre (lagen om tjänster för äldre 980/2012) samt reformer och politikområden i anslutning till den. Syftet med kvalitetsrekommendationen är att möjliggöra ett gott åldrande och högkvalitativa och effektiva tjänster. Målet är att göra det möjligt för människor att leva ett fullvärdigt liv i sitt eget hem och att ge stöd och vård som är lämpligt med tanke på deras individuella situation och behov. Teknik kan användas inom äldreomsorgen som en del av klienternas egenvård, stöd till vårdgivare och personalens arbete. Österbottens välfärdsområde har integrerat digitala tjänster i vården och omsorgen om äldre personer.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kohderyhmänä asiakkaat, jotka ovat hakeneet kotihoitoa mutta jotka eivät täytä kotihoidon kriteereitä. 

Hyvinvointialueella on tarpeen mukaisten tukipalveluiden puuttuessa ollut sopivia asiakkaita jo kotihoidon piirissä, joten hankkeessa on päätetty tehdä tiivistä yhteistyötä kotihoidon kanssa näiden asiakkaiden kartoittamiseksi ja löytämiseksi.  Myös palveluohjauksen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä, jotta kotihoidon ulkopuolelle jäävät ikäihmiset pystytään ohjaamaan oikeanlaisiin teknologisten ratkaisujen piiriin. 

____________________________________________________________________________________________________

En central målgrupp för projektets interventioner är hemmaboende äldre som ansökt om hemvårdstjänster,men som inte uppfyller kriterierna för hemvård.

Inom Välfärdsområdet har regelbunda hemvårdstjänster tidigare lättare beviljats på grund av att lämpliga stödtjänster saknats. Därmed befinner sig en del klienter som kunde höra till projektets målgrupp redan inom hemvården. Inom projektet fattades beslutet att ingå ett nära samarbete med hemvården för att bättre kunna kartlägga och hitta dessa klienter. Ett nära samarbete inleds även med servicehandledning för att direkt kunna styra personer utanför hemvården till en passande teknologisk lösning. 

Kehittämisen vaihe

icon/bulb Created with Sketch. Being developed

Kohderyhmä