Verkkoaivoriihi asukkaiden ja henkilötön osallistamisen menetelmänä

Pilotoitiin vuorovaikutteista verkkoaivoriiheä kuntalaisten ja henkilöstön yhteiskehittämisen ja osallistamisen tapana. Iso osallistujajoukko pääsi ideoimaan tulevaisuuden kotihoidon kehittämistarpeita sekä tutustumaan muiden vastaajien ideoihin ja jatkojalostamaan niitä. 

Toimintaympäristö **

Asukkaiden osallisuus on vahvasti lausuttu  lainsäädännössä (hyvinvointialuelaki, sosiaalihuoltolaki terveydenhuoltolaki, tuleva ​laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta) sekä potilas- ja asiakasturvallisuusstrategiassa ja toimeenpanosuunnitelma​ssa. Asiakkailla on oikeus osallistua ja vaikuttaa ja heidät on  nähtävä tasavertaisina palveluiden kehittäjinä. Aito kehittäminen osallistaa ja sitouttaa myös henkilökuntaa. Asukkaita ja henkilöstöä osallistamalla saadaan esille mahdollisimman paljon erilaisia näkemyksiä ja kehitysideoita. 

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Pirkanmaan hyvinvointialueen strategian kärkiteemaan 'tärkeintä on ihminen', jossa yksi painopiste on, että asukkaat ja henkilöstö osallistuvat palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen.

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Tavoitteena oli pilotoida uutta osallistamisen mallia ja saada osallistettua laaja joukko hyvinvointialueen  asukkaita ja henkilöstöä. 

Tavoiteltu muutos

Jatkossa pohditaan, soveltuuko verkkoaivoriihi yhdeksi Pirkanmaan hyvinvointialueen osallistamismenetelmäksi. 

Toteutussuunnitelma

Verkkoaivoriihen suunnittelupaja pidettiin yhteistyökumppani Fountain Parkin kanssa (www.fountainpark.fi).

Verkkoaivoriihen osallistamistyöpajassa haluttiin selvittää:

Millainen on tulevaisuuden kotihoito 24/7? Millaisia kotihoidon ympäri-vuorokautisia palveluita olisit halukas käyttämään sähköisesti tulevaisuudessa?

Dialogisuus:

Osallistujat pääsivät ideoimaan vapaasti omin sanoin tulevaisuuden kotihoitoa. Heillä oli myös osallistumisen edetessä mahdollisuus tutustua muiden osallistujien ajatuksiin sekä arvioida ja jatkojalostaa niitä (arvotettiin sähköiselle tikkataululle). Yhteistyökumppani Fountain Park toimi verkkotyöpajan taustalla koko ajan moderoijana, eli valvoi sisällöntuotantoa. 

Hiljaiset singaalit: 

Esiin nousi myös hiljaisia singaaleja, joita esiintyi harvemmin, mutta jotka usein ovat ensimerkkejä muutoksesta ja tulevaisuudessa mahdollisesti merkittäviä. 

Keskeiset tulokset:

Pirkanmaan tulevaisuuden kotihoidolta odotetaan turvallisuutta, luotettavuutta ja asiakaslähtöisyyttä. Palveluvalikoimaan kuuluvilta sähköisiltä palveluilta toivotaan helppokäyttöisyyttä ja toimintavarmuutta. Sekä vanhus- että vammaispalveluasiakkaiden on saatava henkilökohtaista opastusta digivälineiden ja teknologian käyttöön, jotta niiden käyttö tulee luonnolliseksi osaksi kotihoitoa.  

Mitä jatkossa?

Esiin nousi, että oikeanlaista digitietoutta ja osaamista on lisättävä. Ikäihmisten ja vammaispalveluiden palvelulinja voivat hyödyntää verkkoaivoriihen tuloksia palvelutuotannon kehittämisessä. Nähtäväksi jää, soveltuuko verkkoaivoriihi yhdeksi osallistamisen tavaksi Pirkanmaan hyvinvointialueella. Pilotin pohjalta se osottautui varsin ketteräksi tavaksi kerätä laaja joukko osallistujia saman pöydän ääreen.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Verkkoaivoriihi tarjosi mahdollisuuden lisätä kuntalaisten asiakasymmärrystä selvittämällä heidän tulevaisuuden odotuksia ympärivuorokautisesta kotihoidosta. Kotihoidon kehittämistyöpaja oli kaikille avoin, tavoitteena oli kerätä ideoita siitä, millaista on paras mahdollinen kotihoito tulevaisuudessa.

Ratkaisun perusidea **

Verkkoaivoriihi vuorovaikutteisena osallistamisen menetelmänä, jossa saman aihepiirin äärelle on mahdollista tavoittaa rajoittamaton määrä osallistujia. Malli on ketterä tapa saada eri kohderyhmien ääntä kuuluviin. 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Verkkoaivoriihi toteutettiin yhteistyössä Fountain Parkin kanssa, jolla on valmis verkkoaivoriihityökalu käytössään. Keskeistä oli saada hankkeen käyttöön kuntalaisten ja henkilöstön näkemyksiä tulevaisuuden kotihoidosta ja testata uutta osallistamisen tapaa. Pilotti tehtiin tiiviissä yhteistyössä hyvinvointialueen asiakaskokemuskehittämispäällikön kanssa. Nähtäväksi jää, soveltuuko verkkoaivoriihi tulevaisuudessa yhdeksi osallistamisen menetelmäksi. 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Jos verkkotyöpaja toteutetaan valmiilla verkkoaivoriihityökalulla (ostopalvelu), se ei vaadi organisaatiolta kuin aloitustyöpajan, jossa ideoidaan työpajan sisältöä sekä esitestauksen. Toimintamalli on sovellettavissa eri kohderyhmille, mutta kaikille se ei sovellu. Verkkotyöpaja vaatii tietoteknistä osaamista. Myös saavutettavuudessa on vielä kehitettävää. Etukäteen kannattaa miettiä tarkoin mihin kysymyksiin verkkotyöpajalla halutaan vastauksia. Myös taustamuuttujat kannattaa rajata selkeästi. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Hyvinvointialueelle siirryttäessä on tärkeä tavoittaa yhden aihepiirin äärelle laaja joukko, oli kyseessä sitten asiakkaat, asukkaat tai henkilöstö. Osallistujamäärä verkkoaivoriihen oli rajoittamaton, vastaaminen oli helppoa ja selkeää sekä vuorovaikutteista. Toimintamallina verkkoaivoriihi on erittäin ketterä, läpimenoaika suunnittelupalaverista tulosyhteenvetoon oli muutamia viikkoja.