Hyvinvointia kaikille 2030 - Kaikki mukaan yhteistyöhön!

Uusi yhteistyöalusta tukee Hyvinvointia kaikille 2030 -toimeenpanosuunnitelman toteuttamista ja seurantaa. Tavoitteena on terveyden ja hyvinvoinnin eriarvoisuuden vähentäminen vuoteen 2030 mennessä. Verkkoalustalle ovat tervetulleita kaikki hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisestä kiinnostuneet tahot. Mari Miettinen kannustaa blogissaan toimijoita tuomaan alustalle tiiviitä kuvauksia toimenpiteistä maaliskuun loppuun mennessä. Toimenpiteitä ja tuloksia kannattaa kuvata kattavammin Innokylään. 

Kuva
kuvituskuva

Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen 2030 -periaatepäätöksellä linjataan niitä toimia, joilla suomalaisten hyvinvoinnin ja terveyden eriarvoisuus saadaan vähenemään vuoteen 2030 mennessä. Periaatepäätöksen toteuttamista varten on laadittu poikkihallinnollinen toimeenpanosuunnitelma, jota on nyt toteutettu Kansanterveyden neuvottelukunnan koordinoimana vajaan vuoden verran.

Laajan, yhteensä 144 toimenpidettä, sisältävän toimeenpanosuunnitelman toteutus on päässyt hyvään vauhtiin. Jotta toimeenpano toteutuisi mahdollisimman kattavasti ja aktiivisessa vuorovaikutuksessa eri organisaatioiden kanssa, päätimme rakentaa työtä kokoavan yhteistyöalustan. Tämä Howspaceen rakennettu alusta julkistettiin viime vuoden lokakuussa ja se on kerännyt jo yli 200 käyttäjää.

Vuoropuhelua, tietoa ja toimeenpanon seurantaa 

Yhteistyöalustalla osallistujat pääsevät käymään aktiivista vuoropuhelua ja he saavat tietoa toimeenpanon ajankohtaisista asioista. Alustalla voi jakaa omia hyviä kokemuksiaan toisten hyödyksi. Hallinnossa puolestaan saadaan kattava kuva siitä, kuinka toimeenpano etenee ja miten toimenpiteillä vähennetään hyvinvoinnin ja terveyden eriarvoisuutta. Seurantatiedon avulla nähdään, minkä alatavoitteiden puitteissa on toimintaa runsaasti ja myös se, mitkä alatavoitteet kaipaavat kenties vauhdittamista. Alustaa pystytään myös kehittämään käyttäjiltä saadun palautteen pohjalta.

Yhteistyöalusta on merkittävä väylä tiedon välittämiseen ja keräämiseen, mutta se ei pelkästään riitä. On välttämätöntä, että eri toimijat vievät omissa viestintäkanavissaan ja verkostoissaan eteenpäin tietoa toimeenpanosta. Koska toimeenpanosuunnitelma koskettaa joukkoa hyvin erilaisia toimijoita – esimerkiksi kuntia, tulevia hyvinvointialueita, järjestöjä, koulutus- ja asiantuntijaorganisaatioita ja yrityksiä – tarvitaan erilaisille toimijoille kohdennettuja tilaisuuksia. Näitä onkin jo ollut muun muassa SOSTE ry:n ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimesta. Maaliskuussa on tulossa myös Kuntaliiton webinaari sosiaalisesti kestävästä osallisuudesta.

Toimenpiteiden tiedonkeruu käynnissä

Yhteistyöalustalle on tullut ilahduttavan paljon käyttäjiä erilaisista organisaatioista: ministeriöistä, aluehallintovirastoista, kunnista, järjestöistä, koulutus- ja asiantuntijaorganisaatioista ja sairaanhoitopiireistä.  Toimenpiteitä on kirjattu hyvin monenlaisista asioista. Esimerkiksi miten hyödynnetään teknologiaa liikunta- ja arkiaktiivisuuden lisääjänä tai kuinka yhteisöllisyyttä voidaan edistää lisäämällä asumisen monimuotoisuutta ja tuomalla välimuotoinen asuminen osaksi asumistarjontaa. On myös kerrottu poikkihallinnollisen Ihmiskaupan vastaisen toimenpideohjelman etenemisestä ja siitä, kuinka on lisätty työkyvyn tuen tarpeen tunnistamista perus- ja työterveyshuollossa sekä erikoissairaanhoidossa. Nämä esimerkit valottavat hieman sitä toimenpiteiden monimuotoisuutta, jota yhdessä viemme eteenpäin.

Parhaillaan on käynnissä aktiivinen tiedonkeruun vaihe ja käyttäjiä onkin innostettu tuomaan alustalle toimenpiteitään helmi-maaliskuun aikana. Tietoa tullaan hyödyntämään sekä toimeenpanosuunnitelman etenemisen raportoinnissa että sen päivityksessä. Alustalle toivotaan tiiviitä kuvauksia toimenpiteistä ja linkkejä lisätiedon äärelle. Toimenpiteitä ja niiden tuloksia kannattaa ehdottomasti kuvata kattavammin Innokylään. Näin kehittämistyö saa näkyvyyttä ja hyvät ratkaisut leviävät laajemmalle. 

Tulethan sinäkin mukaan yhteiseen työhön!

Mari Miettinen

Mari Miettinen työskentelee erityisasiantuntijana Sosiaali- ja terveysministeriössä.