Avoin yhteiskehittäminen on Innokylän sydän

Innokylässä ei ole kyse vain työkaluista, vaan avoimesta ja osallistavasta kehittämisen kulttuurista. Tällöin kehittäminen on kaikki tarpeelliset näkökulmat huomioivaa ja vastaa konkreettisiin tarpeisiin. Avoimeen yhteiskehittämiseen kuuluu myös tulosten arviointi, tiedon jakaminen sekä toisilta oppiminen.

Kirjaudu sisään aloittaaksesi kehittämisen

Rekisteröidy Kirjaudu sisään

Kehittämisen polku

Innokylän kehittämisen polku pyrkii takaamaan onnistuneiden, asiakaslähtöisten ratkaisujen syntymisen, pysyvän muutoksen aikaansaamisen sekä ratkaisujen jalostamisen avoimesti ja helposti hyödynnettäviksi toimintamalleiksi.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikki asian kannalta tärkeät osapuolet osallistuvat kehittämiseen ja kehittämistä ohjaavat konkreettiset tarpeet, jotka määrittävät tavoitteet. Lisäksi kehittämisen tulokset tulevat kaikkien hyödynnettäviksi ja tieto niiden toimivuudesta tulee kaikkien saataville.

Jokainen kehittämisprosessi on omanlaisensa eikä kehittämiselle ole yhtä oikeaa kaavaa tai järjestystä. Kulkekaa kehittämisen polulla siinä järjestyksessä sekä sillä tarkkuudella ja vauhdilla, kuin teille sopii. Hyödyntäkää polun eri vaiheissa monipuolisesti kehittämisen ja arvioinnin osallistavia menetelmiä!

Antoisaa matkaa!

Oivalla ja ymmärrä

Tutkikaa tulevaisuutta ja löytäkää alkuoivallus, joka on mahdollisuus tai haaste. Kuunnelkaa asiakasta ja hänen tarpeitaan. Etsikää tarvittavat resurssit ja toimijat. Asettakaa realistiset tavoitteet. Sitoutukaa yhteisiin tavoitteisiin, rakentakaa luottamusta ja jakakaa tietoa avoimesti. Miettikää, millaisiin tuloksiin olette tyytyväisiä ja miten todennatte tätä muutosta.

Kuvittele ja kokeile

Ideoikaa uutta yhdessä. Muistakaa käyttäjälähtöisyys ja avoin ilmapiiri. Antakaa luovuuden kukkia! Vilkaise myös, löytyisikö ratkaisuja Innokylän toimintamalleista. Testatkaa ideoita nopeasti ja hyödyntäkää kokeilujen opit. Muotoilkaa uutta ratkaisua yhdessä. Arvioikaa ja kertokaa, oletteko menossa asetettuja tavoitteita kohti.

Kuvaa ja jaa

Arvioikaa kehittämistyön hyötyjä vertaamalla saatuja tuloksia alussa asetettuihin tavoitteisiin. Kertokaa selkeästi, millaisia konkreettisia vaikutuksia olette saaneet aikaan. Jakakaa tulokset avoimesti ja pohtikaa, missä onnistuttiin ja mikä ei toiminut. Kertokaa sekin muille. Onko alkuperäinen oivallus ollut oikean suuntainen? Mikä muuttui ja miten? Kertokaa uudesta ratkaisusta maailmalle. Vakuuttakaa ja vakiinnuttakaa!