Combo -hanke: Opiskelijat mukaan! Vinkkejä oppilaitostapahtuman järjestämiseen

Combo -tutkimus- ja kehittämishankkeessa (2015-2018) kehitettiin uusia toimintatapoja, valmiuksia ja menetelmiä, jotka tukevat nuorten osallisuutta ja hyvinvointia sekä työelämään kiinnittymistä. Opas sisältää toimintaohjeita ja ideapankin erilaisten tapahtumien suunnitteluun.

Toimintaympäristö **

Valtakunnallisen Combo-hankkeen tavoitteena on luoda uudenlaista yhteistyötä kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisoalan toimijoiden, oppilaitosten sekä järjestötoimijoiden välille. Hankkeessa kehitetään uusia toimintatapoja, valmiuksia ja menetelmiä, jotka tukevat nuorten osallisuutta ja hyvinvointia. Näin hanke uudistaa systemaattisesti moniammatillista nuoria tukevaa toimintaa ja vahvistaa erilaisten nuorten miesten ja naisten osallisuutta ja hyvinvointia.
Hanke tuottaa myös tietoa hanketoimenpiteiden vaikuttavuudesta nuorten osallisuuteen, hyvinvointiin ja työelämävalmiuksiin.
 

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Combo-hankkeen päätavoitteena on nuorten opiskelu- ja työkyvyn, hyvinvoinnin sekä osallisuuden edistäminen. Hankkeessa lisätään nuorten vaikutus- ja harrastusmahdollisuuksia. Hankkeessa tuotetaan uutta tietoa nuorten osallisuuden osatekijöistä sekä luodaan mahdollisuuksia uusille luoville toimintatavoille. Hankkeen myötä kertynyt tieto ja toimintamallit saavuttavat nuoret useilla arjen toimintakentillä (kuten nuorisotalot, kirjastot, oppilaitokset).

Hankkeen tavoitteena on
I. Luoda uusia vahvoja osaamis- ja yhteistyöverkostoja nuoriso-, kirjasto-, liikunta- ja kulttuurialan toimijoiden sekä oppilaitosten välille
II. Vahvistaa nuorten osallisuutta sekä hyvinvointia erilaisissa arjen toimintaympäristöissä
III. Selvittää osallisuutta lisäämään pyrkivien kohdennettujen toimenpiteiden vaikuttavuutta nuorten näkökulmasta (osallistuminen, hyvinvointi, työelämävalmiudet)

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

-

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

-

Tavoiteltu muutos

Hankkeessa syntyy osaamis- ja yhteistyöverkosto, joka muuntuu uudenlaiseksi toiminnaksi nuorten arjessa. Nuorten osaaminen, osallisuus sekä opiskelu- ja työkyky paranevat. Tukemalla laaja-alaisesti nuorten osallisuutta erilaisilla elämänkentillä ehkäistään syrjäytymistä, vahvistetaan nuorten opiskelu- ja työkykyä sekä luodaan pohjaa vakaille koulutus- ja työelämäpoluille.

Muutoksen mittaaminen

-

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **
  • Toisen asteen oppilaitoksissa opiskelevat noin 16–29 –vuotiaat nuoret
  • Maahanmuuttajataustaiset nuoret
  • Nuoriso-, opetus-, kulttuuri-, liikunta- sekä kirjastoalan toimijat
  • Toisen asteen oppilaitosten opettajat, ohjaajat ja opinto-ohjaajat
Kokeilun tavoitteet

Toiminnan tavoitteena oli vahvistaa nuorten osallisuutta kulttuuri- ja liikuntatoimintaan pitkäjänteisillä projekteilla, joissa nuoret pääsivät itse suunnittelemaan ja toteuttamaan paikallisia kulttuuri- ja liikuntatapahtumia. Näissä projekteissa nuorilla oli mahdollisuus oppia tapahtumajärjestämistä ja toimia erilaisissa vastuullisissa rooleissa, kuten markkinoinnissa, viestinnässä, ohjelmasuunnittelussa, tilajärjestelyissä, ilmoittautumistehtävissä sekä valo- ja äänisuunnittelijoina.

Työpajaan osallistuneet opiskelijat saivat päättää, haluavatko he liikunta- vai kulttuuriteemaisen työpajan.

  • Työpajat olivat 1–3-osaisia
  • yksi työpaja kesti 2–4 tuntia.
  • Työpajan vetäjä mietti etukäteen idea-aihioita, jotka helpottivat tapahtuman suunnittelua opiskelijoiden kanssa.
  • Tapahtuman järjestämisen perusteet kuuluivat työpajan sisältöihin.

Työpajan vetäjinä toimivat SAKU ry:n työntekijä sekä oppilaitoksen yhteyshenkilö. Työpajan ohjaajana voi toimia myös esimerkiksi asuntolaohjaaja, tutortoiminnasta vastaava tai opiskelijakuntatoimintaa ohjaava henkilö.

Tapahtumanjärjestämisen työpajan toteuttaminen voi olla osa tutorkoulutusta, tutortoimintaa tai opiskelijakuntatoimintaa. Työpajojen toteuttaminen osana hyvinvoinnin vuosikelloa auttaa suunnittelemaan tapahtumia ympäri lukukauden ja näin rytmittämään oppilaitoksen toimintaa hyvinvointia ja osallisuutta edistävillä toiminnoilla.

Ratkaisun perusidea **

Opas auttaa toteuttamaan osallisuutta ja hyvinvointia edistäviä tapahtumia oppilaitoksessasi yhdessä opiskelijoiden kanssa. Oppaassa kuvataan, miten tapahtumajärjestämisen työpajoilla opiskelijat saadaan helposti mukaan tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Lisäksi oppaassa kuvataan erilaisia ja erikokoisia tapahtumia, jotka lisäävät osallisuutta ja innostusta oppilaitoksen arkeen.

Kun otat opiskelijat mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan tapahtumia, edistät osallisuutta ja varmistat, että tapahtumat ovat opiskelijoiden näköisiä. Jo pienillä jutuilla saa aikaiseksi paljon iloa ja voi parantaa yhteisöllisyyttä. Opiskelijoiden osaamisen ja innostuksen hyödyntäminen tapahtumien toteuttamisessa on hyvä lisäresurssi. Mukavat yhteiset jutut innostavat vaivihkaa mukaan myös hitaammin lämpenevät opiskelijat.

Liitteet
Kuva
Combo -hankkeen logo.
Combo -verkoston logo.
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Erilaiset tapahtumat ja yhteinen toiminta lisäävät oppilaitoksessa yhdessä tekemistä, sitouttavat nuoria opintoihin sekä antavat positiivisia onnistumisen kokemuksia. Tämä voi heijastua myös koulutuksen läpäisyn tehostumiseen. Parhaassa tapauksessa yhteiset tapahtumat ja yhdessä tekeminen lisäävät myös suvaitsevaisuutta ja erilaisuuden hyväksymistä oppilaitoksessa.

Lisäksi liikunta- ja kulttuuritapahtumat auttavat opiskelijoita löytämään itselle sopivia harrastamisen tapoja sekä vahvistavat heidän hyvinvointiaan. Tämä opas antaa konkreettisia vinkkejä erilaisten yhteisten tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

- Nuorten osallisuuden, työelämävalmiuksien ja hyvinvoinnin vahvistaminen. Hankkeessa tuotettiin Työkykypassi-ohjelmisto (opiskelijan mobiilisovellus & opettajan web-käyttöliittymä), joka tukee opiskelijoiden osallisuutta sekä työelämä- ja työkykytaitojen vahvistumista. Ohjelmiston käytön tueksi tuotettiin materiaaleja: ”Työkykypassi-ohjelmisto: opettajan opas” sekä opettajan ja opiskelijan käyttöohjeet. Nuorille järjestettiin monenlaista liikunta- ja harrastetoimintaa (ryhmät, tapahtumat, tapahtumajärjestämisen työpajat, valinnaiset liikuntakurssit), taidelähtöisiä menetelmiä hyödyntävää koulutusta sekä ammatti- ja harrastekirjastoja. ”Opiskelijat mukaan! Vinkkejä oppilaitostapahtumien järjestämiseen” -oppaaseen on koottu ideoita oppilaitoksille nuoria osallistavaan toimintaan. Nuoret osallistuivat myös Työkykypassi-ohjelmiston kehittämiseen ja pilotointiin sekä hankkeen viestintään.

- Tiedon kartuttaminen nuorten osallisuudesta, työelämävalmiuksista ja hyvinvoinnista. Kysely ja hanketoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi toteutettiin vuosina 2016 ja 2017 toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa. Kyselyyn osallistui yhteensä noin 2400 vastaajaa, joista n. 900 osallistui molempiin kyselyihin. Tulokset on raportoitu julkaisussa ”Nuorten osallisuus, työelämävalmiudet ja hyvinvointi: Hyviä käytäntöjä, tietoa ja vaikutuksia.”

Combossa panostettiin vahvasti viestintään koko hankkeen ajan eri kanavilla. Viestinnässä hyödynnettiin hankkeen laajaa yhteistyöverkostoa. Hankkeen keskeisiä tuotoksia: Työkykypassi-ohjelmisto, neljä Youtube-videota, neljä julkaisua, 14 blogikirjoitusta. Hankkeen kaikki hyvät käytännöt on koottu SAKU ry:n koordinoimaan Arjen arkin menetelmäpankkiin.

Hanke loi uudenlaista yhteistyötä nuorten parissa toimivien asiantuntijoiden välille. Nuorten osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet vahvistuivat, toiminta lisäsi yhteisöllisyyttä oppilaitoksissa. Myös nuorten työelämävalmiudet vahvistuivat ja he saivat lisää tietoa erilaisista harrastuksista ja ammateista sekä vahvistusta työkykytaidoilleen.