Sosiaalisten innovaatioiden arviointityökalu

Mistä työkalussa on kyse?

Työkalu on tarkoitettu sosiaalisten innovaatioiden arviointiin. Arviointityökalu ohjaa kehittäjiä kuvaamaan innovaationsa keskeiset osa-alueet ja elementit. Kuvaaminen auttaa kehittäjää huomaamaan mitä tulisi vahvistaa ja mitkä ovat olleet onnistumisen keskeiset tekijät.  

Mihin työkalua käytetään?

Työkalua voi hyödyntää eri tavoin. Työkalu auttaa kehittämään sosiaalisiin innovaatioihin liittyvää tiedonkeruuta, koska sen avulla voidaan koota innovaatioihin liittyvää tietoa järjestelmällisesti. Innovaatioiden toimivuutta arvioivat saavat työkalun avulla tiiviisti keskeiset tiedot innovaatiosta ja keskeisistä tuloksista. Työkalua voi hyödyntää myös silloin, kun uutta innovaatiota ollaan kehittämässä. Työkalun avulla sosiaalisten innovaatioiden kehittäjät voivat tiivistää ja kirkastaa omaa ideaansa. Kysymyksiin vastatessa huomaa, jos jokin osa-alue vaatii lisää suunnittelua. 

Miten työkalua käytetään?

Työkalu koostuu kahdesta osiosta. Ensimmäisen osion täyttää sosiaalisen innovaation kehittäjät ja toisen osion arvioija. Arviointiin tarvitaan kaikkia tietoja, joita lomakkeella kysytään. Kehittäjien tulee täyttää kaikki kohdat kattavasti ja huolellisesti. Tarvittaessa arvioija voi pyytää täydentäviä tietoja kehittäjiltä. Ennen lomakkeen täyttämistä kannattaa katsoa kaikki kehittäjälle osoitetut kysymykset (kohdat 1–8) läpi. 

Vinkit

Tällä hetkellä arviointityökalua voi käyttää oma-arvioinnin tukena. 

Jos olet kirjannut toimintamallin Innokylään, voi lisätä täytetyn arviointityökalulomakkeen esim. Arviointitietoa tiivistetysti -kohtaan Innokylän Kehittämisen polulle.

Työkalun vahvuudet ja heikkoudet

+ Työkalu auttaa innovaation kehittäjiä, mutta myös muita innovaattoreita omassa kehitystyössään niin, ettei samoja asioita tarvitse tehdä uudestaan eri paikoissa ja toimivat käytännöt ja toimintatavat ja -mallit lähtevät leviämään mahdollisimman laajalle. 

+ Validointia tarvitaan myös rahoittajien näkökulmasta siihen, että osataan tunnistaa ja valita sellaiset innovaatiot, joihin tulisi panostaa resursseja. 

+ Toimii pohjana arvioinnille jo suunnittelu ja toteutusvaiheessa 

Kesto

Riippuu työkalun täyttämiseen tarvittavien tietojen kokoamisesta. Pilotoinnissa havaittiin (9-10/2023), että kehikon täyttäminen sujui jouhevammin, jos toimintamalli oli kuvattu Innokylään jo valmiiksi kehittämistoiminnan aikana.

Kuinka monta osallistujaa

1 hlö -  yhdessä koko kehittäjätiimin kanssa.

Mitä tarvitaan
Lomakepohja, kehittämistoiminnan aikana koottua tietoa 

Työkalu on kehitetty osana Sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen valmistelu ja pilotointi -hanketta Euroopan sosiaalirahaston osallisuuden edistämisen ja köyhyyden torjunnan (ESR TL5) rahoituksella.

Kuva
logot