Digi-HTA-arviointien avulla kohti vaikuttavuusperustaisia hankintoja

Digitaalisten terveydenhuollon menetelmien arviointi keskittyy digitaalisiin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä hyvinvoinnin tuotteisiin ja palveluihin, joita voivat hyödyntää sote-alan ammattilaiset, heidän asiakkaansa ja kansalaiset. Arvioinnilla voidaan varmistaa digitaalisten tuotteiden ja palveluiden tehokas ja turvallinen käyttöönotto.

Kuva
Kuvituskuva kännykästä

Tänä päivänä hyvinvointialueiden hankinnoissa korostetaan vaikuttavuuden perusteella tapahtuvaa hankintaa perinteisen suorite- tai toimintapohjaisen hankintatavan sijaan. Digi-HTA-arviointi voi auttaa karsimaan epäasianmukaiset vaihtoehdot ja keskittymään parhaiten sopiviin ratkaisuihin.

Usein digitaaliset palvelut ja tuotteet ovat uusia, eikä niiden käytöstä ole vielä aikaisempaa kokemusta hyvinvointialueella. Digi-HTA-arviointi tuottaa siis ennakkoon tietoa digitaalisesta tuotteesta tai palvelusta, mikä auttaa hyvinvointialueita valmistautumaan niiden käyttöönottoon paremmin.

Arvioinnissa tarkastellaan useita keskeisiä tekijöitä, kuten palvelun teknistä toimivuutta, tekoälyominaisuuksia sekä koulutus- ja tuotetukeen liittyviä näkökohtia. Mutta erityisesti siinä keskitytään ja pisteytetään seuraavat asiat:

  • vaikuttavuus
  • turvallisuus
  • kustannukset
  • tietoturva- ja -suoja-asiat
  • käytettävyys ja saavutettavuus.

Tieto edellä ja kustannustehokkaasti

Kun Digi-HTA-arviointi tehdään, mennään tieto edellä eikä digitalisaatio edellä. Tämä lähestymistapa varmistaa sen, että digitaaliset tuotteet ja palvelut todella palvelevat käyttäjiään parhaalla mahdollisella tavalla. Digi-HTA:n vaikuttavuuden arvioinnissa keskitytään asiakkaan tai potilaan terveyttä parantaviin tai edistäviin vaikutuksiin. Lisäksi arvioidaan vaikuttavuutta hankkivan organisaation kannalta esim. vaikutusta henkilöstön työhön. Vaikuttavuuden arvioinnissa

  • hyödynnetään yrityksen tuottamaa vaikuttavuusnäyttöä, esim. arvioitavaan tuotteeseen liittyviä tutkimustuloksia.
  • tietoa täydennetään kirjallisuuskatsauksen avulla. 

Arvioinnin avulla voidaan tunnistaa paremmin palvelu, joka täyttää laatuvaatimukset, on kustannuksiltaan kohtuullinen ja optimaalinen vaihtoehto organisaation tarpeisiin.

Turvallisesti ja kyberturvallisesti

Sosiaali- ja terveydenhuollossa turvallisuus ja kyberturvallisuus ovat ensiarvoisen tärkeitä. Ennakkoon tehty arviointi voi auttaa tunnistamaan mahdolliset riskit ja varmistamaan, että hankittava tuote tai palvelu täyttää vaadittavat standardit ja alan parhaat käytännöt turvallisuuden ja kyberturvallisuuden osalta. On tärkeää, että yritys on tunnistanut erilaiset tuotteeseen tai palvelun käyttöön liittyvät riskit, laatinut jatkuvasti päivittyvän riskienhallintasuunnitelman ja valmistellut tarvittavat toimenpiteet riskien estämiseksi tai minimoimiseksi.

Arviointi on maksutonta yrityksille

Digitaalisten terveydenhuollon menetelmien arviointityötä on tehty vuodesta 2020 lähtien. Arviointi on maksutonta yrityksille ja sen toteuttaa puolueettomasti ja luotettavasti kansallinen HTA-koordinaatioyksikkö (FinCCHTA) yhdessä Oulun yliopiston OUSPG-tutkimusryhmän tietoturva-asiantuntijoiden kanssa.

Suomen kestävän kasvun RRP2-hankkeessa tätä arviointimallia kehitetään edelleen huomioiden kansainvälisten HTA-menetelmien kehitys ja se pyritään jalkauttamaan osaksi hankintaprosesseja hyvinvointialueiden kanssa tehtävällä yhteistyöllä.

Digi-HTA-arviointi auttaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoita tekemään parempia, tietoon perustuvia päätöksiä. 

Lisätietoja

Fincchta (oys.fi)
Digi-HTA - Fincchta (oys.fi)
Hyvinvointialueiden hankinnat -opas tarjoaa suuntaviivoja sosiaali- ja terveyssektorin vastuullisten hankintojen suunnitteluun | Hankintakeino.fi
FinCCHTA – Suomen kestävän kasvun ohjelma, Pohde (RRP, P4, I3-4) (innokyla.fi)

Raija Järvinen

Raija Järvinen, erikoissuunnittelija
RRP2, FinCCHTA