FinCCHTA – Suomen kestävän kasvun ohjelma, Pohde (RRP, P4, I3-4)

Kansallinen HTA (Health Technology Assessment) -koordinaatioyksikkö (FinCCHTA) on organisoimassa Suomen kestävän kasvun ohjelman pilari 4:ään kuuluvia hankkeita:

  • Kustannusvaikuttavuus osaksi kansallisia suosituksia (investointi 3)
  • Mobiilisovellusten ja digitaalisten palvelujen arviointimalli (investointi 4)

Kyseiset hankkeet muun muassa vahvistavat sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta tukevaa tietopohjaa ja vaikuttavuusperusteista ohjausta sekä hoitotakuuta edistävien palvelumuotoilluiden digitaalisten innovaatioiden käyttöönottoa. 

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
FinCCHTA – Suomen kestävän kasvun ohjelma, Pohde (RRP, P4, I3-4)
Lyhyt kuvaus

Kansallinen HTA (Health Technology Assessment) -koordinaatioyksikkö (FinCCHTA) on organisoimassa Suomen kestävän kasvun ohjelman pilari 4:ään kuuluvia hankkeita:

  • Kustannusvaikuttavuus osaksi kansallisia suosituksia (investointi 3)
  • Mobiilisovellusten ja digitaalisten palvelujen arviointimalli (investointi 4)

Kyseiset hankkeet muun muassa vahvistavat sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta tukevaa tietopohjaa ja vaikuttavuusperusteista ohjausta sekä hoitotakuuta edistävien palvelumuotoilluiden digitaalisten innovaatioiden käyttöönottoa. 

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Kustannusvaikuttavuus osaksi kansallisia suosituksia

Terveydenhuollon kustannuksista suurin osa perustuu joko terveydenhuollon organisaatioiden tai yksittäisen terveydenhuollon työntekijän tekemään päätökseen. Hoitosuositukset, joiden tarkoituksena on näyttöön perustuen auttaa valitsemaan vaikuttavimmat hoitotavat, vaikuttavat näiden päätösten taustalla. Tämänhetkisissä kansallisissa hoitosuosituksissa ei kuitenkaan systemaattisesti huomioida hoitojen kustannuksia.  

Sosiaalipalvelujen vaikuttavuuden arvioinnin perinne on lyhyempi kuin terveyspalveluissa. Kuitenkin palvelujärjestelmän kehittäminen nojaa vaikuttavuuden arvioinnissa syntyvään tietoon. Tieto toiminnan vaikuttavuudesta auttaa henkilöstöä ja organisaatioiden johtajia toteuttamaan sosiaalihuoltolaissa (L1301/2014) asetettuja toiminnan perustavoitteita. Sosiaalihuollon osalta näyttöön perustuvat suositukset puuttuvat, ja tieto palvelujen kustannusvaikuttavuudesta on vähäistä. Lisäksi sosiaalihuollossa aihepiirin käsitteitä käytetään epäyhtenäisesti.  

Kyseisen hankkeen tavoitteena on lisätä kustannusvaikuttavuustiedon määrää ja tehdä tiedosta pysyvä osa terveydenhuollon kansallisia suosituksia. Lisäksi tarkoituksena olisi luoda yhtenäinen malli kustannusvaikuttavuustiedon integroimisesta suosituksiin sekä selvittää kansallisten laaturekistereiden hyödyntäminen suosituksien kustannus- ja/tai kustannusvaikuttavuustiedon arvioinnissa. Sosiaalihuollon osalta tarkoituksena olisi selkeyttää suosituksissa käytettävää termistöä ja selvittää sosiaalihuollon edellytykset näyttöön perustuviin suosituksiin. Tämän pohjalta suunnitellaan ja toteutetaan kehittämismallit ja -pilotit, esim. muutaman yhteiskehitetyn sosiaalihuollon suosituksen käyttöönottoa, joissa olisi huomioituna kustannus- ja/tai kustannusvaikuttavuustieto.

Mobiilisovellusten ja digitaalisten palvelujen arviointimalli

Digitaalisten terveyspalveluiden alle voidaan lukea laaja kirjo erilaisia teknologisia ratkaisuja kuten esim. mobiilisovellukset, etäyhteydet, kuntoutukseen liittyvät digitaaliset ratkaisut, tekoäly- ja robotiikkaratkaisut sekä ikäihmisten kotona asumista ja hyvinvointia edistävät palvelut. Näiden uusien teknologisten ratkaisujen käyttöönotton tulisi tapahtua samojen kriteerien mukaisesti kuten muidenkin terveydenhuollon menetelmien: niiden tulisi tarjota näyttöön perustuvia hyötyjä, oltava turvallisia ja kustannusvaikuttavia. 

Hoitoteknologioiden arviointityössä (HTA) tehdään systemaattinen katsaus terveydenhuollossa käytettävien menetelmien ominaisuuksista ja vaikutuksista. Arvioinnin ja suositusten päätarkoitus on tukea päätöksentekijöitä, jotta voidaan paremmin edistää näyttöön perustuvien menetelmien käyttöä ja siten lisätä terveydenhuollon vaikuttavuutta.

Hankeosio jatkaa aiemmin tehtyä digi-HTA-kehittämistyötä ja sen tavoitteena on vakiintunut digi-HTA-arviointitoiminta, joka kiinteästi tukee sosiaali- ja terveydenhuollon päätöksentekijöitä heidän digitaalisiin palveluihinsa liittyvissä päätöksissään. Vakiintunut mobiilisovellusten ja digitalisten palveluiden arviointitoiminta lisää kansalaisten tietoa tuotteista, joilla voidaan tukea kansalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä asiakkaan itse- ja omahoitoa.  

Digi-HTA-arviointitoiminnan kautta tuetaan vaikuttavien, kustannustehokkaiden, tietoturvallisten sekä helppokäyttöisten ja saavutettavien mobiilisovelluksien ja digitaalisten palveluiden käyttöönottoa Suomen sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä kansalaisten itse- ja omahoidon, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena. Lisäksi tuetaan uudenlaisten toiminta- ja palvelumallien, kuten etäyhteyksillä toteutettavien palveluiden, jalkauttamista. Edelleen kehitetty Digi-HTA-arviointimalli huomioi sosiaali- ja terveydenhuollon erityisvaatimukset sekä harmonisoituen kansainvälisiin HTA-käytöntöihin ja regulaatioon tukee vaikuttavien ratkaisujen levittymistä EU-markkinoilla.

Toimiaika

Ensimmäisen hankevaiheen rahoituspäätös saatiin huhtikuussa 2022. Hankkeen aikana valmistellaan seuraavan vaiheen hankesuunnitelma vuoteen 2025 saakka. Hankkeen toimiaika 2022-2025. 

Toimijat

Molempien hankkeiden rahoitus on kohdennettu ensisijaisesti Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille/hyvinvointialueelle, jossa sijaitsee kansallinen HTA-koordinaatioyksikö (FinCCHTA), jolle kuuluvat erikoissairaanhoidon keskittämisasetuksen (582/2017) 3§:n 6 kohdan mukaisesti menetelmien arviointia sairaanhoitopiireissä koskevat koordinaatiotehtävät. Näin ollen hankehallinnoijana toimii Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vuoden 2022 loppuun asti. Vuoden 2023 alusta hankehallinnointi siirtyy Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle. Tästä linkistä pääset tutustumaan Pohjois-Pohjanmaan kehittämistyöhön.

Pohjois-Pohjanmaa - Suomen kestävän kasvun ohjelma

Lisäksi hankkeiden toteutuksessa ja osittain myös kohderyhmänä on mukana seuraavia toimijoita:

Rahoittaja
Muu EU-rahoitus
Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
Liitetiedostot ja linkit
Kuva
Euroopan unionin rahoittama – NextGenerationEU
Yhteyshenkilön organisaatio
Finnish Coordinating Center for Health Technology Assessment (FinCCHTA)
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
fincchta@pohde.fi

Luotu

13.10.2022

Viimeksi muokattu

21.02.2024
Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Kustannusvaikuttavuus osaksi kansallisia suosituksia

Suomessa terveydenhuollon suosituksia antavat muun muassa STM:n alainen Palveluvalikoimaneuvosto (Palko), Suomalainen Lääkäriseura Duodecim (Käypä hoito-suositukset), Hoitotyön tutkimussäätiö (Hotus-hoitotyönsuositukset®) ja Itsenäisyyden juhlavuoden lasten säätiön alainen Kasvun tuki. Näissä ei ole kustannuksia ja/tai kustannusvaikuttavuutta huomoitu järjestelmällisesti.

Sosiaalihuollon osalta näyttöön perustuvat suositukset puuttuvat, ja tieto palvelujen kustannusvaikuttavuudesta on vähäistä. Lisäksi sosiaalihuollossa aihepiirin käsitteitä käytetään epäyhtenäisesti. Sosiaalihuollon osahanketta hallinnoi sosiaalialan osaamiskeskus Verso. Hanketta tukee myös sosiaalialan valtakunnallinen osaamiskeskusverkosto.

Mobiilisovellusten ja digitaalisten palvelujen arviointimalli

Sosiaali- ja terveydenhuoltoon tarjottavien mobiilisovellusten ja digitaalisten palveluiden tarjonta kasvaa koko ajan. Sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten että kansalaisten on vaikeaa tunnistaa tuotteita, jotka ovat vaikuttavia, kustannusvaikuttavia, tietoturvallisia sekä käytettävyydeltään ja saavutettavuudeltaan sellaisia, joita kaikki loppukäyttäjät pystyvät niitä käyttämään. Kehitettävä arviointimalli perustuu Digi-HTA-arviointitoimintaan, jonka avulla on tuettu vuoden 2020 alusta lähtien näyttöön perustuvien mobiilisovellusten sekä digitaalisten palveluiden käyttöönottoa. Keskeisimmäksi haasteeksi on tunnistettu se, että Digi-HTA-arviointien systemaattinen hyödyntäminen osana tuotteiden hankintoja ja käyttöönottoja on vielä vähäistä. Kansainvälisesti tarkasteltuna erilaisten digitaalisen terveyden tuotteiden HTA-arviointitoiminta on yhä kasvava trendi, jonka kehittymistä Suomen tulee seurata sekä olla aktiivinen toimija eri foorumeilla. Voimaantulleen lääkinnällisten laitteiden regulaation (MDR) myötä yhä useampi ohjelmisto luokitellaan lääkinnälliseksi laitteeksi, joten tämä asia tulee huomioida myös arviointitoimintaa kehitettäessä.

Päämäärä ja päätavoite

Kustannusvaikuttavuus osaksi kansallisia suosituksia

Lisätä kustannusvaikuttavuustiedon määrää terveydenhuollon suosituksissa ja luoda pysyvä ja yhtenäinen malli sen integroimiseksi suosituksiin. Selvittää kansallisten laaturekistereiden hyödyntäminen suosituksien kustannus- ja/tai kustannusvaikuttavuustiedon käytöstä. Selvittää sosiaalihuollon edellytykset näyttöön perustuviin suosituksiin ja selkeyttää siinä käytettävää termistöä. Tämän pohjalta suunnitella ja toteuttaa kehittämismallit ja –pilotit suosituksista, joissa huomioidaan  kustannus- ja/tai kustannusvaikuttavuustieto.

Mobiilisovellusten ja digitaalisten palvelujen arviointimalli

Digi-HTA-arviointitoiminnan kautta tuetaan vaikuttavien, kustannustehokkaiden, tietoturvallisten sekä helppokäyttöisten ja saavutettavien mobiilisovelluksien ja digitaalisten palveluiden käyttöönottoa Suomen sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä kansalaisten itse- ja omahoidon, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena. Lisäksi tuetaan uudenlaisten toiminta- ja palvelumallien, kuten etäyhteyksillä toteutettavien palveluiden, jalkauttamista. Edelleen kehitetty Digi-HTA-arviointimalli huomioi sosiaali- ja terveydenhuollon erityisvaatimukset sekä harmonisoituen kansainvälisiin HTA-käytöntöihin ja regulaatioon tukee vaikuttavien ratkaisujen levittymistä EU-markkinoilla.

Tavoiteltavat tulokset, tuotokset ja vaikutukset

Kustannusvaikuttavuus osaksi kansallisia suosituksia

Kansallisissa terveydenhuollon näyttöön perustuvissa suosituksissa on järjestelmällisesti mukana kustannusvaikuttavuutta koskevaa tietoa. Julkaistaan ensimmäiset kustannus- ja/tai kustannusvaikuttavuustietoa sisältävät Hotus-hoitosuositukset® ja Kasvun tuen minimikustannukset sisältävät menetelmäarviot. Tilannekuva sosiaalihuollon näyttöön perustuvien suositusten edellytyksistä. Sosiaalihuollon näyttöön perustuvien suositusten yhteiskehittäminen käsitteistö ja kustannusvaikuttavuustieto huomioiden.

Mobiilisovellusten ja digitaalisten palvelujen arviointimalli

Kansallinen mobiilisovelluksien ja digitaalisten palveluiden Digi-HTA-julkaisuportaali.  Digi-HTA-arviointitoiminnan kautta jaetaan tietoa toimivista digitaalista ratkaisuista  ja tuetaan näin uudenlaisten toiminta- ja palvelumallien jalkauttamista. Kansalaisille jaetaan tietoa laadukkaista mobiilisovelluksista ja digitaalista palveluista. Kansainvälisen yhteistyön ja tutkimuksen kautta harmonisoidaan vaatimuksia eri maiden välillä sekä edistetään Suomen tunnettavuutta keskeisissä toimielimissä.

Tuotokset ja tulokset

Hankekokonaisuuden aikana tehdyt tuotokset ja tulokset ovat julkaistu FinCCHTA:n verkkosivuilla osiossa: FinCCHTA:n raportteja ja osajulkaisuja.