Monialaiset tiimit parantavat paljon sote-palveluja tarvitsevien asiakkaiden palvelujen laatua

Pohjois-Savon Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa on kehitetty muun muassa tiimityön mallia monialaisia palveluja tarvitseville asiakkaille. Kehittäjä-sosiaalityöntekijä Sanna Tchaplinski tähdentää, että monialainen työskentely ja asiakaslähtöisyys ovat keskeisiä tekijöitä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen laadun näkökulmasta.

Kuva
kuvituskuva

Olen aiemmissa työtehtävissäni sosiaalityöntekijänä ollut mukana useissa eri hankkeissa. Ajoittain kentällä vallitsee tunne siitä, että kehittämisessä tuodaan jokin valmis malli, jonka mukaan tulee toimia. Kun hanke päättyy, ulkopuolelta tuotu malli häviää pikkuhiljaa.

Tämän vuoksi halusin ottaa kehittämistyön lähtökohdaksi erilaisen lähestymistavan ja valitsin työtäni ohjaaviksi tekijöiksi yhteiskehittämisen ja palvelumuotoilun. Lähdin etenemään kehittämisessä siis tiiviissä yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten, 3. sektorin toimijoiden ja kokemusasiantuntijoiden kanssa.

Alkuun pääseminen ottaa aikansa

Yhteiskehittämisen prosessimme käynnistyi vaihtelevissa tunnelmissa. Joukossamme oli havaittavissa myös hieman epäilevyyttä mallin kehittämisen suhteen.

Merkittävä etappi oli, kun saimme THL:n asiantuntijoiden sparrauksen myötä laadittua tiimin toiminnalle periaatteet ja arvot. Ne lähtivät ohjaamaan työskentelyämme yhteiseen suuntaan.

Asiakkaan ääni kulki prosessissamme jatkuvasti mukana, sillä kokemusasiantuntijat ja järjestöjen edustajat haastoivat meitä sote-ammattilaisia koko matkan aikana pohtimaan asioita asiakkaan näkökulmasta.      

Tuloksena syntyi MOTI-tiimi

Monialainen tiimi muodostui verkostomaisesti toimivaksi asiantuntijajoukoksi, joka kutsutaan koolle asiakkaan tarpeen mukaisesti. Ammattilaiset viestittivät vahvasti, ettei ole tarkoituksenmukaista kehittää tiimiä, jonne ammattilaiset kokoontuvat, vaikka heillä ei olisikaan roolia asiakkaan kokonaistilanteen kannalta.

Teimme määrittelytyötä siitä, ketkä ovat tulevan monialaisen tiimin asiakkaita ja miten kentän toimijat tunnistavat tiimistä hyötyvät asiakkaat. Kokemusasiantuntijat ja järjestön edustajat olivat merkittävässä asemassa, kun pohdimme, millä keinoin asiakkaat saadaan tunnistamisen jälkeen motivoitumaan tiimin koolle kutsumiseen.

Kehitimme tunnistamisen tueksi kehikon, jota kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset voivat hyödyntää pohtiessaan yhdessä asiakkaan kanssa, voisiko tiimin koolle kutsumisesta olla hyötyä. Tiimin toiminta ja sen mukanaan tuoma monialainen ja laaja verkosto ovat kaikkien ammattilaisten käytettävissä.  

Järjestöjen edustajat pitivät monialaisen tiimin nimeä liian monimutkaisena asiakkaan näkökulmasta, joten yhteisesti verkoston kesken päätimme, että tarvitsemme tiimille lyhyen ja ytimekkään nimen.

Tähän halusimme osallistaa myös laajempaa joukkoa ammattilaisia, joten kaikki organisaatiossa toimivat työntekijät saivat antaa ehdotuksia tiimin nimeksi. Ehdotusten joukosta nimeksi valikoitui MOTI-tiimi. Yhteisesti päätetyllä nimellä on yhteenkuuluvuuden tunnetta lisäävä vaikutus.

Tunnistimme myös sen, että monialaista työskentelyä usein estää se, ettei toisen työtä tunneta. Näin ollen saimme tueksemme työnohjaajan, joka auttoi tiimiin nimettyjä ammattilaisia tutustumaan toisiinsa ja toisten tekemään työhön.   

Miten muutoksissa onnistutaan?

Parhaat toimintamallit syntyvät siten, että niiden kehittämisessä saavat olla mukana sekä asiakkaat, ammattilaiset että muut sidosryhmät. Asiakkaiden osallisuus ja työntekijöiden äänen kuuleminen kehittämisessä sekä muutoksen keskellä ovat merkityksellisiä tekijöitä. Vain näin asiakkaat ja työntekijät voivat sitoutua uusiin työskentelyn tapoihin.

Monialaisen tiimin toiminta vahvistaa asiakkaan yhteensovitettujen palvelujen saatavuutta sekä ammattilaisten yhdessä tekemisen kulttuuria.

On tärkeää, että sote-uudistuksen myötä kentälle tuotavat uudet käytännöt parantavat ensisijaisesti asiakkaiden kokemusta ja tarpeen mukaisesti rakennettuja palvelukokonaisuuksia. Uusien käytäntöjen pitää kuitenkin myös uudistaa työntekijöiden työn tekemisen tapoja.

Työntekijöiden työssäjaksaminen onkin keskeinen teema, johon tulevilla hyvinvointialueilla tulee kiinnittää erityistä huomiota. Monialaisen tiimin toiminnan myötä kukaan ei jää yksin hankalien tilanteiden kanssa, sillä ammattilainen voi luottaa siihen, että verkosto tukee myös työntekijää.

Kirjoittaja: Sanna Tchaplinski työskentelee kehittäjä-sosiaalityöntekijänä Pohjois-Savon hyvinvointialueella

 

Lue lisää:

Kerro kaverille -blogisarja

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa on kehitetty monialaista yhteistyötä ja asiakasohjauksen prosesseja. Blogisarjassa juhlistamme alueiden onnistumisia ja jaamme kehittämisosaamista.