Palvelun käyttöehdot

Innokyla.fi on avoin, julkinen ja maksuton verkkopalvelu, jonka toteuttajia ovat Suomen Kuntaliitto (KL), Suomen sosiaali ja terveys ry (SOSTE)  ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Verkkopalvelua ylläpitää Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL (jäljempänä palveluntuottaja).

Innokyla.fi-verkkopalveluun voi liittyä oheispalveluja, joihin sovelletaan näitä samoja käyttöehtoja.

Verkkopalvelun joidenkin osien käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröityessään palveluun käyttäjä vahvistaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin ja sitoutuu noudattamaan niitä palvelun käytössä.

Palvelun käyttö

Innokyla.fi-verkkopalvelun sisällön omistusoikeus ja immateriaalioikeudet kuuluvat palveluntuottajalle, ellei palvelun yhteydessä toisin ilmoiteta. Käyttäjällä on oikeus käyttää Innokylä.fi-verkkopalvelua ja mahdollisia oheispalveluja näiden käyttöehtojen mukaisesti.

Innokyla.fi-verkkopalveluun tai sen oheispalveluihin lisätyn sisällön käyttäminen on sallittua ei-kaupallisiin tarkoituksiin ilman erillistä lupaa, mutta käyttäjän on nimettävä sisällöntuottaja tai oikeudenomistaja (ks. Käyttäjän oikeudet ja vastuut). Poikkeuksen tähän muodostavat verkkopalvelun kuvamateriaali sekä muu suojattu aineisto. Suojattu materiaali voi olla esimerkiksi mallisuojattua, tavaramerkkisuojattua tai patentoitua aineistoa. Verkkopalvelun kuvamateriaalia tai suojattuja aineistoja ei saa tallentaa, levittää tai kopioida ilman erillistä lupaa.

Innokyla.fi-verkkopalveluun ei saa lisätä lain tai hyvän tavan vastaista materiaalia. Tällaista on muun muassa materiaali, joka sisältää rasistisia, ihmisarvoa loukkaavia tai yksityisyyden suojaa loukkaavia ilmauksia, kirjoituksia tai esityksiä. Verkkopalvelun ylläpito pidättää itsellään oikeuden poistaa laiton ja hyvien tapojen vastainen aineisto.

Innokyla.fi-verkkopalvelua ei saa kuormittaa roskapostilla, ketjukirjeillä tai sähköpostin massalähetyksillä.

Innokyla.fi-verkkopalvelu sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmansien osapuolten verkkosivustoihin. Näillä verkkosivustoilla sovelletaan niiden omia käyttöehtoja. 


Käyttäjän oikeudet ja vastuut

Käyttäjän tulee rekisteröityessään antaa vaaditut rekisteröintitiedot. Käyttäjän antamia yhteystietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Innokyla.fi-verkkopalvelu menettelee henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaan. Ks. Rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Käyttäjän palveluun lisäämä sisältö on pääsääntöisesti julkista ja muiden käyttäjien nähtävissä. Tärkeän poikkeuksen tähän sääntöön muodostavat käyttäjän rekisteröintitiedot. Käyttäjän pakollisista rekisteröintitiedoista julkisia tietoja ovat ainoastaan käyttäjän Etunimi ja Sukunimi.

Käyttäjä on vastuussa käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta palvelun käytöstä. Salasanan salassapito on käyttäjän vastuulla. Käyttäjällä on oikeus pyytää käyttäjätilinsä poistoa.
Käyttäjä vastaa palveluun lisäämänsä aineiston sisällöstä ja esitysmuodosta. Käyttäjä on vastuussa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet tai oikeudenhaltijoiden suostumukset verkkopalvelussa julkaistavaan materiaaliin (mm. kuvat, äänitteet, videot). Käyttäjällä tulee olla kaikkien kuvassa tai videossa esiintyvien henkilöiden suostumukset siihen, että ne julkaistaan Innokyla.fi-verkkopalvelussa tai sen oheispalveluissa.  Alaikäisten osalta tulee tarvittaessa voida esittää huoltajan suostumus.  


Käyttäjällä on oikeus liittää muita rekisteröityneitä käyttäjiä hänen lisäämiinsä sisältöihin (esim. toimintamalleihin ja kokonaisuuksiin). Käyttäjällä on oikeus määritellä, kuka tai ketkä muut voivat muokata hänen lisäämäänsä sisältöä ja liittää niihin muita rekisteröityneitä käyttäjiä. Käyttäjä ei saa liittää muita rekisteröityneitä käyttäjiä hänen lisäämiinsä sisältöihin ilman asianomaisen käyttäjän lupaa. Käyttäjä on vastuussa tuottamansa aineiston arkistoinnista, säilyttämisestä ja hävittämisestä.

Lisätessään sisältöä Innokyla.fi-verkkopalveluun käyttäjä suostuu siihen, että hänen lisäämäänsä sisältöä voidaan vapaasti hyödyntää ja ottaa käyttöön edellyttäen, että oikeudenomistaja nimetään jollakin seuraavista tavoista:

  1. Sisältösivun URL-osoite tai sivulle johtava hyperlinkki liitetään sovellukseen / jaettuun sisältöön.
  2. Sisällöntuottaja listataan hyvän lähdeviittaustavan mukaisesti sovelluksen / jaetun sisällön lähdelistaan.

Käyttäjä voi vapaasti hyödyntää ja käyttää muiden käyttäjien tuottamaa sisältöä ei-kaupallisiin tarkoituksiin edellyttäen, että hän nimeää sisällön tuottajan jollakin yllä mainituista tavoista. Käyttäjällä ei ole oikeutta muiden käyttäjien tuottaman sisällön myyntiin tai olennaiseen hyödyntämiseen kaupallisessa toiminnassa.

Käyttäjä ei saa käyttää palvelua minkään vastikkeellisen tai vastikkeettoman tavaran tai palvelun mainontaan tai markkinointiin. Markkinoinnilla tarkoitetaan tässä yhteydessä sellaista maksullisen tuotteen tai palvelun levittämistä, jota ei sisällä muiden käyttäjien vapaasti hyödynnettävissä olevaa käytäntöä, toimintamallia tms.

Palveluntuottajan oikeudet ja vastuut

Palveluntuottajalla on oikeus poistaa palvelusta käyttöehtojen vastainen sisältö. Tällaista on muun muassa rasistinen, ihmisarvoa loukkaava tai yksityisyyden suojaa loukkaava materiaali. Tällaista on myös sisältö, joka tähtää vastikkeellisen tai vastikkeettoman tavaran tai palvelun mainontaan tai markkinointiin (ks. Käyttäjän oikeudet ja vastuut).

Palveluntuottaja voi asettaa toistuvasti käyttöehtoja rikkovan käyttäjän verkkopalvelun käyttökieltoon joko määräajaksi tai kokonaan. Ennen käyttökiellon toteuttamista käyttäjälle annetaan palvelun kautta kaksi varoitusta, joista käy ilmi, että rikkomuksen toistaminen johtaa käyttöoikeuden menetykseen. Jos käyttäjä edelleenkin rikkoo käyttöehtoja, astuu käyttökielto voimaan. Erittäin vakavassa käyttöehtoja rikkovassa tapauksessa palvelutuottajalla on oikeus asettaa käyttäjä käyttökieltoon ilman varoitusta.

Palveluntuottaja vastaa palvelun sisällöstä ja sen oikeellisuudesta ainoastaan itse tuottamansa sisällön osalta. Palveluntuottaja ei vastaa palvelun sisältämien tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Palveluntuottaja ei vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle palvelun mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Palveluntuottaja ei myöskään vastaa sellaisten kolmansien tahojen tuottamien sivujen sisällöstä, aineistosta ja palveluista, joihin verkkopalvelun sivuilta on linkkiyhteys.

Palveluntuottaja ei vastaa palvelun mahdollisista toimintakatkoksista esimerkiksi huoltotöiden, teknisten vikojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi eivätkä tietoliikenneyhteyksien tai internetverkon mahdollisista toimintakatkoista. Palveluntuottaja ei vastaa mistään vahingosta, joka voi johtua verkkopalvelun toiminnasta tai siitä, ettei verkkopalvelu ole toiminnassa
. Palveluntuottaja ei vastaa vahingosta, joka johtuu ylivoimaisesta palveluiden suorittamiseen kohdistuvasta esteestä.  

Tietokoneohjelmien oikeudet kuuluvat lisenssinhaltijoille.

Evästeet ja muu kävijätietojen keräys

Palveluntuottaja voi kerätä tietoja siitä, miten ja milloin verkkopalvelua käytetään, esimerkiksi miltä sivuilta käyttäjä on siirtynyt verkkopalveluun tai millaista selainta käyttäjä käyttää. Kerätty tieto on anonyymia eikä sitä yhdistetä yksittäiseen käyttäjään. Tiedon keräämisen tarkoituksena on analysoida verkkopalvelun käyttöä ja kehittää sitä edelleen paremmin käyttäjiä palvelevaksi.

Palvelun toimintojen muuttaminen

Palveluntuottajalla on oikeus muuttaa palvelun sisältöä, toimintaa ja näitä käyttöehtoja palvelun kehittämiseksi tai muusta tarpeellisesta syystä. Palveluntuottajalla on oikeus lisätä, muuttaa tai poistaa osia verkkopalvelusta tai lopettaa palvelu osittain tai kokonaan. Kun se on kohtuudella mahdollista, palveluntuottaja pyrkii tiedottamaan palvelussa tapahtuvista ja käyttäjien kannalta olennaisista muutoksista ja katkoksista etukäteen palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Palveluntuottajalla on oikeus siirtää koko palvelun ylläpito sisältöineen ml. käyttäjätiedot toiselle toimijalle.

Riitojen ratkaiseminen

Palvelun käyttöä koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Jos erimielisyyttä ei saada neuvotteluissa sovittua, riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaisesti.