Sosiaalinen toimintakyky on tärkeä osa työkykyä

Työkyvyn heikentymisen taustalla saattavat vaikuttaa haasteelliset ja kompleksiset asiat. Ne eivät välttämättä tule esiin pintapuolisen työskentelyn tuloksena vaan vaativat paneutumista ammattilaiselta. Leena Normia-Ahlsten kertoo blogissaan, että sosiaalinen toimintakyky on tärkeää kartoittaa huolellisesti osana työ- ja toimintakyvyn arviointia.

Työkyvyn tuen palveluita on kehitetty Suomessa jo useiden vuosien ajan. Erityisesti työkyvyn tiimin toiminnasta on saatu hyviä tuloksia. Se on toimintamalli, jolla pyritään auttamaan niitä henkilöitä, jotka tarvitsevat useiden eri ammattilaisten osaamista työkyvyn tuen tarpeessaan. Tiimin tehokas toiminta edellyttää selkeää tavoitteen ja tehtävien määrittelyä sekä tiimissä toimivien ammattilaisten roolin selkiyttämistä ja työnjaosta sopimista.

Osana työkyvyn tuen tiimin kehittämistä on selkiytetty myös sosiaalihuollon ammattihenkilön roolia ja tehtävää suhteessa muiden ammattilaisten tehtäviin tiimissä. Sosiaalihuollon ammattihenkilöt ovat sosiaalihuollon palveluiden ja palvelujärjestelmän asiantuntijoina osa työkyvyn tuen palvelukokonaisuutta. 

Sosiaalinen toimintakyky on yksi työkyvyn osa-alue 

Työkyvyn perustan muodostavat fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky sekä terveys. Sosiaalihuollon näkökulmasta erityisesti sosiaalisella toimintakyvyllä on vahva yhteys yksilön työ- ja toimintakykyyn. Koska sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen, edistäminen ja ylläpitäminen ovat sosiaalihuoltolain keskeisiä tavoitteita, se on sosiaalihuollon ammattihenkilöille tärkeä osa jokapäiväistä työtä. 

Sosiaalista toimintakykyä on tarkasteltava aina suhteessa sosiaaliseen toimintaympäristöön ja sen asettamiin odotuksiin, mahdollisuuksiin ja rajoituksiin. Sosiaaliseen toimintakykyyn liittyvät erityispiirteet voivat rajoittaa tai vaikeuttaa työllistymistä ja toimia esteinä työ- ja toimintakyvyn vahvistumiselle, kuntoutumiselle ja työllistymiselle. Vahva sosiaalinen toimintakyky antaa edellytyksiä arjessa selviytymiselle sekä tavoitteiden löytämiselle ja saavuttamiselle. Sosiaalisen toimintakyvyn kautta voi lähteä tarkastelemaan myös niitä konkreettisia tehtäviä, joilla sosiaalihuollonammattihenkilön työ erottuu muiden ammattilaisten tekemästä työstä työkyvyn tuen tiimin toiminnassa.

Sosiaalihuollon ammattihenkilön osaamista kannattaa hyödyntää

Varsinaista terveyspainotteista työ- ja toimintakyvyn arvioita työkyvyn kokonaisuudessa tekevät terveydenhuollon ammattilaiset, kuten lääkärit, fysioterapeutit ja toimintaterapeutit. Sosiaalihuollon ammattihenkilö tunnistaa asiakkaan keskeisiä sosiaalisia voimavaroja, haasteita ja palvelutarpeita. Vaikeaselkoisissa tilanteissa vaikuttaa yleensä useampi samanaikainen tekijä, joiden syy-seuraussuhteiden tunnistaminen ja parhaan ratkaisuvaihtoehdon löytäminen vaatii paneutumista. 

Sosiaalihuollon ammattihenkilön tekemä kartoitus- ja selvitystyö painottuu sosiaaliseen tilannekartoitukseen, jossa huomioidaan sosiaalisen toimintakyvyn näkökulmat. Tuottamalla tietoa asiakkaan kokonaistilanteesta ja ottamalla dokumentoinnin keinoin kantaa asiakkaan sosiaalisen toimintakykyyn sosiaalihuollon ammattihenkilö voi olla osa työ- ja toimintakyvyn arviointia. Näin muiden ammattilaisten työtaakka keventyy ja asiakkaan saama tuki on kokonaisvaltaisempaa. 

Heikentyneen työkyvyn taustalla voi olla hyvin monimutkaisia, pitkittyneitä ja vaikeita asioita. Sosiaalihuollon ammattihenkilön osaamista kannattaa hyödyntää tällaisissa tilanteissa.

Jotta tuen tarve tulisi tunnistetuksi ja myös piilevät tuen tarpeet tulisivat esiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, sosiaalihuollon ammattihenkilön olisi tärkeä osallistua asiakkaan palveluprosessiin jo heti alkuvaiheessa, jotta sosiaalinen toimintakyky tulisi kattavasti huomioiduksi. 

Leena Normia-Ahlsten

Leena Normia-Ahlsten työskentelee projektipäällikkönä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella Työkykyohjelman laajennuksessa.