Tuettu keikkatyö – Askel kohti työelämää

Osatyökykyisten työllistymiseen on monia keinoja, mutta valikoimasta on puuttunut matalan kynnyksen mahdollisuus tehdä keikkamaisia töitä. Keikkatöiden kautta voi kerätä tärkeää työkokemusta avoimilta työmarkkinoilta ja saada konkreettista palautetta omista työelämätaidoista. Ulla Vehkaperä kertoo blogissaan Tuetun keikkatyön toimintamallista yhtenä vaihtoehtona nuorten ja osatyökykyisten työllistymiseen.

Kuva
kuvituskuva
Tuettu keikkatyö -verkkojulkaisu on yhteiskehitetty Puuttuva pala – Tuetun keikkatyön malli -hankkeessa 2019–2021 (ESR). Hankkeen toimijat olivat Metropolia ammattikorkeakoulu ja Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry. Kuva: Hanna Seitavuopio

Työelämän muutoksen myötä on työelämä polarisoitunut ja pirstaloitunut, minkä vuoksi myös osa-aikaiset ja keikkamaiset työt ovat lisääntyneet. Yhtä aikaa on sekä työvoimapulaa että pitkäaikaistyöttömyyttä. Useissa työtehtävissä tarvitaan paljon erityisosaamista, mutta erityisen vaikea yritysten on löytää työntekijöitä erilaisiin osa-aikaisiin, kausi- ja silpputöihin. 

Työelämän näkökulmasta tarve keikkatyön tekijälle voi syntyä esimerkiksi vakituisen työntekijän poissaolon vuoksi. Yrityksessä saattaa olla työntekijöistä pulaa ruuhkahuipun tai tekemättä jääneiden töiden vuoksi. Myös kotitaloudet voivat tarvita apua esimerkiksi satunnaisissa puutarha- tai siivoustöissä. Tällaisia keikkatöitä välitetään rekrytointifirmojen, henkilöstöpalveluyritysten ja erilaisten työnvälitysalustojen kautta. (Kokkonen 2020.)

Tänä päivänä työuran alussa olevan henkilön voi olla vaikea löytää kokoaikaista ja vakituista työtä. Sen vuoksi nuorten ja osatyökykyisten henkilöiden kannattaa kartuttaa työkokemustaan erilaisten keikkatöiden kautta, tutustua erilaisiin työnvälitysalustoihin ja laskutuspalveluihin. Parhaimmillaan keikkamainen työ on mielekästä ja palkitsevaa.

Tuettu keikkatyö on yksi vaihtoehto nuorten ja osatyökykyisten työllistymiseen

Silloin, kun kokoaikainen työ ei ole heikommassa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille realistista, on tärkeää miettiä muitakin vaihtoehtoja. Jos työkokemusta on vähän tai edellisestä työsuhteesta on pitkä aika, on tuettu keikkatyö hyvä vaihtoehto. Tuettu keikkatyö on työmuotona sellainen, että työaikaa on mahdollista säädellä oman voinnin mukaan. Tämä tarkoittaa, että tuntimäärä voi aluksi olla hyvinkin rajattu. Keikkatyön tekijä voi vaikka sitoutua tekemään vain yhden keikan kerrallaan. Onnistuneet tuetut työkeikat tuovat toivoa ja positiivista otetta sekä keikkatyön tekijälle että työvalmentajalle.

Avoimilla työmarkkinoilla suoritettu keikkatyö, josta saa asianmukaisen palkan, antaa keikkatyön tekijälle konkreettista kokemusta ja tietoa työelämästä. Osallisuus työelämään edistää toimijuutta; keikkatyön kautta voi tutustua erilaisiin töihin, omiin taitoihin ja rakentaa uusia verkostoja. Jo yhdestä työkeikasta voi olla paljon hyötyä omalle työuralle (Oksanen 2021).

Tuetusta keikkatyöstä on hyötyä siis keikkatyön tekijöille ja tilaajille, mutta myös työyhteisöille, työvalmentajille ja yhteiskunnalle. Näihin hyötyihin ja tuetun keikkatyön vaikutusketjuun voi tutustua tarkemmin Tuettu keikkatyö -verkkojulkaisussa ja -toimintamallissa (Innokylä).

Tuettu keikkatyö -verkkojulkaisu työvalmentajien tukena

Tuettu keikkatyö -verkkojulkaisuun on koottu keskeisiä asioita työvalmentajille, kun he valmentavat keikkatyön tekijöitä, perehdyttävät työn tilaajia ja organisoivat tuettuja keikkoja. Sivustolla on tietoa myös keikkatyön tekijälle ja keikkatyön tilaajalle. Kaikki materiaali on tarkoitettu käytettäväksi, ja sitä voi soveltaa ja muokata omaan työhön sopivaksi. Keikkatyöllä tässä yhteydessä tarkoitetaan lyhyitä, usein yhden tai muutaman työvuoron pituisia ”keikkoja”.

Tuetun keikkatyön malli rakennettiin yhdessä keikalla käyneiden kokemusasiantuntijoiden, työvalmentajien ja laajan verkoston kanssa. Onnistuneeseen tuettuun keikkatyöhön sisältyy keikkalaisen saama tuki ennen, aikana ja jälkeen keikan.

Verkkojulkaisusta löytyy materiaalia keikalle valmistautumiseen ja ohjeita esimerkiksi sosiaalietuuksiin liittyviin asioihin. Yhteiskehittämällä tuotettujen Työtaitokorttien avulla työvalmentaja voi yhdessä keikan tilaajan ja keikkalaisen kanssa tehdä arviointia siitä, millaisia taitoja työtehtävässä vaaditaan (Hovatta & Nyman 2021). Tehdyn keikan jälkeen on tärkeää pohtia kertyneitä kokemuksia ja seuraavia askelia yhdessä työvalmentajan kanssa. 

Erityisesti työvalmentajan osaamista tarvitaan työnantajayhteistyössä. Tuettuun keikkatyöhön sopivia töitä löytyy, kun olemassa olevista työtehtävistä muotoillaan yhdessä työn tilaajan ja työvalmentajan kanssa keikkatyön tekijän taitoja ja osaamista vastaava kokonaisuus. Työnvälitysalustan tai palveluyrityksen kautta tuetusta keikasta sopiminen, palkkion maksaminen ja organisoiminen on joustavaa ja turvallista. Verkkojulkaisussa on ohjeistusta myös näihin asioihin.

Kuva
kuvituskuva
Tuetussa keikkatyössä työvalmentaja auttaa ja yhdistää keikkatyön tekijän ja työn tilaajan.
Ulla Vehkaperä

Ulla Vehkaperä työskentelee Metropolia ammattikorkeakoulussa lehtorina