Kirjahylly

Uudistumisen edellytys on monitoimijainen vuoropuhelu. Tutkimus- ja arviointitieto sekä kokemukset toimivista ratkaisuista tukevat kehittämistyötä ja antavat uusia ideoita toiminnan kehittämiseen.

Innokylä pyrkii edistämään tutkimuksen, kehittämistyön ja päätöksenteon välistä vuoropuhelua kokoamalla kirjahyllyyn uusiin ratkaisuihin ja yhteiskehittämiseen liittyviä julkaisuja sekä tuottamalla kehittämistyön tuloksia kokoavia innovaatiokatsauksia.  Erilaisten näkökulmien ja esimerkkien kautta syttyy ideoita ja ajatuksia uudenlaisten palvelujen ja kehittämistyön tekemiseen. 

Kirjahyllystä löydät:

Kirjahylly täydentyy yhteisön aktiivisuudesta. Jos siis tiedät julkaisun, josta muille olisi hyötyä, niin vinkkaa siitä osoitteeseen toimitus@innokyla.fi.

Kuva
Kuva kirjahyllystä

Innovaatiokatsaukset

Innovaatiokatsausten aineisto koostuu Innokylään kirjatuista kehittämistoiminnan tiedoista ja kehittämistoiminnan tuloksena syntyneistä toimintamalleista.

Osallisuus kuuluu kaikille
Koivisto Juha; Isola Anna-Maria; Lyytikäinen Merja, 2018, THL, Työpaperi 9/2018

Katsaus avaa helposti ymmärrettävässä muodossa jäsennystä osallisuuteen ja antaa päätöksentekijöille ja ammattilaiselle ideoita siitä, mitä osallisuus voisi tarkoittaa konkreettisena toimintana omassa työssä.

Kuntakokeiluilla parempia ratkaisuja: Innokylän innovaatiokatsaus 
Manssila, Sonja; Koivisto, Juha, 2017, THL, Työpaperi: 2017_029

Katsaus tarkastelee ja tiivistää Innokylään kirjattuja kuntakokeilujen sisältöjä, tuotoksia ja tuloksia. Kuntakokeiluihin valittiin 16 kuntaa tai kuntaryhmää, yhteensä 57 kuntaa. Kokeiluja toteutettiin vuosina 2015–2016 kuuden erilaisen toimintamallikokonaisuuden alla 45 erilaisessa kokeilussa. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keinoja: Innokylän innovaatiokatsaus 
Lyytikäinen, Merja; Koivisto, Juha; Savolainen, Nella; Rotko, Tuulia, 2017, THL, Työpaperi: 2017_013

Katsaus jäsentää ja luo kuvaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalleista, ratkaisuista ja keinoista ja pitää silmällä erityisesti sitä, millaisia rakennusaineita niistä saadaan uuden SOTE-järjestelmän mukaiseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työnjakoon ja rakenteeseen. Lisäksi tarkastellaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vahvistuvia suuntauksia.

Ratkaisuja palveluiden yhteensovittamiseen: Innokylän innovaatiokatsaus
Koivisto, Juha; Pohjola, Pasi; Lyytikäinen, Merja; Liukko, Eeva; Luoto, Eija, 2016, THL,  Työpaperi: 2016_032

Katsaus tarkastelee sosiaali- ja terveysalan palveluintegraation kehittämisen tarpeita ja kohderyhmiä, kehittämistoiminnan tuottamia palveluintgeraation muotoja ja rajanylityksiä sekä integraation edellytyksiä. Lisäksi tarkastellaan integraatiota osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta

Eriarvoisuuden ja syrjäytymisen ehkäisyn rakennuspalikat: Innokylän innovaatiokatsaus
Koivisto, Juha; Blomqvist, Pia, 2016, THL, Työpaperi: 2016_023

Katsaus sukeltaa eriarvoisuuden ja syrjäytymisen torjumisen kehittämistoimintaan ja sen tuottamiin toimintamalleihin. Katsauksen tutkimusaineisto muodostuu  Innokylään tuotetuista kehittämissisällöistä. Katsaus on laatuaan ensimmäinen ja kokeiluversio siitä, miten Innokylään luotuja kehittämisisältöjä  voidaan tiivistää jonkin teeman alla ja syntetisoida katsaukseksi. Tämä katsaus tarjoaa sekä kehittäjille etttä päätöksentekijöille moninaista tietoa eriarvoisuuden ja syrjäytymisen torjumiseen liittyen. Katsauksen sisältöjä voidaan käyttää uusien kehittämisavausten rakennuspalikoina ja niitä koskevien päätösten tukena. 
 

Muita Innokylän julkaisuja

Innokylän arviointiopas
Arviointiopas esittelee kehittämisen ja arvioinnin lähestymistavan, jossa yhdistyy toisaalta prosessi- ja tavoitearviointi ja toisaalta ulkoinen ja sisäinen arviointi. Tällöin arviointi jäsentyy kehitettävien asioiden (palvelut, tuotteet, toimintatavat jne.) moniääniseksi arvioinniksi. Arviointi rakentuu olennaiseksi osaksi kehittämisprosessia ja siihen osallistuu kehitettävän asian kannalta merkitykselliset toimijaryhmät ja tarvittava arviointiosaaminen. Tällainen osallistuminen ja moniäänisyys takaa sen, että kun hanke tai projekti päättyy, kehitetyt asiat jäävät helpommin elämään ja vakiintuvat osaksi arkista perustoimintaa.

Kohti avointa kehittämistä - matkaoppaana Innokylä!
Pohjola, Pasi; Aalto-Kallio, Mervi; Englund, Kristel; Heikkinen, Hanne; Koivisto, Juha; Korhonen, Satu; Lyytikäinen, Merja; Peränen, Niina; Pitkänen, Niina; Virtanen, Kati, 2014, THL, Opas: 38

Innokylä on avoin kansallinen verkkopalvelu, joka tarjoaa välineitä ja toimintamalleja sosiaali- ja terveysalan kehittäjille ja päättäjille. Innokylässä ei kuitenkaan ole kyse vain työkaluista, vaan uudenlaisesta kehittämisen kulttuurista, joka arvoja ovat avoimuus ja moninäkökulmaisuus. Innokylässä kehittäminen lähtee tunnistetuista tarpeista, joihin etsitään ratkaisuja yhdessä kaikkien osapuolten asiantuntemusta hyödyntäen. Kehittämistä on tehty Suomessa tyypillisesti hankkeissa, joiden tulosten juurruttaminen käytäntöön on usein jäänyt kesken. Innokylässä painotetaan pelkkien hankkeiden sijaan kehittämistä osana perustyötä. Tulosten jakaminen ja arvioiminen ovat myös tärkeä osa toimintaa.

Oppaassa esitellään Innokylän työvälineet ja kuvataan miten niitä voidaan hyödyntää kehittämisen eri vaiheissa. Innokyläläiset jakavat myös omat kokemuksensa yhteiskehittämisestä, sen vaikeuksista ja innostavuudesta. Parasta ja pahinta on yhteistyö!

Opas sopii kehittäjille, omaa työtään kehittäville käytännön työntekijöille sekä heidän esimiehilleen.

Innovillage tools for sustainable change
Koivisto, Juha; Englund, Kristel; Lyytikäinen, Merja; Peränen, Niina; Pitkänen, Niina; Pohjola, Pasi; Virtanen, Kati, 2014, THL,  Työpaperi: 2014_005
This report presents an open, national innovation environment called Innovillage in the welfare and health field in Finland. It discusses the innovation model and the co-development tools of Innovillage and their workability. The tools for co-development consist of both web-based tools and also face-to-face tools, where actors meet in person. The report has been written especially for those who are developing and building open innovation environments, platforms and tools in other countries. The report gives ideas, examples and models to develop innovation practice and culture also in other sectors than welfare and health.

Tietoa kehittämistyön pohjaksi

Terveyskeskusten avosairaanhoidon järjestelyt 2019: Ulkoistukset, henkilöstö, työpanokset ja tehtäväsiirrot
Syrjä, Vesa: Parviainen, Laura; Niemi Anu
Terveyskeskusten avosairaanhoidon järjestelyt 2019: ulkoistukset, henkilöstö, tyäpanokset ja tehtäväsiirrot.

Monialaisia palveluja tarvitsevien tunnistamisen ja ennakoinnin mallit - kartoittava kansainvälinen katsaus
Kivipelto, Minna; Suhonen, Marjo; Koivisto, Juha; Tiirinki, Hanna; Miikki, Ritva, Työpaperi 34/2019
Monialaisia palveluja tarvitsevien tunnistamisen ja ennakoinnin mallit– kartoittava kansainvälinen katsaus.

Hoitotyön tutkimussäätiön julkaisut

Hoitotyön tutkimussäätiön (HOTUS) kotisivuilta löytyy