Kirjahylly

Uudistumisen edellytys on monitoimijainen vuoropuhelu. Tutkimus- ja arviointitieto sekä kokemukset toimivista ratkaisuista tukevat kehittämistyötä ja antavat uusia ideoita toiminnan kehittämiseen.

Innokylä pyrkii edistämään tutkimuksen, kehittämistyön ja päätöksenteon välistä vuoropuhelua kokoamalla kirjahyllyyn uusiin ratkaisuihin ja yhteiskehittämiseen liittyviä julkaisuja sekä tuottamalla kehittämistyön tuloksia kokoavia innovaatiokatsauksia.  Erilaisten näkökulmien ja esimerkkien kautta syttyy ideoita ja ajatuksia uudenlaisten palvelujen ja kehittämistyön tekemiseen. 

Kirjahyllystä löydät:

Kirjahylly täydentyy yhteisön aktiivisuudesta. Jos siis tiedät julkaisun, josta muille olisi hyötyä, niin vinkkaa siitä osoitteeseen toimitus@innokyla.fi.

Kuva
Kuva kirjahyllystä

Innovaatiokatsaukset

Innovaatiokatsausten aineisto koostuu Innokylään kirjatuista kehittämistoiminnan tiedoista ja kehittämistoiminnan tuloksena syntyneistä toimintamalleista.

Osallisuus kuuluu kaikille
Koivisto Juha; Isola Anna-Maria; Lyytikäinen Merja, 2018, THL, Työpaperi 9/2018

Katsaus avaa helposti ymmärrettävässä muodossa jäsennystä osallisuuteen ja antaa päätöksentekijöille ja ammattilaiselle ideoita siitä, mitä osallisuus voisi tarkoittaa konkreettisena toimintana omassa työssä.

Kuntakokeiluilla parempia ratkaisuja: Innokylän innovaatiokatsaus 
Manssila, Sonja; Koivisto, Juha, 2017, THL, Työpaperi: 2017_029

Katsaus tarkastelee ja tiivistää Innokylään kirjattuja kuntakokeilujen sisältöjä, tuotoksia ja tuloksia. Kuntakokeiluihin valittiin 16 kuntaa tai kuntaryhmää, yhteensä 57 kuntaa. Kokeiluja toteutettiin vuosina 2015–2016 kuuden erilaisen toimintamallikokonaisuuden alla 45 erilaisessa kokeilussa. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keinoja: Innokylän innovaatiokatsaus 
Lyytikäinen, Merja; Koivisto, Juha; Savolainen, Nella; Rotko, Tuulia, 2017, THL, Työpaperi: 2017_013

Katsaus jäsentää ja luo kuvaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalleista, ratkaisuista ja keinoista ja pitää silmällä erityisesti sitä, millaisia rakennusaineita niistä saadaan uuden SOTE-järjestelmän mukaiseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työnjakoon ja rakenteeseen. Lisäksi tarkastellaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vahvistuvia suuntauksia.

Ratkaisuja palveluiden yhteensovittamiseen: Innokylän innovaatiokatsaus
Koivisto, Juha; Pohjola, Pasi; Lyytikäinen, Merja; Liukko, Eeva; Luoto, Eija, 2016, THL,  Työpaperi: 2016_032

Katsaus tarkastelee sosiaali- ja terveysalan palveluintegraation kehittämisen tarpeita ja kohderyhmiä, kehittämistoiminnan tuottamia palveluintgeraation muotoja ja rajanylityksiä sekä integraation edellytyksiä. Lisäksi tarkastellaan integraatiota osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta

Eriarvoisuuden ja syrjäytymisen ehkäisyn rakennuspalikat: Innokylän innovaatiokatsaus
Koivisto, Juha; Blomqvist, Pia, 2016, THL, Työpaperi: 2016_023

Katsaus sukeltaa eriarvoisuuden ja syrjäytymisen torjumisen kehittämistoimintaan ja sen tuottamiin toimintamalleihin. Katsauksen tutkimusaineisto muodostuu  Innokylään tuotetuista kehittämissisällöistä. Katsaus on laatuaan ensimmäinen ja kokeiluversio siitä, miten Innokylään luotuja kehittämisisältöjä  voidaan tiivistää jonkin teeman alla ja syntetisoida katsaukseksi. Tämä katsaus tarjoaa sekä kehittäjille etttä päätöksentekijöille moninaista tietoa eriarvoisuuden ja syrjäytymisen torjumiseen liittyen. Katsauksen sisältöjä voidaan käyttää uusien kehittämisavausten rakennuspalikoina ja niitä koskevien päätösten tukena. 
 

Muita Innokylän julkaisuja

Kuinka onnistua yhteiskehittämällä?
Nieminen Ville; Kirjavainen Hanna; Lang Merja; Jäppinen Tuula (2021), Suomen Kuntaliitto

Palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen määrittelyn, ohjauksen ja seurannan käsikirja
Koivisto, Juha; Liukko, Eeva; Tiirinki, Hanna; Lyytikäinen, Merja (2020), THL OHJAUS 11/2020

Näkökulmia sosiaalisiin innovaatioihin ja niiden arviointiin 
Lehtelä, Simo; Koivisto Juha (2019)

Co-designing an outcome-based public procurement: Early involvements, participations and orderings
Koivisto, J. (2018). Journal of Public Procurement, 3(18).

Ennen - Aikana - Jälkeen: Arviointiopas kehittäjille
Koivisto, Juha; Pohjola, Pasi; Blomqvist, Pia (2017)

Social Innovation Policies with the Involvement of Social Economy Organizations Survey Evidence from European Countries
Bassia, A., Ecchiab, G. & Guerrab, A. (2016) Department of Sociology and Business Law, Department of Economics, University of Bologna. InnoSI Working Papers 2016.

Doing together: Co-designing the socio-materiality of services in public sector 
Koivisto, J. & Pohjola, P. (2015). International Journal of Actor-Network Theory and Technological Innovation (IJANTTI). Vol 7(3), 1-14.

Innokylän arviointiopas
Arviointiopas esittelee kehittämisen ja arvioinnin lähestymistavan, jossa yhdistyy toisaalta prosessi- ja tavoitearviointi ja toisaalta ulkoinen ja sisäinen arviointi. Tällöin arviointi jäsentyy kehitettävien asioiden (palvelut, tuotteet, toimintatavat jne.) moniääniseksi arvioinniksi. Arviointi rakentuu olennaiseksi osaksi kehittämisprosessia ja siihen osallistuu kehitettävän asian kannalta merkitykselliset toimijaryhmät ja tarvittava arviointiosaaminen. Tällainen osallistuminen ja moniäänisyys takaa sen, että kun hanke tai projekti päättyy, kehitetyt asiat jäävät helpommin elämään ja vakiintuvat osaksi arkista perustoimintaa.

Systemic innovation model translated into public sector innovation practice
Koivisto, J., Pohjola, P. & Pitkänen, N. (2015) The Public Sector Innovation Journal, 20(1), 2015, article 6

Kohti avointa kehittämistä - matkaoppaana Innokylä!
Pohjola, Pasi; Aalto-Kallio, Mervi; Englund, Kristel; Heikkinen, Hanne; Koivisto, Juha; Korhonen, Satu; Lyytikäinen, Merja; Peränen, Niina; Pitkänen, Niina; Virtanen, Kati, 2014, THL, Opas: 38

Innokylä on avoin kansallinen verkkopalvelu, joka tarjoaa välineitä ja toimintamalleja sosiaali- ja terveysalan kehittäjille ja päättäjille. Innokylässä ei kuitenkaan ole kyse vain työkaluista, vaan uudenlaisesta kehittämisen kulttuurista, joka arvoja ovat avoimuus ja moninäkökulmaisuus. Innokylässä kehittäminen lähtee tunnistetuista tarpeista, joihin etsitään ratkaisuja yhdessä kaikkien osapuolten asiantuntemusta hyödyntäen. Kehittämistä on tehty Suomessa tyypillisesti hankkeissa, joiden tulosten juurruttaminen käytäntöön on usein jäänyt kesken. Innokylässä painotetaan pelkkien hankkeiden sijaan kehittämistä osana perustyötä. Tulosten jakaminen ja arvioiminen ovat myös tärkeä osa toimintaa.

Oppaassa esitellään Innokylän työvälineet ja kuvataan miten niitä voidaan hyödyntää kehittämisen eri vaiheissa. Innokyläläiset jakavat myös omat kokemuksensa yhteiskehittämisestä, sen vaikeuksista ja innostavuudesta. Parasta ja pahinta on yhteistyö!

Opas sopii kehittäjille, omaa työtään kehittäville käytännön työntekijöille sekä heidän esimiehilleen.

Change of the development system of the Finnish social and health care : Innovillage as a manifestation of a changing activity concept  
Humaljoki, Hanna (2014) Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, pro gradu -tutkielma

Innovillage enables and enhances co-development of service innovations
Koivisto, Juha (2014)

Innovillage tools for sustainable change
Koivisto, Juha; Englund, Kristel; Lyytikäinen, Merja; Peränen, Niina; Pitkänen, Niina; Pohjola, Pasi; Virtanen, Kati, 2014, THL,  Työpaperi: 2014_005
This report presents an open, national innovation environment called Innovillage in the welfare and health field in Finland. It discusses the innovation model and the co-development tools of Innovillage and their workability. The tools for co-development consist of both web-based tools and also face-to-face tools, where actors meet in person. The report has been written especially for those who are developing and building open innovation environments, platforms and tools in other countries. The report gives ideas, examples and models to develop innovation practice and culture also in other sectors than welfare and health.

Innovaatiot käytäntöinä. Systeeminen innovaatiomalli sosiaali- ja terveysalan kehittämistoiminnan perustaksi
Pohjola, Pasi; Koivisto, Juha (2013)

Practices, modifications and generativity – REA: a practical tool for managing the innovation processes of practices
Koivisto, J. & Pohjola, P. (2011) Systems, Signs & Actions. An International Journal on Communication, Information Technology and Work Vol. 5(1), 100–116.

Tietoa kehittämistyön pohjaksi

Tarpeesta ratkaisuksi Yhteiskehittämisen opas sosiaali- ja terveydenhuollossa
Kauppinen, Sami; Kesäniemi, Elina; Luojus, Satu; Peeter, Lange; Lönn, Niko; Pääkkönen, Jarmo; Hult, Tiina (2020), Forum Virium Helsinki ja Laurea-ammattikorkeakoulu

Pragmatismi ja kokeileva lähestymistapa sosiaalityön tiedonmuodostuksessa 
Muurinen, Heidi (2019)
Heikki Waris -instituutin julkaisuja 2/2019. Helsinki: Heikki Waris -instituutti    

Terveyskeskusten avosairaanhoidon järjestelyt 2019: Ulkoistukset, henkilöstö, työpanokset ja tehtäväsiirrot
Syrjä, Vesa: Parviainen, Laura; Niemi Anu
Terveyskeskusten avosairaanhoidon järjestelyt 2019: ulkoistukset, henkilöstö, tyäpanokset ja tehtäväsiirrot.

Monialaisia palveluja tarvitsevien tunnistamisen ja ennakoinnin mallit - kartoittava kansainvälinen katsaus
Kivipelto, Minna; Suhonen, Marjo; Koivisto, Juha; Tiirinki, Hanna; Miikki, Ritva, Työpaperi 34/2019
Monialaisia palveluja tarvitsevien tunnistamisen ja ennakoinnin mallit– kartoittava kansainvälinen katsaus.

Vision and trends of social innovation for Europe (2017) 
Publications Office of the EU

Parempi Arki –hanke - Loppuraportti
Oksman Erja (2017)
Kaste –hankkeessa kehitettiin toiminnallista sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota paljon palveluja käyttävien yhteisasiakkaiden näkökulmasta. Kehittämistyöhön osallistui 37 monialaista tiimiä perusterveydenhuollosta, sosiaalihuollosta, erikoissairaanhoidosta ja sivistystoimesta. Hankkeessa kehitettiin yhteisasiakkaiden tunnistamista, yhteistyön toimintamalleja ja yhteistä asiakassuunnitelmaa. Raportissa kuvataan kehittämistyön toteuttamisen lisäksi ammattilaisten ja asiakkaiden kokemuksia monialaisesta yhteistyötä.  

Hoitotyön tutkimussäätiön julkaisut

Hoitotyön tutkimussäätiön (HOTUS) kotisivuilta löytyy