Kirjaamisen kehittäminen ja yhtenäistäminen Kymsoten alueella

Kirjaamisen ja kirjaamisen ohjeistuksen kehittäminen yhtenäiseksi Kymsoten alueella. Tiedonhakuun ammattilaisen portaalin kehittäminen ja jalkauttaminen. 

Toimintaympäristö **

Kirjaaminen on oleellinen osa potilaan hyvää hoitoa. Hyvällä ja tarkoituksenmukaisella kirjaamisella varmistetaan tiedon siirtyminen muille potilaan hoitoon osallistuville sekä turvataan hoidon jatkuminen ja laatu. Kirjaaminen on oikeus ja velvollisuus, sen avulla tehdään tehty työ näkyväksi.

Kirjaamista ohjaavat lainsäädäntö, asetukset, hoitajan eettiset velvoitteet, organisaation sisäiset kirjaamisohjeet sekä yksikkökohtaiset ohjeet ja suositukset.

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Kirjaamisen tarkastelulla ja yhtenäisillä käytännöillä turvataan lainsäädännön vaatimusten ja asetusten toteutuminen ja potilaan sekä hoitajan oikeusturva. Lisäksi varmistetaan tiedon siirtyminen muille potilaan hoitoon osallistuville sekä turvataan hoidon jatkuminen ja laatu. Tämä voidaan varmistaa yhtenäisillä kirjaamisen ohjeilla ja käytännöillä. 

TerveysLifecaren versiovaihto ja uuden sovelluksen, hoidon seurannan, käyttöönotto ovat hyviä tilaisuuksia ohjeiden tarkastelulle  päivittämiselle. Jo pelkästään versiopäivitys ja uusi toiminnallisuus tuovat tarpeita uusille ohjeille ja niiden jalkauttamiselle. 

Versiovaihto ja uuden toiminnallisuuden luominen ja käyttöönotto vaativat myös  kehittämistyötä yhdessä toimittajan kanssa.

 

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Yhtenäiset toimintatavat ja ohjeet helpottavat tiedon kirjaamista ja löytämistä. Kun kirjaaminen tapahtuu samalla tavalla, on tiedon löytäminen ja hyödyntäminen helpompaa. Tämä nopeuttaa ja helpottaa ammattilaisen toimintaa, parantaa hoidon laatua josta taas hyötyy potilas ja lopulta organisaatio.

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

 

 

 

 

Toteutussuunnitelma

Kirjaamista tarkastellaan ja yhtenäistetään seuraavin keinoin:

- Käytössä olevat fraasit käydään läpi ja karsitaan pois ne joita ei enää käytetä. Tarpeen mukaan luodaan uusia.

- Jokainen Kymsoten TerveysLifecarea käyttävä yksikkö nimeää kirjaamisvastaavan tai -vastaavat. Kirjaamisvastaavien kanssa mietitään tehtäväkuvaa ja roolia päivittäiskirjaamisen tukemisessa, yksiköiden sisäisessä kouluttamisessa, kirjaamiskäytänteiden pohtimisessa ja jalkauttamisessa, tukena muutoksissa

- Kirjaamiskoulutukset

- Organisaatiotasoinen kirjaamistyöryhmä: päätösten teko, ohjeiden ja toimintamallien luominen/hyväksyminen 

- Kirjaamisohjeiden helppo löydettävyys, ammattilaisen tukiportaalin kehittely tätä varten

- Selkeä polku kentältä tuleviin kirjaamiseen liittyvien kysymysten vastaanottamiseen ja eteenpäin viemiseen sekä ratkaisemiseen