Lähiesihenkilön RAI-tiedolla johtamisen tueksi on Pirkanmaalla luotu yhdenmukainen vuosikello.

Toimintaympäristö **

Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) mukaan kunnilla on velvollisuus käyttää iäkkään henkilön palvelutarpeiden ja toimintakyvyn arvioinnissa RAI-arviointivälineistöä. 

Pirkanmaalla ikääntyneiden ja osittain myös vammaisten palveluissa on käytössä RAI toimintakyvyn arviointimittaristo. RAI-arviointivälineistö tuottaa asiakkaista paljon tietoa ja dataa, jonka systemaattista hyödyntämistä on Pirkanmaalla lähdetty kehittämään. Vaikka vuosikelloa on kehitetty kotihoidon lähiesihenkilöiden kanssa, on se sovellettavissa myös asumispalveluihin sekä vammaispalveluun.

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Pirkanmaan hyvinvointialueen toiminnallista muutosta on valmisteltu PirKOTI-hankkeessa. Hankkeen yhtenä painopisteenä on ollut RAI-tiedon systemaattinen hyödyntäminen. RAI-tiedolla johtamisen tueksi on lähiesihenkilöille laadittu RAI-vuosikello. Vuosikellon tavoitteena on tukea esihenkilöiden roolia ja osallisuutta oman yksikkönsä tiedolla johtamisessa.

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Lähtökohtana kehittämistyölle on tiedolla johtamisen vahvistaminen. RAI tuottaa paljon tietoa asiakasrakenteesta ja hoidon laadusta. Tavoitteena on hyödyntää systemaattisesti käytössä olevaa tietoa ja yhdenmukaistaa toimintatapoja koko Pirkanmaan alueella.

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

PirKOTI-hankkeen RAI-työryhmään osallistui edustajat kaikista osatoteuttajakunnista. Työryhmän näkemys oli, että ensimmäinen painopiste tulee olla lähiesihenkilöiden osaamisen vahvistamisessa.

Hankkeessa pidettiin lokakuussa kotihoidon lähiesihenkilöille 2022 kolme työpajaa, jossa jokaiselle luotiin yhtenäinen RAI-tiedolla johtamisen työpöytänäkymä sovittujen laatutavoitteiden mukaisesti. PirKOTI-hankkeen lähiesihenkilöiden työpajoihin osallistui 40-50 kotihoidon lähiesihenkilöä.

RAI-työryhmä laati ehdotuksen kotihoidon esihenkilön vuosikellosta marraskuussa 2022, joka menee timialajohdon hyväksyntään joulukuussa 2022.

Tavoiteltu muutos

Vuosikellon avulla tavoitellaan yhtenäistä RAI-tiedolla johtamisen toimintamallia sekä säännöllisesti seurattavia ja analysoitavia mittareita. 

Tavoitteena on myös tukea esihenkilöä RAI-tiedolla johtamisessa, selkeyttää lähiesihenkilön roolia ja tehtäviä.

Muutoksen mittaaminen

Vuosikellon jalkautumista seurataan PirKOTI-hankkeessa vuoden 2023 ajan. RAI-työryhmä jatkaa tapaamisia koko vuoden 2023 ajan. Lähiesihenkilöiden tueksi pidetään työpajoja, joilla varmistetaan jalkautuminen ja esihenkilöiden osaaminen.

Esihenkilöiden osaamisen lisäksi RAI-avainosaajille ja RAI-vastuuhenkilöille pidetään erillisiä työpajoja, ja heille luodaan omat RAI-vuosikellot, jotka täydentävät lähiesihenkilöiden roolia ja tehtäviä.

Toteutussuunnitelma

Vuosikellon jalkautuminen edellyttää ensin toimialajohdon hyväksyntää vuosikellolle (12/2022) Jalkautumisen varmistamiseksi tulee myös järjestää lähiesihenkilöille työpajoja (2023).

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Ensisijainen kohderyhmä on Pirkanmaan kotihoidon lähiesihenkilöt. Heidän osallisuutensa kehittämiseen on varmistettu työpajatoiminnoissa, joihin he osallistuvat vuosien 2022-2023 aikana. Työpajat ovat toimineet myös vertaistukena esihenkilöille. 

Toinen kohderyhmä on asumispalveluiden ja vammaispalveluiden lähiesihenkilöt, vuosikello on sovellettavissa myös heidän RAI-tiedolla johtamista tukemaan.