Lastensuojelun moniammatillinen asiantuntijaryhmä Etelä-Pohjanmaalla

Lastensuojelulain 14§ mukaisen asiantuntijaryhmä työskentelee systeemisesti.  Asiantuntijaryhmän konsultaatiossa hyödynnetään hypoteesityöskentelyä. 

Toimintaympäristö **

Lastensuojelulain 14§:n mukaan hyvinvointialueen tulee turvata lastensuojelun sosiaalityöntekijälle lastensuojelutyössä tarvittava monialainen asiantuntijuus: 

Hyvinvointialueen tulee asettaa sosiaali- ja terveydenhuollon edustajista, lapsen kasvun ja kehityksen asiantuntijoista sekä muista lastensuojelutyössä tarvittavista asiantuntijoista koostuva lastensuojelun asiantuntijaryhmä. Lastensuojelun asiantuntijaryhmä avustaa sosiaalityöntekijää lapsen huostaanottoa sekä sijaishuoltoa koskevien asioiden valmistelussa ja muussa lastensuojelun toteuttamisessa. Lisäksi asiantuntijaryhmä antaa lausuntoja lastensuojelutoimenpiteitä koskevan päätöksenteon tueksi.

Toimivat lastensuojelun tukirakenteet, kuten asiantuntijaryhmä, ovat sosiaalityöntekijöille tärkeä pitovoimatekijä (Yliruka, Harrikari, Forsell, Kuoppala, Purhonen & Salmela 2022, 38). 

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA toteutti kartoituksen Etelä-Pohjanmaalla toimivista lastensuojelun asiantuntijaryhmistä. Kartoituksessa todettiin, että lastensuojelulain mukaisia asiantuntijaryhmiä ei ole systemaattisesti käytössä kaikissa maakunnan kunnissa tai kuntayhtymissä. Asiantuntijaryhmissä oli eroja mm. asiantuntijoiden kokoonpanoissa, kokoontumistiheyksissä sekä asiakkaan osallistumisessa asiantuntijaryhmään. 

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Lastensuojelun monialaisen kehittämishankkeen, MONNI -hankkeen SONet BOTNIAn osatoteutuksessa koottiin kehittämisen tiimi tarkastelemaan maakunnan yhteisiä tarpeita lastensuojelun asiantuntijaryhmän osalta. 

Kehittämisen tiimissä rakennettiin pohja yhteiselle, koko maakunnan lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä palvelevalle, asiantuntijaryhmälle. Lastensuojelun sosiaalityön esihenkilöiden ja sosiaalijohdon yhteiskehittämisprosessi tapahtui kehittämisen tiimissä ajalla huhtikuusta lokakuuhun 2021. Etelä-Pohjanmaan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –hanke kytkettiin kehittämisen tiimiin ja sovittiin kokeilun aloittamisesta edellä mainitun hankkeen koordinoimana marraskuusta 2021 lähtien. 

 

 

Liitteet
Kuva
Lastensuojelun asiantuntijaryhmän kehittämisprosessi MONNI- ja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveys-keskushankkeissa
Lastensuojelun asiantuntijaryhmän kehittämisprosessi MONNI- ja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveys-keskushankkeissa
Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Lastensuojelun asiantuntijaryhmä on lakisääteinen tukirakenne lastensuojelun sosiaalityöntekijöille. Etelä-Pohjanmaalla on SONet BOTNIAn toteuttamana tehty kartoitus Etelä-Pohjanmaalla toimivista lastensuojelun asiantuntijaryhmistä. Yhteiskehittämisprosessissa olivat mukana maakunnan lastensuojelun johtavat viranhaltijat; johtavat lastensuojelun sosiaalityöntekijät ja sosiaalijohdon edustus. Sosiaalityöntekijät ovat antaneet asiantuntijaryhmän toiminnasta palautetta webropol-kyselyllä keväällä 2022. 

Ratkaisun perusidea **

Etelä-Pohjanmaan systeemisesti toimiva lastensuojelun asiantuntijaryhmä on alueen sosiaalityöntekijöiden konsultoitavissa noin kerran kuukaudessa. Asiantuntijaryhmässä on vakituinen edustus lasten-, nuoriso- ja aikuispsykiatriasta, perheneuvolan psykologeista, lastensuojelun asiantuntijoista sekä lakimies. Vakituisten jäsenten lisäksi asiantuntijaryhmään kutsutaan tarvittaessa muita asiantuntijoita. Lähtökohtaisesti asiakas osallistuu asiantuntijaryhmän konsultaatioon, kun se on mahdollista ja lapsen edun mukaista.

Sosiaalityöntekijät varaavat ajan konsultaatioon asiantuntijaryhmän koordinaattorilta. Koordinaattorin kanssa sosiaalityöntekijä käy läpi asiakasasian ja sovitaan tarvittavien asiantuntijoiden kutsumisesta. Koordinaattori toimittaa asiakasasiaa koskevat esitiedot konsultaatioon osallistuville asiantuntijoille. 

Asiantuntijaryhmän konsultaatio:

 1. Esitiedot* lapsen tilanteesta asiantuntijoille ennakkoon (sukupuu, aikajana)
 2. Sosiaalityöntekijä esittelee asian ja kysymyksen/t ryhmälle konsultaatiossa
 3. Yhteistä arviointia lapsen ja perheen kokonaistilanteesta; pohdintaa, kysymyksiä ja keskustelua
 4. Hypoteesityöskentelyä, eli vaihtoehtoisten selitysten muodostamista esitettyyn kysymykseen ja asiakastilanteen kompleksisuuteen
 5. Luodaan suunnitelma jatkotyöskentelylle hypoteesityöskentelyn avulla

Koordinaattori toimittaa kirjauksen asiantuntijoille tarkistettavaksi, tarkistetun kirjauksen koordinaattori toimittaa sosiaalityöntekijälle viikon kuluttua konsultaatiosta. Sosiaalityöntekijä käy kirjauksen läpi asiakkaan kanssa sekä hyödyntää sitä jatkotyöskentelyssä oman arvionsa mukaisesti. 

Liitteet
Kuva
Etelä-Pohjanmaan systeemisellä työotteella toimivan lastensuojelun asiantuntijaryhmän asiakasasian käsittelyprosessi
Etelä-Pohjanmaan systeemisellä työotteella toimivan lastensuojelun asiantuntijaryhmän asiakasasian käsittelyprosessi
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Lastensuojelun asiantuntijaryhmän kokeilu käynnistyi marraskuussa 2021. Asiantuntijaryhmää koordinoi Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus hankkeesta lastensuojelun asiantuntija. Asiantuntijaryhmän koordinaattorilla on useita tehtäviä: käydä vuoropuhelua lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa ennen käsittelyä ja avustaa häntä asiakastapauksesta tuotettavan esitietolomakkeen täyttämisessä. Koordinaattori varmistaa konsultaatioon tulevat asiantuntijat (vakinaiset jäsenet sekä tarvittavat asiantuntijat), huolehtii esitiedot asiantuntijoille, toimii sihteerinä ja puheenjohtajana konsultaatiotilanteessa. Konsultaation jälkeen koordinaattori huolehtii konsultaation kirjaamiseen liittyvän dokumentin vahvistamisen asiantuntijaryhmän jäsenillä ja palauttaa sen määräajan puitteissa lapsen asiasta vastaavalle sosiaalityöntekijälle. 

Asiantuntijaryhmän varsinaisten konsultaatioiden aloittamista edelsi ryhmän vakinaisten jäsenten orientaatiotapaaminen lokakuulla 2021. Vakinaiset jäsenet pääsivät orientaatiotapaamisella tutustumaan toisiinsa. Tapaamisella tarkasteltiin yhdessä kompleksisuuden käsitettä, systeemisen perusperiaatteita ja systeemisen hypoteesityöskentelyn hyödyntämistä asiantuntijaryhmän konsultaatioissa.

Kokeilun aikana arvioidaan ja tarvittaessa kehitetään asiantuntijaryhmän toimintaa ja jatkoa säännöllisesti ennen asiantuntijaryhmän koordinoinnin siirtymistä hyvinvointialueelle.

Asiantuntijaryhmän vakinaisten jäsenten sitoutuminen asiantuntijaryhmään on ollut merkittävää. 

 

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Asiantuntijaryhmällä tulee olla koordinaattori. Koordinaattori tukee sosiaalityöntekijää asian jäsentämisessä asiantuntijaryhmälle sekä ohjaa tarvittaessa myös muiden konsultaatio mahdollisuuksien äärelle. Koordinaattori varmistaa rakenteen ja aikataulun toteutumisen ja mahdollistaa asiantuntijoille tilan reflektiolle ryhmässä tekemällä myös kirjauksen. Kirjaus on tarkistutettava asiantuntijoille ennen sen toimittamista lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Lastensuojelun asiantuntijaryhmän vakinaisten jäsenten kanssa on käyty arvioivaa keskustelua konsultaation toimivuudesta keväällä 2022. Arvioiva keskustelu toistetaan loppusyksyllä 2022 ja sovitaan kokeilun jatkosta vuonna 2023. 

Vakinaisten jäsenten arviointikeskustelusta kevät 2022:

 • Esitietolomake ja mahdolliset muut liitteet koettu hyvinä, etenkin sukupuut, aikajanat antaa asiantuntijoille lisätietoa ja jäsentää asiakasasiaa.
 • Rakenteen osalta ei nouse muutostarpeita, on hyvä huomioida että esitiedot saattavat ohjata asiantuntijan ajattelua. Toisinaan sosiaalityöntekijän esittelyä voisi tiivistää. Kirjaukset ovat olleet kattavia.
 • Koordinaattori mahdollistaa asiantuntijoille ajan ja tilan omalle ajattelulle, pitää huolen rakenteen ja aikataulun toteutumisesta.
 • Asiantuntijaryhmän kokoonpanoon ollaan tyytyväisiä. Tarvittaessa kutsutaan muita asiantuntijoita mukaan. Hyvä ratkaisu oli myös kokemus siitä, että sosiaalityöntekijän työparina oli koululta rehtori.
 • Ulkopuolelta asiakastilanteen tarkastelu turvaa lapsen edun huomioimisen monipuolisesti.
 • Asiantuntijat itse ovat kokeneet saaneensa ryhmästä ymmärrystä monialaisten toimijoiden rooleista ja oppineet toisiltaan.
 • Lastensuojelun asiantuntijaryhmän soveltamisessa muihin konsultaatioihin voi huomioida ensimmäisen tapaamisen järjestämisen kasvokkain: yhteinen ymmärrys ja tieto, mitä varten ryhmää konsultoidaan ja millainen yhteinen viitekehys konsultoivan ryhmän jäsenillä on.

Sosiaalityöntekijöille, jotka toivat asiakasasian asiantuntijaryhmän konsultaatioon ajalla 11/2021-6/2022, toteutettiin webropol-kysely. Kyselyyn vastasi kuusi sosiaalityöntekijää.

Webropol-kysely kevät 2022 sosiaalityöntekijöille:

 • Esitietolomake on selkeä ja täyttämiseen sai riittävästi tukea (100%).
 • Kirjaus asiantuntijaryhmästä oli selkeä ja sen sai riittävän nopeasti käyttöönsä (100%).
 • Tulin kuulluksi asiantuntijaryhmässä (100%).
 • Asiantuntijaryhmässä oli paikalla oikeat asiantuntijat (100%). 
 • Asiantuntijaryhmässä esitettiin riittävästi hypoteeseja (83,3%).
 • Avoimissa vastauksissa kiitettiin psykiatrian ja juridiikan asiantuntemuksesta ryhmässä, ryhmän moniäänisyydestä, muuhun asiakastyöhön sovellettavan tiedon saamisesta sekä hypoteesien sanoittamisen mallinnuksesta.

Sosiaalityöntekijöiden kokemuksista koskien systeemisesti toimivaa lastensuojelun asiantuntijaryhmää löytyy artikkeli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisussa: Kohti monitoimijaista lastensuojelua hyvinvointialueilla (Yliruka, Eriksson, Jokinen & Pasanen (toim.) Työpaperi 52/2022 THL, 138-149)

Liitteet