MIKE-arvioinnin ja seurannan työväline muistityön ammattilaisille

Muistisairaan Ihmisen Koetun Elämänlaadun sekä psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn arvioinnin ja seurannan työväline. Sisältää haastattelu- ja havainnointiosiot sekä manuaalin arvioijan käyttöön. Sosiaalisessa mediassa #MuistiMike

 

Tämä toimintamalli on tuotu Innokylän toimituksen puolesta vanhasta verkkopalvelusta (luotu 20.10.2015, viimeksi muokattu 3.4.2019).

Toimintaympäristö **

MIKE-työvälineen kehittäminen aloitettiin, sillä sille oli paljon tarvetta muistityössä (tehtiin suullista tarvekartoitusta). Aihe on ajankohtainen yhteiskunnallisesti (mm. uusi Vanhuspalvelulaki ja kehitteillä oleva itsemääräämisoikeuslaki). MIKE-työvälineellä voidaan edistää myös Kansallisen Muistiohjelman (STM 2012) toteutumista, jonka tavoitteena on, että Suomi olisi muistiystävällinen maa vuoteen 2020 mennessä. Arvion mukaan 30 vuoden kuluttua Suomessa tulee olemaan 1,4 miljoonaa yli 65-vuotiasta.Ikääntyneiden määrän runsas kasvu tulevaisuudessa lisää myös muistisairaiden määrää. Muistisairaiden hoitokulut ovat iso kuluerä yhteiskunnalle, minkä vuoksi keinot, joilla heidän hyvinvointia ja kotona-asumisen aikaa voidaan lisätä, tuovat merkittäviä säästöjä. 

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Muistisairaiden ihmisten omaan kokemukseen elämänlaadustaan ja hyvinvoinnistaan ei kiinnitetä riittävästi huomiota vaikka tieto olisi merkittävä heidän tarkoituksenmukaisen hoidon, kuntoutuksen ja palveluiden kannalta. Muistisairaiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin arviointiin on olemassa vain hyvin vähän sopivia arviointimenetelmiä. Hyvin usein muistisairaan hyvinvoinnista kysytään vain hänen läheisiltään tai hänen kanssaan työskenteleviltä ammattihenkilöiltä.

Muistisairaan ihmisen psykososiaalisella hyvinvoinnilla on ihmisen itsensä lisäksi myös yhteiskunnallista merkitystä. Hyvinvoiva ihminen haluaa ja jaksaa osallistua erilaisiin kuntouttaviin toimintohin ja pitää huolta itsestään. Hänen palvelutarpeensa vähenee ja mahdollinen laitoshoitoon siirtyminen tulee ajankohtaiseksi myöhemmin, millä voidaan saada aikaan myös taloudellisia säästöjä.

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Maaret Meriläinen ja Minna Kangas, Vielä Virtaa -hanke (Oulun Seudun Muistiyhdistys) Katja Kujala ja Manar Ameli, Kulttuurista Muistoja -hanke (Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys). Hankkeet kuuluvat Eloisa Ikä-avustusohjelmaan (RAY ja VTKL 2012-2017). Kehittämisen koekäyttövaiheeseen osallistui useita toimijoita järjestö- ja kuntapuolelta.

Tavoiteltu muutos

Tavoitteena on, että MIKEn myötä muistisairaiden parissa toimivien ammattihenkilöiden käytössä on selkeä ja sovellettava "matalankynnyksen" arvioinnin ja seurannan työväline, joka huomioi arviointitilanteessa muistisairauden aiheuttamat erityispiirteet ja nostaa esiin muistisairaan ihmisen oman näkemyksen elämänlaadustaan. MIKEn myötä ammattilaisilla on keskustelun tueksi keino, jolla voidaan puhua luontevammin monista asioista.

MIKE-työvälineen valmistuttua tavoitteena on tehdä siitä helposti löydettävä (nettisivut) ja tunnettu (mainoskampanja). Tavoitteena on, että käyttäjäkunta olisi mahdollisimman laaja (versiot suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi). Pitkän tähtäimen tavoitteena on levittää työvälinettä MIKEä myös Suomen rajojen ulkopuolelle. 

MIKE sopii moniammatilliseen käytössä monissa erilaisissa työyhteisöissä. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi vastaanotoilla, kerhotiloissa tai asiakkaan omassa kodissa. Koska sitä voidaan soveltaa muistisairauden eri vaiheissa käytettäväksi erilaisissa toimintaympäristöissä, sen käyttömahdollisuudet ovat laajat. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Muistisairaat.

Ratkaisun perusidea **

MIKE-työvälineen avulla muistityön ammattilainen saa esiin kotona-asuvan muistisairaan oman näkemyksen elämänlaadustaan. MIKEn avulla tuetaan muistisairaan tunnetta itsemääräämisoikeuden säilymisestä. 

1. TYÖVÄLINEEN KÄYTTÖÖNOTTO
MIKEn voi ottaa käyttöön maksutta. Käyttö aloitetaan tutustumalla manuaaliin sekä harjoittelemalla työvälineen käyttöä ensin itse ennen sen käyttöönottamista muistisairaiden kanssa. Toiminnan havainnointia voi harjoitella mm. Youtubesta löytyvällä videolla https://www.youtube.com/watch?v=jTKZD0zEXYk. MIKE-koulutusmateriaali löytyy liitteenä maksutta mm. tästä toimintamallista.

2. TYÖVÄLINEEN KÄYTTÄMINEN
MIKE-työvälinettä voi käyttää muistisairaan kotona tai muussa hänelle tutussa paikassa. On suositeltavaa, että arvioinnissa käytetään sekä haastattelua, että havainnointia, mutta niistä voidaan tehdä tarpeen mukaan vain jompi kumpi. Työvälinettä voi porrastaa vastaamaan muistisairaan ihmisen toimintakykyä. Haastattelu vie aikaa noin 15-30 minuuttia arvioitavasta henkilöstä riippuen. Havainnointiin kuluva aika riippuu tehtävästä toiminnasta. Arviointi tehdään ilman läheisen läsnäoloa. Arvioinnin tulokset kerrotaan muistisairaalle, mikäli hän haluaa ne kuulla. Manuaali antaa tarkat ohjeet työvälineen käyttämiseen.

3. KERÄTYN TIEDON HYÖDYNTÄMINEN
Säännöllisesti esim. puolivuosittain MIKE-arviointia tekemällä voidaan seurata muistisairaan koettua elämänlaatua ja puuttua ajoissa asioihin, jotka elämänlaatua heikentävät. MIKE-manuaali ei anna tarkkoja ohjeita siihen kuinka tietoa hyödynnetään, sillä toimintakyvyn arvioinnin tulisi perustua arviointisuunnitelmaan, jossa määritellään arvioinnin tavoitteet ja menetelmät. Tärkeää on se, että arvioitavalle henkilölle on hyötyä arvioinnin tekemisestä. Hyöty voi olla esim. että arvioinnissa todetaan ryhmätoimintaan osallistumisen parantaneen mielialaa ja keskittymiskykyä, mikä motivoi osallistumaan jatkossakin. Muistisairaan luvalla arvioinnin tuloksista voidaan kertoa myös läheisille. Menetelmän käyttäminen antaa mm. kotihoidolle keinon kertoa omaisille, että psykososiaaliseen hyvinvointiin kiinnitetään huomiota. MIKEn avulla ammattilainen voi yksilöllisemmin vastata muistisairaan tarpeisiin ja ihmisen oman kokemuksen kuuleminen voi tuoda lisämotivaatiota myös omaan työhön.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

IKE vastaa erinomaisesti STM:n otakantaa.fi-palvelukyselyssä esiin nousseeseen kansalaisten toiveeseen henkilökohtaisemmin räätälöidystä ja ihmisen kokonaistilanteen paremmin huomioon ottavasta palvelusta. MIKE-työväline on tuottajariippumaton ja tukee siten asiakkaan valinnanvapautta. MIKE-työvälinettä käyttäviä tahoja on julkisella sektorilla ja järjestöissä.MIKE-työvälineen käyttö on maksutonta, joten sen käyttö on rahoittajatahosta riippumatonta ja palvelee  näin yhdenvertaisen saavutettavuuden periaatteita.

Kehittämistiimi oli moniammatillinen ja perinteisestä "sote-kehittämisestä" poikkeava. Tiimissä oli toimintaterapeutti, fysioterapeutti, teatteri-ilmaisun ohjaaja ja palvelumuotoilija. Ensimmäisen version koekäyttäminen toteutettiin useissa kunnissa (kotihoito, päivätoiminta, palveluasuminen) sekä muistijärjestöissä (ryhmätoiminta). Koekäyttöraporttien perusteella tehtiin muutoksia. Toisen version koekäytössä painotettiin muistisairaiden ihmisten omia näkemyksiä. He kommentoivat mm. sisältöä, kysymysten muotoilua ja lomakkeiden ulkomuotoa. Palautetta työvälineestä pyydettiin myös Muistiliitolta, Eloisa Ikä-koordinaatiolta ja Raha-automaattiyhdistykseltä. Lopullinen MIKE-työväline valmistui elokuussa 2015. Kehittämisen loppusuoralla mukaan tulee myös it-alan osaamista (muistimike.fi -nettisivut) sekä viestintäalan ammattilaisia (mainoskampanja).

 

MIKEn käyttöönotto on maksutonta, minkä vuoksi kuka tahansa voi ottaa sen käyttöön riippumatta taloustilanteesta. Käyttöönoton helpottamiseksi järjestettiin ammattilaisille tarkoitettu koulutuskiertue kahdeksalla paikkakunnalla. Koulutusmateriaali löytyy liitteenä tästä toimintamallista. MIKE-manuaali on selkeä ja tiivis. Se sisältää teoriatiedon lisäksi tarkat ohjeet MIKE-arvioinnin tekemiseen. Jokainen kysymys/kohta on erikseen avattu. Youtubessa on video, jonka avulla voi harjoitella toiminnan havainnointia ja havainnointi-lomakkeen täyttämistä. MIKEen liittyen voi olla myös suoraan yhteydessä tekijöihin. Vuoden 2017 alussa avattavat muistimike.fi nettisivut sisältävän kaiken MIKE-tiedon keskitetysti. Siellä tulee olemaan myös osio kysymyksille ja kehittämisideoille.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

MIKEä voi käyttää esim. järjestöissä, kuntien päivätoiminnoissa, kotihoidossa ja asumispalveluissa. MIKE huomioi muistisairauden erityispiirteet ja se on sovellattavissa sairauden eri vaiheisiin.

MIKE on arvioinnin työväline. Sitä ei kutsuta arviointimittariksi, sillä tässä aikataulussa sen psykometrisia ominaisuuksia ei ole tutkimuksilla varmistettu. MIKEn sisältö on kuitenkin sellainen, että vaikkei sitä ole validoitu, sillä ei voida "vahingoittaa" muistisairasta. Jos arviointi tehdään manuaalin ohjeiden mukaan (esim. arviointitilanne käydään läpi yhdessä arvioitavan kanssa), jokainen muistisairaan ihmisen kohtaaminen ja hänen mielipiteensä kuuleminen on aina vain hyväksi. 

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Kun tarkastellaan palveluintegraatiota asiakaskeskisyyden periaatteen mukaisesti palveluiden käyttäjien näkökulmasta, on MIKE-työväline mitä parhain työväline muistisairaan henkilön kohtaamiseksi, sillä MIKE-työvälineellä tehdyssä elämänlaadun sekä psyykksien ja sosiaalisen toimintakyvyn arvioinnissa saadaan muistisairaan oma ääni saadaan kuuluviin ja muistisairas asiakas rohkaistuu ilmaisemaan oman mielipiteensä eli käyttämään itsemääräämisoikeuttaan. MIKE vastaa erinomaisesti STM:n otakantaa.fi-palvelukyselyssä esiin nousseeseen kansalaisten toiveeseen henkilökohtaisemmin räätälöidystä ja ihmisen kokonaistilanteen paremmin huomioon ottavasta palvelusta. MIKE-työväline on tuottajariippumaton ja tukee siten asiakkaan valinnanvapautta. MIKE-työvälinettä käyttäviä tahoja on julkisella sektorilla ja järjestöissä.MIKE-työvälineen käyttö on maksutonta, joten sen käyttö on rahoittajatahosta riippumatonta ja palvelee  näin yhdenvertaisen saavutettavuuden periaatteita.

Muistisairauden edetessä kyky realistiseen itsearviointiin heikentyy. Sopivien arviointimenetelmien puuttuessa muistisairaan ihmisen hyvinvoinnista kysytään usein vain läheiseltä tai ammattihenkilöltä, ei muistisairaalta itseltään. Kysymättömyys heikentää muistisairaan tunnetta itsemääräämisoikeudesta. MIKE-työväline huomioi muistisairauden erityispiirteet kuten tarkkaavaisuuden keston heikentymisen, valintojen tekemisen vaikeuden sekä hahmottamisen ja puheentuoton mahdolliset ongelmat. MIKE-arviointi on nopea tehdä, minkä vuoksi se on helposti käyttöönotettavissa sekä muistisairaan että ammattilaisen näkökulmasta. Koska etenevissä muistisairauksissa toimintakyky muuttuu, MIKE on sovellettavissa käytettäväksi eri tavoin sairauden eri vaiheissa. 

Koska tutkittua tietoa muistisairaiden koetusta elämänlaadusta on erittäin vähän, MIKE-työväline tehtiin kokeilemalla kehittäen. Kokeileva kehittäminen on suhteellisen uusi tapa sosiaali- ja terveyspuolella ja se poikkeavaa perinteisestä kehittämistyöstä. Myös kehittämistiimi oli innovatiivinen. MIKE-työväline tehtiin siis luottaen kenttätyöntekijöiden käytännön kokemukseen muistisairaista ja heidän arvioinnistaan sekä antaen arvo kohderyhmän (muistisairaat) asiantuntijuudelle. Muistisairaat haluavat olla mukana heitä koskevissa asioissa. He ovatkin sanoneet: "Ei mitään meistä, ilman meitä". MIKE-työväline vastaa hyvin tätä toivetta.