Kuvataan ja dokumentoidaan Omaolo-palvelun käyttöönoton vaiheistettu prosessi.

Toimintaympäristö **

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen toimintaympäristön haasteet nousevat usean tekijän yhteisvaikutuksesta. Alueen demografinen ja sosioekonominen tilanne on haastava, henkilöstökysymykset ajankohtaisia ja samanaikaisesti uudistuva lainsäädäntö edellyttää toiminnan voimakasta ja jatkuvaa kehittämistä. THL:n arviointiraportin (2021) mukaan Päijät-Hämeessä työttömyys on monimuotoista, ja syrjäytymisvaarassa olevia nuoria on paljon. Mielenterveys- ja päihdeongelmat korostuvat, ja ylisukupolvinen huono-osaisuus on yleistä. Monimuotoisia haasteita on erityisesti Lahden alueella. Alueen tunnusmerkkejä ovat maan keskiarvoa heikompi huoltosuhde, matalampi koulutustaso, korkeampi työttömyys sekä heikompi yleinen terveystilanne.

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Hyvinvointialueella tarvitaan digitaalisia ratkaisuja, joilla vähennetään ammattilaisten työkuormaa, ennaltaehkäistään palvelutarpeita ja tuetaan asiakkaiden omahoitoa. Digitaalisten ratkaisujen käyttöönotto on ollut alueellisesti vaihtelevaa ja käyttöönotot ovat ajoittain lisänneet ammattilaisten kuormitusta. Digitaalisten toimintamallien käyttöönottoihin, työprosessien muotoiluun sekä jalkauttamiseen tarvitaan lisää tukea. Omaolo-palvelun käyttöönottoprosessia hyvinvointialuetasoisena prosessina ei ole aiemmin kuvattu.

Omaolon käytön laajentaminen kiinnittyvät hyvinvointialueen strategisiin painopisteisiin 1 ja 2. Omaolon täysimääräinen hyödyntäminen hyvinvointialueella, tietovirtojen yhdistäminen, ammattilaisten kouluttaminen ja asukkaiden digimaturiteetin kasvattaminen sekä Sähköisen perhekeskuksen toiminnallisuuksien käyttöönotto tukevat kaikkien alueen asukkaiden, myös heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevien mahdollisuutta hoitaa sähköisesti sosiaali- ja terveydenhuollon aiheisiin liittyvää asiointia. 

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Organisaatio: Saada kokonaiskuva ja käsitys vaihe vaiheelta etenevästä käyttöönottoprosessista ja eri toimijoiden rooleista käyttöönottoprosessin aikana käyttöönottoprojektin sujuvan etenemän varmistamiseksi.

Ammattilainen: Ammattilaiset tietävät oman roolinsa sujuvan käyttöönottoprosessin eri vaiheissa.

Asiakas: Käytössä sujuvat digitaaliset palvelut ja asiakas saa hoidettua asiaansa sähköisessä asiointikanavassa.

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Omaolon käyttöönottoprosessin prosessikuvauksen laativat: 2MIT: asiantuntija Soili Vierula (kehittänyt Omaolopalvelua Päijät-Hämeen alueella Omaolon alusta alkaen) ja Päijät-Hämeen hyvinvointialue: ICT asiantuntija, Omaolovastaava Minna Tuuri.

Kehitystyöhön osallistunut myös Päijät-Hämeen hyvinvointialueelta Omaolon minitiimi: ICT asiantuntija Satu Hiekkanen-Torkko, digimentorit Sara Sallila ja Jenni Pietilä sekä palvelumuotoilija Taru Hillamo (Futurice).

Tavoiteltu muutos

Selkeä kuva Omaolo-palvelun käyttöönottoprosessin vaiheista ja etenemästä sekä eri toimijoiden roolista ja vastuista käyttöönottoprojektin aikana.

Muutoksen mittaaminen

Mallia testataan tulevissa käyttöönottoprojekteissa. 

Arvioidaan yhdessä toimijoiden kanssa projektin onnistumista: 

  • Missä onnistuttiin/Mikä sujui hyvin? 
  • Mikä tökki/Missä olisimme voineet onnistua paremmin?
Toteutussuunnitelma

Lomaketta käytetään tulevissa käyttöönottoprojekteissa Omaolon minitiimin työtä ohjaavana dokumenttina ja esiteltäessä käyttöönottoprojektin vaiheita toiminnalle käyttöönottoprojektin suunnitteluvaiheessa.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Omaolo-palvelun käyttöönottoprosessin kuvauksessa hyödynnettiin aiemmissa käyttöönottoprosesseissa saatua kokemusta ja ymmärrystä prosessin vaiheista.

Idean valinta

Päätettiin kuvata käyttöönottoprosessi yksityiskohtaisemmalla diasarjalla ja sen lisäksi kiteytetysti uimaratakuvana yhdellä dialla.

Kokeilun tavoitteet

Tavoitteena on luoda sellainen Omaolo-palvelun käyttöönoton prosessikuvaus, joka ohjaa käyttöönottoprosessin etenemää, osallistujat tietävät roolinsa ja vastuunsa projektin eri vaiheissa ja kokemattomampikin projektijohtaja pystyy viemään käyttöönottoprojektin läpi tämän ohjeistuksen avulla.

Kokeilussa opittua

Yksityiskohtaisen ohjeistuksen lisäksi tarvitaan myös helposti hahmotettava yhden dian näkymä prosessiin.

Ratkaisun perusidea **

Luotiin Omaolon käyttöönottoprosessin prosessikuvaus Päijät-Sotessa.

Liitteet
Kuva
Omaolon käyttöönoton prosessikuvaus tiivistettynä uimaratamalliin.
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Omaolon käyttöönottoprosessin prosessikuvaus on Päijät-Soten Omaolon minitiimin ja toiminnan yhteinen työkalu, jota minitiimi käyttää tulevissa käyttöönotoissa. Käytäntöön vienti ei vaadi lisäresursseja, tiimin jäsenet ovat osallistuneet prosessin kuvaamiseen prosessin valmistelun yhteydessä.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Toimintamallin soveltaminen ei vaadi lisäresurssia käyttöönottovaiheessa. Toimintamalli on sovellettavissa kaikille kohderyhmille ja niihin toimintaympäristöihin, joissa Omaolo-palvelun osia otetaan käyttöön.