Turun Järjestöt 113 - kaupungin ja järjestöjen yhteistyö korona-poikkeustilan aikana

Yhteistyömalli kaupungin ja järjestösektorin yhteistyön vahvistamiseen korona-poikkeustilan aikana ja sen jälkihoidossa.

Toimintaympäristö **

Turussa toimii laaja ja aktiivinen järjestökenttä. Monelta osin Turun kaupungin ja järjestöjen välinen yhteistyö on perustunut yksittäisten toimialojen ja henkilöiden vastuulle. Tiiviimmän yhteistyön saavuttamiseksi tavoitteena on ollut selkeyttää kaupungin ja järjestöjen välistä yhteistyötä luomalla yhdenmukaiset toimintatavat ja avustuskäytännöt.

Kevään 2020 koronatilanne ja poikkeusolot korostivat tarvetta yhteistyön nopealle tiivistämiselle. Kaupunki ei yksinään pystynyt vastaamaan kuntalaisten lisääntyneeseen tiedon ja tuen tarpeeseen. Järjestöjen tarjoama matalan kynnyksen tuki, sekä tieto ns. hiljaisista signaaleista on erityisen tärkeässä asemassa palveluiden kehittämisessä, sekä koordinoinnissa.

Järjestökentän laajuudesta johtuen tarvittiin kaupungin yhteistyökumppaniksi kokenut toimija, jolla on laajat kontaktiverkostot. JärjestöSotehanke 113 on hanke, jossa Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ja Turun Kaupunkilähetys ovat mukana osahankkeilla ja kokonaisuutta koordinoi ja hallinnoi Varsinais-Suomen Muistiyhdistys. Hanke on vuosien aikana tehnyt vahvaa yhteistyötä lukuisten sote-järjestöjen kanssa ja sillä on toimivat viestintäyhteydet myös suureen määrään Turun kaupungin alueella toimivien sote-järjestöjen ja hyvinvointia ja terveyttä edistävien tahojen kanssa.

Tiivistetyn yhteistyön keskeinen tarkoitus on luoda käytäntöjä, joilla saadaan järjestöjen, yhdistysten ja seurakunnan tarjoamat palvelut esiin ja täydentämään kaupungin tarjoamia palveluita poikkeusoloissa ja sen jälkihoidossa. Yhteistyöllä luodaan kanavia järjestöjen ja kaupunkilaisten tarpeiden kuulemiseen sekä yhteisiä keinoja niiden ratkaisemiseen.

 

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Toimintamallin tavoitteena on kerätä tietoa koronakevään ja poikkeusolojen mukanaan tuomita tarpeista, ja tiivistämään Turun kaupungin ja alueen järjestökentän välistä yhteistyötä, jotta kuntalaisille pystytään tarjoamaan tarvittava tuki ja palvelut. 
 

 

Kehittäjäjoukon kokoaminen ja yhteiskehittäminen

Kevään 2020 korona-tilanne ja poikkeusolot toivat mukanaan aikaisempaa suuremman tuen ja palveluiden tarpeen. Tämän johdosta Turun kaupunki ja JärjestöSotehanke 113 moudostivat yhdessä järjestötiimin, jonka tavoitteena on edistää kaupungin ja järjestöjen välistä yhteistyötä ja viestiä systemaattisesti niin kaupungin, järjestöjen kuin kuntalaisten suuntaan. Vastinparitoiminnassa kaupugnin edustajat pyrkivät varmistamaan tiedon kulun kuntalaisille ja Turun kaupungin sisällä, JärjestöSotehanke 113:n järjestökentällä.

Turun kaupunki vastinparina:

Turun kaupungin järjestötiimi koostuu monialaisesta kehittäjäjoukosta, jonka jokaisen jäsenen työ sivuaa järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä. Heidän tehtävänään on omalta osaltaan edistää järjestöyhteistyötä ja välitää tietoa omien verkostojen ja järjestötiimin välillä.

 

Järjestöjen vastinpari:

Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen osalta maakunnallinen koordinointi ja tiiviimpi yhteistyö alkoi syksyllä 2017, kun sote-järjestöjen yhteinen STEA-rahoitteinen Järjestö 2.0-ohjelmaan kuuluva JärjestöSotehanke 113, Varsinais-Suomi aloitti toimintansa. Kyseessä on monen toimijan yhteinen hanke, jossa Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ja Turun Kaupunkilähetys ovat mukana osahankkeilla ja kokonaisuutta koordinoi ja hallinnoi Varsinais-Suomen Muistiyhdistys. Hanke on vuosien aikana tehnyt vahvaa yhteistyötä lukuisten sote-järjestöjen kanssa ja sillä on toimivat viestintäyhteydet myös suureen määrään Turun kaupungin alueella toimivien sote-järjestöjen ja hyvinvointia ja terveyttä edistävien tahojen kanssa.

Turun kaupunki on JärjestöSotehanke 113:n sopimuskumppani ja toimii mm. pilottikuntana hankkeen kunta-järjestö-yhteistyön kehittämisessä. Korona-poikkeustilan aikana kaupungin tarpeet järjestöyhteistyön pikaiselle vahvistamiselle ja laajentamiselle ovat lisääntyneet, eikä JärjestöSotehanke 113:n resurssilla ole mahdollista toteuttaa kaikkia toivottuja yhteistyötarpeita.

Koska JärjestöSotehanke 113:lla on valmiina erittäin laajat ja toimivat yhteydet alueen järjestökenttään, on se soveltuvin toimija korona-poikkeustilasta johtuvaan nopeaa reagointia tarvitsevaan yhteistyöhön. Jotta tarvittavat resurssit ja toivottu toiminnan sisältö saadaan käyttöön, pitää riittävä resurssointi varmistaa kaupungin erillisellä avustuksella. Tästä erillisavustuksella toteutettavasta järjestöjen vastiparityöskentelystä käytetään nimitystä ”Turun järjestöt 113”. Toimintaa hallinnoi Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry.

Toteutussuunnitelma

Turun kaupungin järjestötiimin tehtävänä on:

  • käsitellä viikoittain hiljaiset signaalit ja toimittaa ne ratkaisuehdotuksineen asian parissa työskenteleville tahoille
  • kehittää edelleen kaupungin ja järjestöjen välistä yhteistyötä
  • viestiä kuntalaisille tarjolla olevista palveluista ja toiminnasta.

 JärjestöSotehanke 113:a hallinnoiva Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry, joka:

  •  tekee yhteistyötä Turun kaupungin järjestöyhteistyöstä vastaavien toimijoiden kanssa ja toimii viestin välittäjänä kaupungin toimijoilta järjestöille ja järjestöiltä kaupungin toimijoille
  • viestii myös muille kuin järjestöille (esim. liikunta, kulttuuri kaupungin yhteystietolistojen avulla)
  • tuottaa Turun kaupunkia hyödyttävää tietoa järjestöjen ja kaupunkilaisten tarpeisiin liittyen esim. erilaisten kyselyiden ja yhteenvetojen avulla

Käytännön toimintamuotoina ovat mm:

1) Yleisten huolenaiheiden ilmaiseminen poikkeustilanteessa - linkki kaupunkilaisille ja järjestöille jatkuvassa käytössä: Koronapoikkeustilakysely Surveypal

2) Järjestöjen palvelutietojen koonti liittyen korona-poikkeustilanteeseen www.turku.fi-verkkosivuille: turku.fi/korona.

3) Turun kaupungin alueella toimivien järjestötoimijoiden yhteystietojen koonti yhteiselle viestintälistalle: : linkki yhteystietojen ilmoittamiseen

4) Säännölliset yhteiset palaveri: järjestötiimi, Turun järjestöt 113

5) Muu koordinoitu järjestöviestintä, esim. Turun järjestöt 113 Facebook-sivu

 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Kaupunkilaisten ja järjestöjen tarpeiden ja huolenaiheiden näkyväksi tekeminen, tunnistaminen ja kokoaminen ovat toiminnan tärkeitä tavoitteita. Turun järjestöt 113 kokoaa jatkuvan keruun periaatteella järjestöiltä sähköisen linkin avulla huolia, huomioita ja hiljaisia signaaleja kaupunkilaisten arjesta. Saman linkin kautta on myös mahdollista tehdä ratkaisuehdotuksia nousseihin huoliin tai havaintoihin. Sähköisen linkin kautta tulleet vastaukset toimitetaan viikoittain Turun kaupungin järjestötiimille, joka vastaa viestien jatkokäsittelystä. Tuloksia hyödynnetään myös JärjestöSotehanke 113:n avulla, joka välittää tietoa alueen sote-järjestöille niiden toiminnan tarvelähtöisyyden kehittämisen tueksi.

Järjestötiimissä hiljaiset signaalit käsitellään kerran viikossa. Signaaleja läpi käytäessä kartoitetaan mitä asian hyväksi ollaan jo tekemässä, mitä sille voitaisi tehdä ja ketkä työskentelevät asian parissa. Tämän jälkeen signaalit toimitetaan ratkaisuehdotuksineen ja mahdollisine kysymyksineen asian parissa työskenteleville henkilöille jatkotoimenpiteitä varten.

Järjestöille suunnatulla sivulla osoitteessa turku.fi/jarjestoyhteistyo on koottu tietoa hiljaisten signaalien aiheisiin liittyen.

Kokeilun tavoitteet
  • Kaupunkilaisten ja järjestöjen korona-aikaisten tarpeiden ja huolenaiheiden näkyväksi tekeminen ja tunnistaminen
  • Korona-aikaan ja sen jälkihoitoon liittyvien ratkaisujen etsiminen ja löytäminen erityisesti heikossa asemassa olevien ihmisten arjen haasteista selviämiseen yhteistyössä kaupunkilaisten ja järjestöjen kanssa.
  • Järjestöjen toiminnan ja palvelujen parempi näkyvyys, niiden hyödyntäminen ja yhteensovittaminen kaupungin palveluiden kanssa korona-poikkeustilan aikana ja jälkihoidossa