Arvioinnin suunnittelua tukeva lomake

Mistä työkalussa on kyse?

Arvioinnin suunnittelua tukeva lomake sisältää arvioinnin suunnittelua ohjaavia kysymyksiä, joiden avulla tarkoituksenmukainen arviointisuunnitelma rakentuu helposti. Lomakkeen avulla voi koota myös useilta eri toimijoilta näkemyksiä kyseessä olevan toiminnan arvioinnin suunnitteluun liittyen.

Mihin työkalua käytetään?

Hankkeen, projektin tai toiminnan arvioinnin suunnittelussa.

Miten työkalua käytetään?

Valmistautuminen

Perehdy lomakkeeseen huolella ennen sen täyttämistä. Lomakkeen täyttäminen vaatii tietoa arvioitavasta toiminnasta. Perehdy etukäteen esimerkiksi toiminta- tai hankesuunnitelmaan tai muuhun materiaaliin, josta ilmenee arvioitavan toiminnan tavoitteet, keinot ja aikataulu niiden saavuttamiseksi.

Lomakkeen täyttö

Käy lomakkeen kysymykset läpi numerojärjestyksessä ja vastaa niihin sopivaksi katsomallasi tavalla joko yksin tai yhdessä työryhmäsi kanssa.  Kirjaa vastaukset lomakkeelle tai muuhun yhteiseen työvälineeseen.

Lomakkeen avulla vastataan seuraaviin kysymyksiin:

 • Miksi arvioimme
 • Kenelle arviointi tehdään
 • Mitä aiomme arvioida
 • Milloin on tarkoitus arvioida
 • Mitä tietoa tarvitaan arvioinnin suorittamiseksi
 • Kuka tekee arvioinnin
 • Mitä resursseja arviointiin tarvitaan
 • Miten ja mistä tarvittava tieto kootaan
 • Miten tietoa käsitellään ja analysoidaan
 • Miten raportoidaan
 • Miten arviointituloksia hyödynnetään jatkossa

Lomakkeen vastausten käsittely

Kun lomake on täytetty, pohtikaa annettuja vastauksia vielä suhteessa käytössä oleviin resursseihin (esim. aika, henkilöresurssit, osaaminen, välineet). Tämän pohjalta edetään laatimaan varsinainen arviointisuunnitelma.

Vinkkejä

Lomakkeen voivat täyttää erikseen myös eri toimijat (esimerkiksi ammattilaiset, asiakkaat, organisaation johto), jolloin saadaan esiin monia eri näkökulmia arviointisuunnitelman pohtimiseksi.

Huomioi, että tarkoituksenmukaisen arviointisuunnitelman työstämiseen kannattaa varata riittävästi aikaa.

Työkalun vahvuudet ja heikkoudet

Lomakkeen täyttö ei vaadi erityisvälineistöä vaan se on vaivatonta ja nopeaa. Käyttö vaatii kuitenkin perehtymistä arvioitavaan toimintaan sekä käytössä oleviin resursseihin.

Kesto

Lomakkeen täyttämiseen kannattaa varata 1-2 tuntia.

Mitä tarvitaan

Arvioinnin suunnittelua tukeva lomake (liitteenä)
 

Lomakkeen kehittämisessä on hyödynnetty seuraavia lähteitä: Mervi Aalto-Kallio, Paula Saikkonen, Pirjo Koskinen-Ollonqvist Arvioinnin kartalla. Terveyden edistämisen keskuksen julkaisuja 7/2009. Lee LJ, Sampson JF. A Parctical Approach to Program Evaluation. Evaluation and Program Planning 1990; 13: 157-164., sovellus.