Ilmiön ja verkoston analyysin toteuttaminen (ilmiö- ja verkostokartta)

Mihin työkalua käytetään?

Ilmiö- ja verkostokartan avulla voidaan analysoida esimerkiksi oman hallinnonalan tai toimialan keskeisiä ilmiöitä, niiden nykytilaa sekä muutostarpeita. Kartan avulla tunnistetaan tarkasteltavaksi valittuun ilmiöön vaikuttavat tekijät, tekijöiden väliset vaikutussuhteet, toiminnan päämäärät sekä yhteistyöhön tarvittavat toimijat. Kartan käyttäminen mahdollistaa verkoston keskustelun, mikä luo yhteisen ymmärryksen ilmiöstä ja luo pohjan poikkihallinnolliselle yhteistyölle.

Miten työkalua käytetään?

1. Valitkaa tarkasteltava ilmiö Jokainen voi nostaa esille mielestään tärkeitä ilmiöitä
Tehkää ilmiön valinta yhdessä ja kirjatkaa se kartan keskelle

2. Ideoikaa tarkasteltavaan ilmiöön liittyviä seikkoja
Jokainen voi nostaa esille mielestään tärkeitä tarkasteltavaan ilmiöön liittyviä seikkoja
Halutessanne voitte pohtia hetken itsenäisesti, sitten parin kanssa ja lopuksi yhdessä koko porukalla Kirjatkaa seikat karttaan ilmiön ympärille

3. Tarkastelkaa ilmiöön liittyviä seikkoja
Keskustelkaa esille nostetuista seikoista Järjestelkää seikkoja, niin että toisiinsa liittyvät ovat lähekkäin
Miettikää voiko seikkoja yhdistää isommiksi kokonaisuuksiksi
Pohtikaa, minkä luonteisia seikat ovat ja mikä niiden suhde valittuun ilmiöön on
Ovatko ne ennemminkin kuvailevia, esittävätkö ne näkökulmia vai nimeävätkö ne yksittäisiä tekijöitä Mikäli ne ovat tekijöitä, vaikuttavatko ne ilmiöön vai vaikuttaako ilmiö niihin

4. Tunnistakaa ilmiöön vaikuttavat tekijät
Valitkaa esille nostettujen seikkojen joukosta sellaiset, jotka vaikuttavat ilmiön tilaan joko suoraan tai toisen tekijän kautta
Varmistakaa, että teillä on selkeä näkymä ilmiöön ja tähän mennessä tunnistettuihin seikkoihin, esimerkiksi poistamalla muut ideoidut seikat tai tuottamalla uusi puhtaaksi piirretty ilmiökartta Arvioikaa tähän mennessä tunnistettuja ilmiöön vaikuttavia tekijöitä
Puuttuuko joitain tekijöitä Onko tekijöissä päällekkäisyyttä
Onko jokin tekijä sittenkin tarpeeton

5. Tunnistakaa tekijöiden ja ilmiön väliset vaikutussuhteet
Keskustelkaa yhdessä tekijöiden välisistä vaikutussuhteista
Piirtäkää tunnistamanne vaikutussuhteet karttaan tekijöiden välille
Tärkeintä on aluksi tunnistaa, minkä tekijöiden tai tekijän ja tarkasteltavan ilmiön välillä on vaikutussuhde
Voitte myös miettiä, mitkä suhteista ovat kaksi ja mitkä yksisuuntaisia
Voitte myös miettiä, mitkä tekijöistä vaikuttavat voimakkaimmin tarkasteltavan ilmiön tilaan
Nyt teillä on kuvattuna yhteinen käsityksenne ilmiöstä ja siihen vaikuttavista tekijöistä

6. Tunnistakaa, mihin tekijöistä on mahdollista vaikuttaa
Keskustelkaa mahdollisuudesta vaikuttaa tekijöihin: Onko jokin tekijä sellainen, että siihen ei voisi ajatella tulevan muutosta
Onko jonkin tekijän vaikutus aktiivisella toiminnalla muutettavissa
Jatkakaa työstämistä näiden vaikutettavissa olevien tekijöiden kanssa
Mikäli on tarpeen, palatkaa kohtaan 2 ja ideoikaa nyt valittuun tekijään liittyviä seikkoja

7. Tunnistakaa,kenen on mahdollista vaikuttaa tekijöihin
Mitkä tekijät ovat vaikutettavissa omalla toiminnalla
Merkitse vihreällä pallolla tällainen tekijä ilmiö- ja verkostokarttaan
Mikäli työhön osallistuu useampia toimijoita, kannattaa vihreän pallon yhteyteen kirjata toimijan nimi
Mitkä tekijät ovat vaikutettavissa toisten toimijoiden toiminnalla eli kenen kanssa tulee tehdä yhteistyötä
Merkitse keltaisella pallolla tällainen tekijä ilmiö- ja verkostokarttaan ja kirjaa myös toimijan nimi Mihin tekijöihin liittyen ei tiedetä yhtään toimijaa
Merkitse punaisella pallolla tällainen tekijä ilmiö- ja verkostokarttaan

8. Päättäkää, mihin on tärkeintä vaikuttaa muutoksen mahdollistamiseksi eli mitkä ovat toiminnan päämäärät
Tehkää päämäärien valinta yhdessä ja kirjatkaa ne ylös

9. Hyödyntäkää ilmiö- ja verkostokarttaa oman toiminnan suunnittelussa ja kumppaniverkoston laajentamisessa
Pohtikaa, mitkä tunnistetuista päämääristä voi täsmentää toteutettaviksi tavoitteiksi - nämä löytyvät useimmiten ilmiökarttaan kuvattujen oksien päistä
Pohtikaa miltä osin ilmiö- ja verkostokartan voisi jakaa muille toimijoille ja altistaa julkiselle keskustelulle

Vinkit

Ilmiöiden ja niihin liittyvien tekijöiden jäsentäminen sujuu helpommin, kun asiaa työstää useampi henkilö yhdessä. Järjestäkää tilaisuus ilmiö- ja verkostokartan tekemiseksi. Ilmiöihin liittyvien näkökohtien löytäminen ja tekijöiden tunnistaminen edellyttää monialaista osaamista.

Kutsukaa paikalle omasta ja oman organisaation ulkopuolelta henkilöitä, joilla on valittuun aiheeseen liittyvää asiantuntemusta. Ilmiöiden ja niihin vaikuttavien tekijöiden kanssa työskentely on helposti sotkuista ja edellyttää asioiden tarkastelemista läheltä ja kaukaa ja asioiden piirtämistä moneen kertaan uudelleen.

Kootkaa asiantuntijat fyysisen tai virtuaalisen valkotaulun ääreen ja huolehtikaa, että taululla ja sen ympärillä on paljon tilaa. Valmistautukaa siihen, että työskentely etenee iteratiivisesti ja siinä palataan aikaisempaan vaiheeseen. Valmistautukaa myös etukäteen tuottamaan väliaikaisia yhteenvetoja eli siihen, että tuotettavaa kuvaa joudutaan piirtämään puhtaaksi tai kopioimaan työskentelyn aikana: tämä voi olla perusteltua esimerkiksi siirryttäessä ilmiön valinnasta työskentelemään tietyn ilmiön parissa ja siirryttäessä ilmiöön liittyvien seikkojen ideoinnista työskentelemään tunnistettujen tekijöiden kanssa.

Aikaisemman vaiheen tuotokset saattaa olla hyödyllistä säilyttää, mikäli tila tai välineet tämän mahdollistavat. Näitä voidaan hyödyntää mahdollisesti työpajatyöskentelyn myöhemmissä vaiheissa ja samalla saadaan myös ajattelun kulku dokumentoitua. Halutessanne voitte ottaa aikaisemmin tehdyn ilmiö- ja verkostokartan tai muun makrotason tarkastelun työskentelynne pohjaksi. Tällöin tarkastellaan aiemmin tunnistettuja ilmiöön liittyviä oletuksia uusimman tiedon valossa ja päivitetään visualisointia tarvittaessa.

Työvälineestä on ohje ja mallikuva. Työvälineen voi rakentaa niiden perusteella esimerkiksi haluamalleen digitaaliselle valkotaululle. Työvälineitä voi muokata kevyesti powerpointilla. 

Muuta

Työvälineet ovat tarkoitettu sujuvoittamaan valtionavustusprosessia. Lisätietoa toiminnan suunnittelun työvälineistä ja valtionavustustoiminnan kehittämisestä työvälineistä: Toiminnan suunnittelun työvälineet - Valtiovarainministeriö (vm.fi)

Työkalun vahvuudet ja heikkoudet

Mahdollistaa verkoston keskustelun, mikä luo yhteisen ymmärryksen ilmiöstä ja luo pohjan poikkihallinnolliselle yhteistyölle

 

Mitä tarvitaan
Fyysinen tai virtuaalinen valkotaulu
Työskentelypohja liitteenä alla

Halutessanne voitte ottaa aikaisemmin tehdyn ilmiö- ja verkostokartan tai muun makrotason tarkastelun työskentelynne pohjaksi.