Käyttäjäprofiilit ja persoonat

Mistä työkalussa on kyse?

Profiilit ovat hyvä empatiatyökalu käyttäjien asemaan ja heidän ymmärtämistä varten. Menetelmän avulla voidaan saavuttaa parempi ymmärrys niistä ominaisuuksista ja tekijöistä, jotka tulee ottaa huomioon palvelua suunniteltaessa. Persoonien avulla saadaan kehitystyö ja ideointi käyntiin. Profiilit tai niiden pohjalta tehdyt profiilikortit auttavat myös luomaan yhteistä ymmärrystä käyttäjästä tai käyttäjistä kehitystiimin kesken. 

Mihin työkalua käytetään?

Käyttäjäprofiilit (tai persoonat) ovat havainnollistavia kuvauksia käyttäjistä. Ne ovat visuaalisia ja epätarkasti luotuja profiileja potentiaalisista palvelun käyttäjistä. Käyttäjäprofiilien avulla hahmotetaan käyttäjäryhmien jäsenten tyypillisiä ominaisuuksia ja piirretään mielikuvituksellisia ihmiskuvia käyttäjistä. Profiilit helpottavat kuvitellun käyttäjän maailman ymmärtämistä.

Miten työkalua käytetään?

Profiilin määrittäminen
Kuvitteelliset käyttäjäprofiilit pohjaavat havaintoihin todellisista käyttäjistä. Ne perustuvat tutkimusaineistoon, joka voi olla esimerkiksi haastatteluita, osallistuvaa havainnointia tai tutkimustiedon analyysia. Profiileille kehitetään persoonallisia piirteitä ja taipumuksia, joiden avulla havainnoidaan ja kehitetään palvelua. Profiilit usein sisältävät nimiä, persoonan kuvauksen, käyttäytymistapoja, ryhmälle tyypillisiä tavoitteita ja elämäntapoja. Näitä voidaan luoda erilaisten kysymysten avulla. Nämä kysymykset voivat olla hyvinkin kummallisia, jolloin on mahdollista saada enemmän irti persoonasta. Kysymyksiä, joiden ympärille persoonan voisi luoda, ovat esimerkiksi: ikä, sukupuoli, käyttäytyminen, asenteet, taidot, päämäärät ja persoonallisuus.

Profiilikortti
Kaikille persoonille pitää kehittää samoihin kysymyksiin vastaukset, jotta persoonia pystyy vertailemaan keskenään ja johdonmukaisuus säilyy. Profiilikorttiin luodaan kuva aineistoon perustuen käyttäjän elämään kuuluvista asioista: haaveet, harrastukset, perhe, elämänmotto jne. Laajempaa profiilia kirjoitettaessa voi hyödyntää myös tarinan kerronnasta tuttuja ohjeita henkilöhahmon luomiseen.

Profiilityöpaja
Profiilityöpajassa osallistujat asettuvat käyttäjien sekä sidosryhmän jäsenten rooleihin. Ryhmällä voi olla käytössään valmiita profiileja sekä tyhjä profiilipohja, jolle voidaan luoda keskustelujen perusteella uusi käyttäjäprofiili. Lopuksi he voivat käydä profiilikorteissa esitettyjen henkilöhahmojen rooleissa pienen keskustelun arkeen liittyen.

Vinkkejä

Käyttäjäprofiilit tai persoonat ja niiden luominen on yksi palvelumuotoilun menetelmä. Menetelmä perustuu käyttäjälähtöiseen suunnitteluun, jossa käyttäjät ovat suunnittelun keskiössä. Tämän vuoksi on tärkeää selvittää, miten asiakkaat ja asiakaspalvelijat kokevat palvelun ja käyttävät sitä.

On havaittu, että määrällisesti 3-5 asiakasprofiilia on sopiva määrä. Useampi profiili ja niiden eroavaisuuksien tarkastelu ei  yleensä tuota lisäarvoa suunnitteluun. 

Työkalun vahvuudet ja heikkoudet

Auttaa ymmärtämään syvällisesti asiakastarpeita ja asiakkaiden käyttäytymisestä.

Asiakasprofiilien kautta organisaatio saa havainnollistavan työkalun, joka antaa toimijoille "yhteisen kielen" asiakkaista puhumiseen. 

Käyttäjäpersoonat monipuolistavat asiakkaiden tarpeiden ymmärtämistä, vaikka kehitystyössä olisi mukana asiakkaita ja kokemusasiantuntijoita.

Käyttäjäpersoonat ja -profiilit eivät ole suoraan asiakkaita osallistava menetelmä, mutta ne mahdollistavat käyttäjälähtöisemmän suunnittelun, jos asiakkaiden ei ole mahdollista osallistua suunnitteluun.

Profiilien kuvaamisen prosessi on pitkä tarvitaan ajantasaista tietoa asiakkaista esim, tilastoista, havainnoiden, haastatellen.

Kesto
Riippuu tehtävien asiakasprofiilien määrästä. Jos taustatietoa on valmiiksi saatavilla, profiilien tekeminen on varsin nopeaa. 

Kuinka monta osallistujaa
Suunnitteluun osallistuvat henkilöt, joita asia koskettaa. Profiileita voidaan esim. valmistella myös pienemmällä 2-3 henkilön tiimillä ja hyödyntää sitten työskentelyn pohjana suuremmassa työryhmässä.

Mitä tarvitaan
Hyödynnä liitteenä olevaa työpohjaa asiakasprofiilien kuvaamisessa

Lähteet:
Miettinen, S. (toim.). (2011), Palvelumuotoilu - uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen. Helsinki: Teknologiainfo Teknova Oy.

Käyttäjäpersoona -työpohjan luomisessa sovellettu Solitan käyttäjäpersoonapohjaa.