Kuntalaisten osallistumisen arviointi

Mistä työkalussa on kyse?

Työkalu on kunnille tarkoitettu itsearviointityökalu kunnassa tehtävän osallisuustoiminnan arviointiin. Siinä esitellään pääosin lainsäädännössä mainittuja kuntien mahdollisuuksia edistää kuntalaisten osallisuutta ja sitä, miten kunta voi arvioida osallisuustoimintansa vaikuttavuutta.

Mihin työkalua käytetään?

Osallisuuden arviointityökalussa osallisuustyötä arvioidaan kysymysten avulla, joihin vastaamalla saa kokonaiskuvan siitä mitä toimia kunnassa tehdään kuntalaisten osallistumisen edistämiseksi ja mitä voisi vielä tehdä. Työkalu kattaa kuntien käyttämät kuntalaisten osallisuutta edistävät toimet ja niiden vaikuttavuuden arviointimittarit. 


Malli jakaantuu viiteen arviointialueeseen, jotka ovat:

  1. Kunnan yleiset tavoitteet kuntalaisten osallistumiselle ja vaikuttamiselle
  2. Osallisuuskoulutus
  3. Kuntalaissa mainitut kuntalaisten osallistumisen edistämistoimet
  4. Kunnallisten päätösten vaikutusten ennakkoarviointi (EVA)
  5. Edustuksellisen ja suoran demokratian väliset suhteet

Miten työkalua käytetään?

Arviointi tehdään vastaamalla kysymyksiin. Vastaukset antavat tietoa siitä, miten toimimme nyt, mitä voisimme vielä tehdä ja mikä toiminnassa vaatisi erityistä kehittämistä.
Kysymyksiin vastataan enimmäkseen ”Kyllä/Ei” tai lukumäärätiedolla.

Vinkkejä

Muita itsearviointityökaluja kuntien osallisuustoiminnan arviointiin ovat Yhteisluomisen tutka ja CAF.

Opas kuntalaisten osallistumisen arviointiin

Tutustu oppaaseen (Kuntaliitto.fi)

Lataa työkalu sivun alalaidan linkistä.

Työkalun vahvuudet ja heikkoudet

Itsearviointityökalu auttaa kuntia mittaamaan kuntalaisten osallistumista.  Kuntalaisten osallisuuden vaikuttavuudesta se ei anna syvällistä tietoa. Kuitenkin yksittäisten suoritteiden, kuten kyselyn vastaajamäärien, mittaamista tärkeämpää olisi nähdä kunnan tekemän osallisuustyön kokonaisuus ja todentaa osallistumisen vaikuttavuutta. 

Kesto

Kunnat voivat hyödyntää tietoja esimerkiksi vuosittain talous- ja toimintasuunnitelman laadinnassa, aina kun johtoryhmä käsittelee kokouksissaan kuntalaisten osallisuuden edistämistoimia ja silloin kun valtuustolle raportoidaan kuntalaisten osallisuuden edistämisestä. 

Kuinka monta osallistujaa

Kuntalaisten osallistumisen edistäminen kuuluu jokaiselle kunnan työntekijälle ja viranhaltijalle. Itsearviointityökalua voi hyödyntää kunnan palvelualoilla ja tiimeittäin, kuten myös koko kunnan toiminnan kattaen, silloin osallisuustyön koordinaattori voi täyttää itsearviointilomakkeen tiedot.

Mitä tarvitaan

Edellyttää tutustumista arviointimittareihin ja oppaaseen. Mahdollisesti organisoitumista kuntaorganisaatiossa, tiedonkeruuta kunnan palvelualueilta ja raportointia tuloksista.
Ilmainen opas kuntalaisten osallistumisen arviointiin, Miten osallistuminen vaikuttaa, miten kunta edistää osallisuutta on saatavilla Kuntaliiton verkkosivuilta viimeistään 2.5.2020. www.kuntaliitto.fi/verkkokauppa