Prosessikävely

Mistä työkalussa on kyse?

Alunperin opetukseen kehitetty menetelmä, jossa visuaalisesti havainnollistetaan tietyn prosessin kulku. Menetelmä aktivoi osallistujia ja pisteeltä toiselle liikkuminen vahvistaa muistijälkeä koko prosessin kulusta. 

Mihin työkalua käytetään?

Prosessikävelyn tavoitteena voi olla sekä osallistujien tietopohjan laajentaminen ja syventäminen että opitun asian soveltaminen. Menetelmä auttaa hahmottamaan kokonaisuuksia ja arvioimaan esimerkiksi palveluprosessin eri osioita. Soveltuu hyvin uuden prosessin esittelyyn ja hahmottamiseen. 

Miten työkalua käytetään?

Edellytykset
Prosessikävelyn toteuttamiseen tarvitaan riittävän suuri tila, jossa ryhmä mahtuu liikkumaan pisteeltä toiselle sekä fläppitauluja/-papereita, joihin prosessin eri vaiheet on kuvattu. Prosessikävelyn ohjaaminen edellyttää ohjaajalta hyvää valmistautumista ja suunnittelua. Menetelmä soveltuu parhaiten noin 3-12 henkilön suuruistein ryhmien työskentelyyn.

Toteutus
Prosessikävelyn voi toteuttaa joko aidossa tai simuloidussa ympäristössä. 

Vaiheet: 
1. Ohjaaja valmistelee tilan ja sijoittaa prosessin eri vaiheet esimerkiksi fläpeille.
2. Kävely aloitetaan prosessin alkupäästä. Kullakin pisteellä olevia prosessin vaiheita voidaan täydentää yhdessä. 
3. Prosessi käydään läpi vaihe vaiheelta tilassa edeten. 
4. Ohjaaja vetää koko prosessin vielä yhteen. 

Vinkkejä

Menetelmää voi hyödyntää esimerkiksi palveluprosessin eri vaiheiden jatkokehittämisessä tai arvioinnissa. Osallistujat kirjaavat prosessikävelyn aikana kysymyksiä tai kehittämisideoita koko prosessista tai sen eri vaiheista. Simuloidussa ympäristössä prosessin vaiheet voidaan tehdä todellisuutta muistuttaviksi käyttämällä pisteillä niihin liittyvää rekvisiittaa (esim. kuvia, esitteitä jne.). Pysäkeillä voidaan myös käyttää omia oppaita. Osallistujille voidaan antaa erilaisia pysäkeillä suoritettavia tehtäviä, jotka johdattelevat asioiden ymmärtämiseen, soveltamiseen ja arviointiin. 

Työkalun vahvuudet ja heikkoudet

Prosessikävelyn avulla prosessista muodostuu osallistujalle kokonaiskuva, jonka avulla hahmotetaan miten eri vaiheissa tulee toimia.

Kesto

Riippuu pisteiden määrästä, osallistujista sekä pisteille asetetuista tehtävistä.

Kuinka monta osallistujaa

Soveltuu isommillekin ryhmille.

Mitä tarvitaan

Tarpeeksi suuri tila, joka mahdollistaa kävelyn ja liikkumisen eri pisteiden välillä, pisteisiin liittyvää rekvisiittaa (esim. kuvia, esitteitä jne.), fläppejä.