Sinisen meren strategia (engl. Blue Ocean Strategy)

Sinisen meren strategian soveltaminen sopii tilanteisiin, joissa mietitään toiminnan uusia suuntia. Sinisen meren strategia on alun perin kehitetty liiketoimintaan, ja sen perusajatuksena on uusien markkinoiden luominen ja löytäminen. 

 

Mistä työkalussa on kyse?

Olennaisimmat työkalut sinisen meren strategiapohdintaan ovat strategiaprofiilin laatiminen, vastauksien löytäminen ratkaiseviin neljään kysymykseen ja niiden nelikenttäanalyysi sekä hyvän strategian kolmen piirteen tiedostaminen. Näitä työkaluja soveltamalla organisaation on mahdollista pyrkiä punaisen meren kilpailutilanteesta sinisen meren tilaan, jossa perinteinen kilpailutilanne ei ole toimintaa määrittävä tekijä. Sinisen meren strategia on alun perin kehitetty liiketoimintaan, ja sen perusajatuksena on uusien markkinoiden luominen ja löytäminen. Sinisellä valtamerellä viitataan kilpailemattomiin markkinoihin, jotka ovat saavutettavissa.

Strategiaprofiili

Strategiaprofiili havainnollistaa organisaation nykyistä tilannetta. Sen pohjalta on mahdollista myös ymmärtää, mihin kilpailijat panostavat, mitä kilpailutekijöitä toimialalla on ja mitä kilpailijat tarjoavat asiakkaalle. Jos toimintaa halutaan saada kannattavammaksi, vertailu kilpailijoihin täytyy lopettaa ja löytää täysin uusia tapoja toimia.

Ratkaisevat neljä kysymystä ja nelikenttä

  • Mitkä toimialalla selviönä pidettävät asiat tulisi poistaa? Poista rohkeasti kaikki sellaiset toiminnot, joita tehdään tottumuksesta ja rutiininomaisesti. Poista myös sellainen, joka ei ydinosaamiseenne. Prosesseja tulee tarkastella kriittisesti asiakkaan näkökulmasta.
  • Mitä tekijöitä tulisi supistaa? Rönsyjen karsimista edesauttavat esimerkiksi uudet tutkimukset ja uudet tavat tehdä työtä.
  • Mitä tekijöitä tulisi korostaa? Korosta sitä, mikä asiakkaan näkökulmasta on keskeistä.
  • Mitä sellaisia tekijöitä tulisi luoda, joita toimialalla ei ole koskaan tarjottu?

Sinisen meren strategian kolme piirrettä 
Hyvän strategian kolme piirrettä ovat painopisteet, erilainen arvokäyrä sekä vakuuttava motto. Painopiste tarkoittaa, että toimija löytää tarjoamilleen palveluille selkeät vahvuudet, eikä hajota resurssejaan. Toimija tuottaa myös kilpailijoistaan erottautuvaa arvoa asiakkaalle ja lisäksi selkeä motto viestii palvelun ydinajatuksen asiakkaalle ja toimii markkinoinnin tukena.

Mihin työkalua käytetään?

Käyttökelpoinen menetelmä asiakaslähtöisen strategian luomiseen.

Vinkkejä.
Strategian luojat painottavat, että ei ole olemassa pysyvästi erinomaisia yrityksiä tai toimialoja, vaan menestyvät yritykset ovat valinneet kasvavan alan tai ovat osanneet tehdä oikeita strategisia siirtoja. Sinisen meren strategia sopii usean toimialan käyttöön, sillä se auttaa toimijoita tarkastelemaan nopeasti muuttuvaa toimintaympäristöään perinteistä poikkeavista näkökulmista ja hakemaan uudenlaisia toimintamuotoja muuttuviin tarpeisiin.

Blue Ocean Strategy (Wikipedia) 

Työkalun vahvuudet ja heikkoudet

Menetelmä nostaa esiin asiakkaan palvelusta saamia hyötyjä ja auttaa fokusoimaan keskeisiin toimintoihin ja palveluihin.

Jatkuvassa soveltamisessa on pystyttävä analysoimaan strategiatyön teoreettinen pohja tarvittaessa uudelleen.

Kesto

Työkalu on tarkoitettu strategiseen suunnitteluun. Menetelmää voi hyödyntää systemaattisesti vuosia.

Kuinka monta osallistujaa

Kaikki strategiatyöhön osallistuvat toimijat organisaatiossa. 

Mitä tarvitaan

Tutustumista menetelmän perusteisiin, sitoutumista ja johdonmukaisuutta sen käyttöön.