Tavoitteiden uudistavuuden, strategisuuden ja mitattavuuden arviointi

Mistä työkalussa on kyse? 

Työkalun tarkoitus on auttaa toiminnan suunnittelussa arvioimaan tavoitteiden ominaisuuksia: onko kukin tunnistettu tavoite uudistava, mitattava, strateginen vai jokin yhdistelmä näistä? Millainen kokonaisuus tunnistettavista tavoitteista muodostuu?

Mihin työkalua käytetään?

Työkalua käytetään tavoitteiden arviointiin tiettyjen keskeisten ominaisuuksien kautta.

Työvälineestä on ohje ja mallikuva.

Miten työkalua käytetään?

Kirjatkaa kukin tavoite sille sopivaan lohkoon sen perusteella kuinka uudistava, mitattava tai strateginen tavoite on. Halutessanne voitte pohtia hetken itsenäisesti, sitten parin kanssa ja lopuksi yhdessä koko porukalla. Arvioikaa näin syntyvää tavoitteiden kokonaisuutta, jotta näette missä määrin tunnistetut tavoitteet ovat uudistavia, mitattavia ja strategisia.

Muokatkaa tavoitteiden lopullisia muotoja tekemienne havaintonne perusteella. Halutessanne voitte palata takaisin mahdollisesti hyödyntämäänne ilmiö- ja verkostokarttaan ja vaikutusketjuihin uusien tavoitteiden tunnistamiseksi.

Vinkkejä

Hyvä tavoitteen toteutumista pystytään luotettavasti arvioimaan joko suoralla mittarilla tai yksiselitteisellä indikaattorilla. Jos kyseessä on muuten "hyvä" tavoite, mutta sen toteutumista ei ole mahdollista luotettavasti arvioida, kyseessä voi olla päämäärä, joka kuvaa muutoksen suuntaa.

Päämäärä yksistään ei yleensä ole tarpeeksi konkreettinen ja motivoiva ohjaamaan toimintaa, eikä sitä vasten voi peilata toiminnan onnistumista. Kaaviossa "mitattava" tarkoittaa juuri edellä mainittua ominaisuutta "on luotettavasti arvioitavissa joko suoralla mittarilla tai yksiselitteisellä indikaattorilla".

Maali ei aina ole kuvion keskellä. Aina ei ole tarkoituksenmukaista asettaa esimerkiksi pelkästään uudistavia tavoitteita: toiminnan toteuttamiseen liittyvät tavoitteet saattavat olla uudistavia, mutta eivät välttämättä niin strategisia ja taas välittömiin vaikutuksiin liittyvät tavoitteet eivät välttämättä ole uudistavia, mutta ovat useimmiten strategisia.


Muuta
Tämä työkalu on yksi valtionapuviranomaisia ja valtionavustusten hakijoita ja saajia varten kootuista työvälineistä, joista osa on esillä myös Innokylässä.  Työvälineen voi rakentaa niiden perusteella esimerkiksi haluamalleen digitaaliselle valkotaululle. Työvälineitä voi muokata kevyesti powerpointilla.

Työvälineet ovat tarkoitettu sujuvoittamaan valtionavustusprosessia. Lisätietoa toiminnan suunnittelun työvälineistä ja valtionavustustoiminnan kehittämisestä työvälineistä: Toiminnan suunnittelun työvälineet - Valtiovarainministeriö (vm.fi)
 

Työkalun vahvuudet ja heikkoudet

Kesto
 

Kuinka monta osallistujaa

 

Mitä tarvitaan