Vertaishaastattelu

Mistä työkalussa on kyse?

Vertaishaastattelussa jonkin asian suhteen vertaiset käyvät keskustelua valituista teemoista. Kyse ei ole varsinaisesta haastattelusta, vaan keskustelusta. Vertaishaastattelussa eri näkökulmat nousevat esiin luontevasti.

Mihin työkalua käytetään?

Vertaishaastattelu on hyvä ja käyttökelpoinen kehittämisen väline ja aineistonkeruun muoto. Vertaishaastattelussa vertaiset käyvät keskenään keskustelua annettujen teemojen pohjalta. Kumpikaan osapuoli ei haastattele toistaan, vaan osallistujat keskustelevat teemasta itselleen mielekkäällä tavalla. Keskustelu dokumentoidaan sovitulla tavalla (esim. nauhoitus tai muistiinpanot).

Miten työkalua käytetään?

Vertaishaastattelutilanteessa ovat paikalla vain keskusteluun osallistuvat. Haastattelun konkreettinen toteutuminen jää haastatteluun osallistuvien vastuulle. Haastattelussa voidaan tarvita erikseen haastattelija ja kirjaaja, toisinaan myös havainnoija. 

Haastattelutilanne

Haastattelutilanteessa haastateltavat voivat vapaasti liikkua teemasta toiseen. Vertaishaastattelun avulla voidaan kartoittaa ja tehdä näkyviksi eri osapuolten vahvuudet, koetut epäkohdat ja kehittämishaasteet.

Haastattelun eteneminen

  1. Määrittele haastattelun teemat ja valmistele haastattelurunko etukäteen.
  2. Lähetä haastateltaville etukäteen haastateltavan taustatietolomake, haastattelurunko, ohjeet haastattelutilanteen etenemisestä ja dokumentoinnista.
  3. Järjestä tilaisuus ja ole tavoitettavissa sen aikana.
  4. Pura ja analysoi aineistot.

Vinkkejä

Välimäki, A-L. ja Järvi, S. (2005) Vertaishaastattelu ja dialoginen vertaisprosessi. Julkaisussa Seppänen-Järvelä Riitta (toim.) Vertaismenetelmät kehittävän arvioinnin välineinä. Hyvät käytännöt menetelmäkäsikirjat. Helsinki: Stakes. s. 17–34

Työkalun vahvuudet ja heikkoudet

Vertaishaastattelu mahdollistaa toiminnan arvioinnin vertaisen kanssa ja laajemmassa kontekstissa eri osapuolten omien näkemysten esiintulon.

Kesto

Riippuu haastattelukysymysten määrästä ja laajuudesta.

Kuinka monta osallistujaa

Tilaisuuteen osallistuvat vain haastateltavat. Vertaishaastatteluissa on yleensä 2-4 osallistujaa

Mitä tarvitaan

Keskustelujen dokumentointia varten keskustelu nauhoitetaan tai dokumentoidaan haastateltavien toimesta.