Ennakoivalla verkostoyhteistyöllä tuetaan ikääntyneitä oikea-aikaisesti

Asiakaslähtöinen yhteinen työ Helsingin kaupungin neuvontapalveluyksikkö Seniori-infon ja järjestöjen etsivän vanhustyön verkoston kanssa tuottaa oikea-aikaista tukea ja apua ikääntyville ihmisille. Toimintamalli voitti Talentian Hyvä käytäntö 2021 -kilpailun. Minna Nummi ja Päivi Tiittula kertovat blogissaan toimintamallin kehittämisestä ja siitä, mitä kilpailun voitosta on seurannut. 

Kuva
kuvituskuva

Iäkkäiden elämänhallintaa parantava ja yksinäisyyttä vähentävä toimintamalli kehitettiin yhdessä vanhustyön toimijoiden kesken VALLI ry:n Etsivän vanhustyön verkostokeskuksen koordinoimana. Toimintamalli nimettiin Kunnan keskitetyn palveluohjauksen ja järjestöjen etsivän vanhustyön systeemiseksi verkostoyhdyspintatyöksi. Malli sai vuoden 2021 Talentian sosiaalialan Hyvä käytäntö -palkinnon.

Tällä hetkellä verkostossa työskentelevät Seniori-info, Mereon Etsivä vanhustyö, Omakotisäätiö Kanto-hanke, Miina Sillanpään säätiön Kunnon kaveri -hanke sekä Jade yhteisö ry.

Avuntarpeen tunnistaminen keskiössä

Kehittämisprosessin aluksi verkostokeskus selvitti järjestöjen etsivän vanhustyön tekijöiltä sekä Seniori-infosta yhteistyön ja iäkkäiden ihmisten oikea-aikaisen auttamisen kehittämistarpeita. Esille nousi haasteita kunnan ja järjestöjen välisessä sekä järjestöjen keskinäisessä yhteistyössä.  Näitä haasteita lähdettiin yhdessä verkostokeskuksen ja työntekijöiden kanssa johdon valtuuttamana ratkaisemaan.

Seniori-infossa iäkkäiden ns. huoliasiakkaat oli tunnistettu. Järjestöjen etsivän vanhustyön tekijät nostivat Seniori-infon keskeiseksi yhteistyötahoksi löytää tuen tarpeessa olevat iäkkäät. Yhteisen työn asiakkaiksi määriteltiin iäkkäät, jotka jäivät ilman riittävää ennalta ehkäisevää tukea. Palveluilla asiakkaiden tarpeet eivät olleet ratkaistavissa, vaan tarvittiin järjestöjen ennakoivaa tukea. 

Yksilöllistä kohtaamista ensimmäisestä kontaktista viimeiseen

Työskentelyn keskiössä on kiireetön kohtaaminen. Keskustelujen avulla Seniori-infon palveluneuvoja tunnistaa tarpeet ja löytää etsivän vanhustyön tarpeessa olevat, kuten esim. arkuutta, yksinäisyyttä tai turvattomuutta kokevat iäkkäät ihmiset. Etsivän vanhustyön asiakkaat kertovat toimintakyvyn heikentymisestä, pelosta lähteä kodin ulkopuolelle tai liikkua yksin ulkona. Lisäksi asiakkailla on usein puutetta sosiaalisista yhteyksistä. Ei ole läheistä ihmistä, kehen voi luottaa ja turvautua tuen tarpeessaan.

Seniori-infosta etsivän vanhustyön verkostolle ohjatut asiakkaat ovat saaneet järjestöverkoston etsivän vanhustyön ammattilaisten konkreettista ja yksilöllistä tukea arjessa pärjäämiseen sekä liikkumiseen ja kiinnittymiseen yhteisöön. Työn päätyttyä iäkkään elämässä tapahtuneen muutoksen pysyvyys varmistetaan. Iäkkäiden palautteissa on noussut esille kokemus siitä, että heidät on kohdattu ihmisenä, heidän tarpeensa on otettu vakavasti ja tilanteisiin on löydetty myös ratkaisuja.  

Kehittämisen polulla opittua

Matkan varrella olemme oppineet, että yhteiskehittäminen vaatii jokaiselta toimijalta epävarmuuden, ei-tietämisen ja keskeneräisyyden sietämistä. Lisäksi tarvitaan halua nähdä ja kuulla toisia. On aidosti pyrittävä ymmärtämään erilaisia toimintakulttuureja sekä lähestymistapoja. Olemme myös oppineet tiedostamaan yhteisten tilanteiden ainutkertaisuuden ja nauttimaan niistä. 

Huomasimme, että sujuvan yhteisen työn edistämiseksi on tärkeää vahvistaa toimijoiden välistä tuttuutta ja sitoutumista yhteiseen työhön ja tavoitteisiin. On hyvä myös varmistaa, että toimijoilla on yhteinen näkemys asiakaslähtöisyydestä ja systeemisyydestä. Työn onnistumiseksi tarvittiin myös konkreettisia muutoksia toimintakulttuurissa, työn rakenteissa ja työtavoissa. Kaiken keskiössä on ihmisten välinen luottamus ja sitoutuminen. Yhdessä varmistetaan, ettei asiakkaista kukaan putoa tyhjän päälle.

Yhdessä arvioiden ja oppien vahvistetaan myös yhteistä osaamista ja juurrutetaan yhteinen työ vahvemmin kiinni organisaatioihin. Toiminnan tuloksellisuutta seurataan ja kehitetään edelleen. Kuvaamme vaikutusketjuja ja aikaansaatuja muutoksia, jotta toiminnan vaikutuksia voidaan paremmin perustella ja kehittää työtä edelleen.  

Mitä Hyvä käytäntö -palkinnosta on seurannut? 

Hyvä käytäntö -palkinnon myötä Kunnan keskitetyn palveluohjauksen ja järjestöjen etsivän vanhustyön systeeminen verkostoyhdyspintatyö on saanut paljon näkyvyyttä. Olemme päässeet esittelemään toimintamallia useisiin tilaisuuksiin, kuten Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman aluehankkeille, Gerometron etsivän työn työpajaan sekä Helsingin kaupungin yhteisverkostoihin. 

Toimintamalli on otettu yhdeksi toiminnan tavoitteeksi Helsingin kaupungilla. Meistä on tärkeää, että suunnitelmat eivät jää vain lauseiksi paperille, vaan ne konkreettisesti jalkautetaan myös kunnan toimintaan. 

Toimintamalli on Innokylässä kaikkien saatavilla ja avoimesti hyödynnettävissä. Tutustu toimintamalliin: Kunnan keskitetyn palveluohjauksen ja järjestöjen etsivän vanhustyön systeeminen verkostoyhdyspintatyö 

  • Kannustamme kaikkia sosiaalialan kehittäjiä osallistumaan Hyvä käytäntö -kilpailuun ja  tuomaan omia hyviä käytäntöjänne rohkeasti esille ja jakoon!
  • Kilpailu on hyvä keino saada jalkautettua hyviä sosiaalialan käytäntöjä laajemmin ja parempaa palvelua asiakkaillemme.  
  • Innokylän hyvät työkalut auttavat toimintamallin jäsentämisessä ja osaavilta asiantuntijoilta saa erinomaista sparrausta mallin jatkotyöstössä kilpailun edetessä.

Hyvä käytäntö 2022 -kilpailun hakuaika on parhaillaan käynnissä! 

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan

Minna Nummi

Minna Nummi
Neuvontapäällikkö, Seniori-info
Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala
Sairaala-, kuntoutus-ja hoivapalvelut                                      

Päivi Tiittula

Päivi Tiittula
Erityisasiantuntija
Etsivän vanhustyön verkostokeskus
VALLI ry