Hyvinvoinnin digipolulta tukea ja työkaluja diabeteksen omahoitoon

Diabetesta sairastavat, heidän läheisensä ja diabetesriskissä olevat tarvitsevat helposti saavutettavaa tietoa sairaudesta sekä tukea ja työkaluja omahoidon tueksi. Tanja Kulmala ja Tuulikki Salminen kertovat blogissaan hankkeesta, jossa rakennetaan digitaalisia hyvinvointipolkuja diabetesta sairastavien sekä sote-ammattilaisten käyttöön yhteistyössä tulevaisuuden sote-keskus -hankkeiden kanssa. 

Kuva
kuvituskuva

Omatoiminen terveystiedon etsiminen on nykyään arkipäivää ja tietoa verkossa on tarjolla runsaasti. Diabetesliittoon tulleen palautteen perustella tieto koetaan kuitenkin pirstaleiseksi eikä diabetesta sairastavien aina ole helppo löytää luotettavien ja itselle sopivien lähteiden pariin. 

Vastauksena tähän haasteeseen elokuussa 2021 Diabetesliitossa käynnistyi kolmivuotinen Diabetesta sairastavan hyvinvoinnin polku -hanke (STEA). Hankkeen kohderyhminä ovat diabetesta sairastavat, heidän läheisensä sekä kohenneessa diabetesriskissä olevat. Ensisijainen tehtävämme hankkeessa on koota kohderyhmien käyttöön luotettavaa ja oikea-aikaista tietoa sekä arjen omahoitoa tukevia työkaluja kaikille avoimiksi digitaalisiksi hyvinvointipoluiksi.  

Kohderyhmien tarpeet ja kokemukset digipalveluista kehittämistyön keskiössä

Jotta polut kohtaavat kohderyhmien tarpeet, aloitimme hanketyön selvittämällä kohderyhmien kokemia tiedon ja tuen tarpeita sekä aikaisempia digipalvelujen käyttökokemuksia. Digipalveluraportti 2021 -selvitys toteutettiin syksyllä 2021 Diabetesbarometrin yhteydessä tehdyllä kyselyllä sekä kohderyhmähaastatteluilla. Saimme vastauksia kyselyyn yli 4 600. Moni vastaaja halusi jakaa ajatuksiaan ja kokemuksiaan myös järjestämissämme ryhmähaastatteluissa. 

 Selvityksemme mukaan hankkeen kohderyhmät kaipaavat tietoa ja tukea erityisesti jalkojen hoitoon, mielialaan ja jaksamiseen sekä verensokeriseurantaan ja elintapoihin, kuten ravitsemukseen ja liikuntaan. Ilahduttavasti vastaajat myös kokevat, että digitaalisilla työkaluilla voidaan tarjota tietoa ja tukea omahoitoon. Digimuodossa olevia työkaluja toivottiin erityisesti lyhyinä ja informatiivisina interaktiivisina kuvina, videoina ja podcasteina.  

Selvityksen perusteella koostettavat polut ovat parhaillaan rakennusvaiheessa. Ensimmäisenä valmistuva kohonneessa diabetesriskissä olevien polku julkaistaan kesäkuussa. Loput kolme polkua valmistuvat tulevana syksynä. Poluille linkitetään Diabetesliiton omien, jo olemassa olevien digitaalisten materiaalien lisäksi myös mm. muiden järjestöjen kohderyhmille soveltuvaa materiaalia. Yhteistyötä on jo aloiteltu esimerkiksi Luustoliiton kanssa. 

Yhteiskehittämistä hyvinvointialueiden kanssa

Tärkeä osa hanketta on yhteistyö Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeiden kanssa. Yhteistyöalueita on tällä hetkellä mukana 10 ja lisää alueita mahtuu edelleen mukaan. Hankkeen alussa hankealueiden yhteyshenkilöt kontaktoitiin Innokylästä poimittujen yhteystietojen avulla. Yhteistyön yhtenä tavoitteena on tarjota valmiit hyvinvointipolut uusien hyvinvointialueiden käyttöön. Näin hyvinvointipolut juurtuvat terveydenhuoltoon ja niiden avulla voidaan yhtenäistää diabeteksen omahoitoa valtakunnallisesti.

Hyvinvointialueiden kanssa tehtävä yhteistyö sisältää myös polkujen yhteiskehittämistä käyttäjiltä kerättävän palautteen pohjalta. Kohderyhmien ohella, jatkossa on tärkeä lisätä myös terveydenhuollon toimijoiden tietoisuutta olemassa olevista digitaalisista palveluista. Digipalveluraportti-selvityksen perusteella diabetesta sairastavien hoitotyössä mukana olevista sote-ammattilaisista vain noin puolet käyttää ohjaustyönsä tukena esim. Terveyskylää tai Diabetestaloa. 

Digitaaliset palvelut täydentävät muuta palveluvalikoimaa

Monille kohderyhmiin kuuluvista digi diabeteksen hoidossa on jo arkipäivää. Tekemämme selvityksen perusteella kokemukset digipalvelujen käytöstä ovat hyvin kirjavia. Vaikka osa kokee digipalvelut arkea helpottavana, osa pysyttelisi niistä edelleen mahdollisimman etäällä.

Tärkeää digipalveluja kehitettäessä ja palveluiden käyttöönotossa onkin huomioida, että tarjolla on riittävästi opastusta niiden käyttöön. Huomionarvoista on myös, että digitaalisten palveluiden ja erityisesti hankkeessa syntyvien hyvinvointipolkujen tarkoitus on täydentää palveluvalikoimaa, ei syrjäyttää diabeteksen hoidossa tärkeää kasvokkain tapahtuvaa ohjausta. 

Tuulikki Salminen ja Tanja Kulmala
Tuulikki Salminen ja Tanja Kulmala

Tuulikki Salminen työskentelee suunnittelijana ja Tanja Kulmala viestintäsuunnittelijana Diabetesliitossa Hyvinvoinnin digipolut -hankkeessa