Diabetesliiton koordinoiman Diabetesta sairastavan hyvinvoinnin polut -hankkeen tavoitteena on tarjota diabetesta sairastaville, riskissä oleville ja heidän läheisilleen monikanavaista ja oikea-aikaista tukea sekä digitaalisia työkaluja arjen ja omahoidon tueksi.

Hanke kokoaa Diabetesliiton omia sekä muiden toimijoiden hyväksi havaittuja digitaalisia työkaluja kohderyhmittäisiksi hyvinvointipoluiksi. Syntyviä omahoidon digipolkuja yhteiskehitetään yhteistyössä yhdeksän eri Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kanssa. Valmiit hyvinvointipolut vakiinnutetaan kohderyhmien käyttöön Diabetesliiton omien kanavien lisäksi Tulevaisuuden sote-keskus -alueiden omien kehittämistoimien kautta.

icon/chevron-down Created with Sketch. Perustiedot

Kokonaisuuden nimi
Diabetesta sairastavan hyvinvoinnin polku
Lyhyt kuvaus

Diabetesliiton koordinoiman Diabetesta sairastavan hyvinvoinnin polut -hankkeen tavoitteena on tarjota diabetesta sairastaville, riskissä oleville ja heidän läheisilleen monikanavaista ja oikea-aikaista tukea sekä digitaalisia työkaluja arjen ja omahoidon tueksi.

Hanke kokoaa Diabetesliiton omia sekä muiden toimijoiden hyväksi havaittuja digitaalisia työkaluja kohderyhmittäisiksi hyvinvointipoluiksi. Syntyviä omahoidon digipolkuja yhteiskehitetään yhteistyössä yhdeksän eri Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kanssa. Valmiit hyvinvointipolut vakiinnutetaan kohderyhmien käyttöön Diabetesliiton omien kanavien lisäksi Tulevaisuuden sote-keskus -alueiden omien kehittämistoimien kautta.

Kokonaisuuden tarkoitus ja tavoitteet

Diabetesta sairastavat ja riskissä olevat sekä heidän läheisensä tarvitsevat kohdennettua ja helposti saavutettavaa tietoa ja tukea. Saatavilla olevan tiedon määrä eri lähteissä on kuitenkin runsasta ja pirstaleista, mikä vaikeuttaa itselle sopivan tiedon löytymistä. Diabetesliiton kattavan kohderyhmätuntemuksen sekä hankkeen alussa tehtävän selvityksen myötä, hankkeessa rakennettaville hyvinvointipoluille valikoituu oikea-aikaista ja jokaiselle eri kohderyhmälle olennaista tietoa sekä sopivia työkaluja.

Ensimmäiset hyvinvointipolut rakentuvat Diabetesliiton omista digitaalisista työkaluista ja palveluista. Myöhemmin polkuja täydennetään muiden järjestöjen sekä yleishyödyllisten ja yksityisten toimijoiden hyväksi havaituilla digitaalisilla palveluilla. Tarvittaessa hankkeessa voidaan luoda myös uusia digitaalisia sisältöjä kohderyhmien tarpeisiin.

Polut muodostavat eri vaiheiden kautta jatkuvan prosessin diagnoosihetkestä kuntouttavaan toimintaan. Jokainen vaihe sisältää juuri tiettyyn hetkeen soveltuvaa tietoa sekä digitaalisia, omahoitoa tukevia työkaluja ja palveluja. Syntyvät hyvinvointipolut lisäävät diabetesta sairastavien ja riskissä olevien luottamusta tuen jatkumisesta ja vähentävät riskiä tippua tuen piiristä.

Riittävän monikanavaisen tuen tarjoaminen edellyttää yhteistyötä. Valmiit hyvinvointipolut vakiinnutetaankin kohderyhmien käyttöön Diabetesliiton omien kanavien lisäksi hankkeessa mukana olevien Tulevaisuuden sote-keskus -alueiden kautta. Diabetesliiton omat sekä muiden järjestöjen ja toimijoiden matalan kynnyksen palvelut yhdessä tiiviin Tulevaisuuden sote-keskus -hankeyhteistyön kanssa mahdollistavat diabetesta sairastavien ja riskissä olevien palveluiden paremman saatavuuden. Yhteistyön myötä eri järjestöjen tuottamista digitaalisista palveluista koostuvat hyvinvointipolut nivoutuvat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön alueiden tarjoamien muiden palveluiden rinnalle ja toimivat siten myös ammattilaisten työkaluna.

Toimiaika

Kolmivuotinen hanke on käynnistynyt elokuussa 2021. Hankkeen alussa syksyllä 2021 toteutettiin kysely ja focusryhmähaastattelut diabetesta sairastavien ja riskissä olevien arjen ja omahoidon tuen palvelutarpeiden kartoittamiseksi.

Selvitystyön pohjalta rakennettavat ensimmäiset hyvinvointipolut valmistuvat keväällä 2022. Julkaisun ja käyttöönoton jälkeen hyvinvointipolkuja testataan kohderyhmillä ja yhteiskehitetään edelleen saadun palautteen pohjalta. Vuosina 2022­–2023 hankkeessa kehitetään myös uusia arjen ja omahoidon tuen palveluita.

Vuoden 2023 aikana valmiista hyvinvointipoluista viestitään laajasti ja monikanavaisesti. Viestintää toteutetaan Diabetesliiton omien kanavien kautta myös mukana olevien Tulevaisuuden sote-keskus -alueiden sekä muiden toimijoiden viestintäkanavien kautta.

Toimijat

Diabetesliiton omien digitaalisten palveluiden lisäksi hyvinvointipoluille kootaan myös muiden järjestöjen ja yleishyödyllisten toimijoiden digipalveluja ja -työkaluja. Diabetesta sairastavien ja riskissä olevien omahoidon tai elintapojen kehittämiseen löytyy lisäksi kaupallisten toimijoiden palveluja. Yksityisten tuottamien palveluiden linkittäminen osaksi hyvinvoinnin digipolkuja laajentaa palvelutarjontaa entisestään.

Ensimmäisiä valmistuvia digitaalisia hyvinvointipolkuja testataan kohderyhmillä ja yhteiskehitetään saadun palautteen pohjalta. Digipolkujen testikäyttäjiä löydetään mm. Diabetesliiton jäsenyhdistysten toiminnasta sekä Tulevaisuuden sote-keskus -alueiden ammattilaisten kautta.

Yhteistyö Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeiden kanssa käynnistyi syksyllä 2021. Yhteistyötä ja sen muotoja on suunniteltu kullakin alueella käynnissä olevien kehittämistoimien puitteissa. Hyvinvoinnin polut -hanke tarjoaa alueiden käyttöön muun muassa tietoa diabetesta sairastavien tuen ja palveluiden tarpeista oman kehittämistoimintansa tueksi sekä valmista materiaalia ja työkaluja, kuten verkkokursseja, omahoidon tueksi. Hyvinvointipolkujen kautta julkinen sektori hyödyntää järjestöjen tuottamia palveluita osana omaa palvelukokonaisuuttaan ja samalla järjestöjen palveluihin ohjautuu lisää asiakkaita.

Tällä hetkellä hankeyhteistyössä on mukana yhdeksän eri Tulevaisuuden sote-keskus -hanketta. Mukaan voidaan ottaa myös uusia yhteistyöstä kiinnostuneita alueita. Digipolut -hankkeen toimesta Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeiden toimijoista muodostuu sote-kehittäjien ja -ammattilaisten yhteistyöverkosto. Verkoston kautta eri alueiden toimijat voivat viestiä omasta diabeteksen hoitoon liittyvästä kehittämistyöstään. Tämä lisää mahdollisuuksia valtakunnallisesti yhtenäisten toimintamallien vakiinnuttamiselle sekä diabeteksen hoitokäytäntöjen yhtenäistymiselle.

Rahoittaja
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA)
Liitetiedostot ja linkit
Yhteyshenkilön nimi
Tanja Kulmala
Yhteyshenkilön organisaatio
Suomen Diabetesliitto ry
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
tanja.kulmala@diabetes.fi

Tekijä

Tanja Kulmala

Luotu

02.11.2021

Viimeksi muokattu

04.02.2022