Pelastustoimen palvelut ja palvelukokonaisuuksien mallintaminen käsikirjaksi

Pelastustoimen palvelukokonaisuuksien kuvaaminen -hanke tuotti käsikirjan, johon on koottu kattava paketti tietoa pelastustoimen palveluista, palvelukokonaisuuksien mallintamisesta sekä tarkastelun näkökulmista hyvinvointialueiden palveluiden järjestämisen tueksi. Terhi Virtanen kuvaa blogissaan hankkeen toteutusta sekä toteutuksen aikana syntyneitä oivalluksia palveluiden kehittämisestä.

Kuva
Pelastustoimen palvelukokonaisuudet -käsikirja

Palvelukokonaisuus -hanke oli 12 pelastuslaitoksen yhteistyönä toteutettu Pelastustoimen alueellisen valmistelun kehittämishanke, joka toteutettiin vuonna 2021. Hankkeen tarkoituksena oli tukea pelastuslaitosten vapaaehtoista valmistelua hyvinvointialueille siirtymiseksi sekä vahvistaa yhdyspintojen muodostumista tulevilla hyvinvointialueilla pelastustoimen palveluiden osalta. Hankkeen lopputuotteena valmistui Pelastustoimen palvelukokonaisuudet -käsikirja, joka on julkaistu Kuntaliiton verkkosivuilla.

Käsikirjan valmistelu ja hankkeen johtaminen oli hurjan mielenkiintoista ja työssä hyödynnettiin niin perinteisiä työpajoja, eri asiantuntijoiden vuoropuhelua kuin vapaata yhteistä ideointia pienryhmissä. Apuna varsinkin alussa oli myös Innokylä-alusta, josta löytyi kätevästi jo aiempia muilla toimialoilla toteutettuja toimintamallikuvauksia palvelukokonaisuuksiin ja monialaisiin palveluihin liittyen.

Innostavaa hanketyössä oli myös se, että määrittelytyön ohessa ikään kuin sivutuotteena tuotettiin myös laajempaa yhteistä ymmärrystä pelastustoimen palveluihin liittyen. Työpajoissa luotiin yhteistä näkemystä pelastustoimen palveluista, palveluiden yhdyspinnoista sekä yhdyspintojen suomista mahdollisuuksista tulevilla hyvinvointialueilla. Hankkeen yksi oivallus oli se, että tarvitsemme enemmän yhteistä sanoitusta ja kuvauksia palveluiden yhdyspinnoista, jotta ymmärrämme toisiamme ja kykenemme luomaan sujuvaa yhteistyötä yhteisten asiakkaiden eduksi.

Toimintamallin kuvauksen avulla asiakaslähtöisempiä palvelukokonaisuuksia

Pelastustoimen palvelukokonaisuudet -käsikirjaan on kuvattu asiakaslähtöinen toimintamalli pelastustoimen palveluiden mallintamisesta kokonaisuuksiksi poikkihallinnollisesti ja tietopohjaisesti. Käsikirja kokoaa yhteen pelastustoimen palveluihin liittyvää määrittelytietoa ja näkökulmia, joita on mahdollista hyödyntää hyvinvointialueiden valmistelussa sekä tulevilla hyvinvointialueilla esimerkiksi pelastustoimen palveluiden järjestämisen tukena, laajempia ja poikkihallinnollisesti koottavia palveluita suunniteltaessa. Määrittelytietoa voidaan hyödyntää lisäksi hyvinvointialueen viitearkkitehtuurityössä.

Käsikirja kokoaa yhteen esimerkiksi seuraavia pelastustoimen palveluiden kuvauksia:

  • Palvelukokonaisuuksien mallintamisen toimintamalli
  • Pelastustoimen palveluiden tarkastelunäkökulmia
  • Pelastustoimen palveluiden sisällöt ja määrittelyt
  • Esimerkkejä pelastustoimen palveluiden järjestämisen ja palvelukokonaisuuksien hallinnan kannalta oleellisesta tietosisällöstä
  • Esimerkkejä palvelukokonaisuuksien mallintamisesta
  • Käsitteet ja palvelut -pankki ei sisälly käsikirjaan kokonaisuudessaan

Käsikirjasta löytyy myös visualisoituja kuvauksia Palvelukokonaisuuksien mallintamisen vaiheista, jotka ovat sovellettavissa myös muille toimialoille. Hanketyön yksi lähtökohta olikin se, että toimintamallin tulisi olla yhteensopiva myös sosiaali- ja terveystoimen vastaavien toimintamallien kanssa.

Yhdyspinnoilla syntyi uusia oivalluksia

Hankkeen aikana tunnistettiin palveluiden yhdyspintoja niin sosiaali- ja terveystoimen ja pelastustoimen välillä kuin kuntien ja pelastustoimen välillä. Yhdyspinta- ja tietovirtakuvausten osalta yhteistä työtä palveluiden järjestämisen tueksi on tarpeen jatkaa, vaikka hanke jo päättyikin. Yksi keskeinen tavoite hankkeen aikana oli yhteisen ymmärryksen ja poikkihallinnollisen vuoropuhelun lisääminen palveluita tarkastellessa.

Tärkeä yhteinen oivallus hankkeen aikana oli se, että pelastustoimi on tottunut perinteisesti tarkastelemaan palveluita melko tehtävä- ja suoritelähtöisesti, kun taas sosiaali- ja terveystoimessa palveluiden suunnittelua on tehty aidommin koko elämänkaaren ja yksilön muuttuvien tarpeiden valossa. Palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen mallintamisessa olisikin hyvä huomioida laaja-alaisemmin toimialojen yhteiset asiakkuudet sekä asettaa yhteisiä tavoitteita hyvinvoinnin- ja turvallisuuden edistämiseksi. Toimintamalli ja sen kehittämisen polku löytyvät myös Innokylästä. 

Terhi Virtanen

Terhi Virtanen työskentelee Kuntaliitossa pelastuslaitosten kumppanuusverkoston koordinaattorina.