Pohjanmaan ikäihmiset saavat yhtenäistä palveluohjausta

Pohjanmaalla suunniteltiin ja toteutettiin yhtenäinen toimintamalli alueen ikäihmisten palveluohjaukseen. Mukaan projektiin otettiin paljon käytännön työntekijöitä, joilla oli paras tuntuma olemassa olevaan tilanteeseen. Lisäksi huolehdittiin siitä, että valmiita hyviä käytäntöjä ei hylätä uudistuksen vuoksi, kirjoittaa projektissa työskennellyt Niina Hakala

Kuva
kuvituskuva

Pohjanmaa otti pienen varaslähdön perustamalla hyvinvointikuntayhtymän vuotta ennen hyvinvointialueiden aloittamista.  Yhdistyminen toi yhteen 13 erilaista kuntaa ja vähintään yhtä monta erilaista toimintatapaa ja -kulttuuria. 

Myös alueen ikäihmisten palveluohjauksessa oli hyvin kirjavat käytännöt. Vaihtelevat toimintatavat ja jopa erilainen laintulkinta vaikeuttivat erityisesti esimiesten työtä: työn resursointi ja budjetointi oli hankalaa. Heräsi tarve saada luotua alueelle yksi kaikille yhteinen toimintamalli, jonka käyttöönottaminen yhtenäistäisi toimintatapoja. 

Yhteiskehittämällä alkuun 

Toimintamallia lähdettiin työstämään työpajoissa, joihin kutsuttiin mukaan ikäihmisten palveluohjauksessa toimivat työntekijät.  

Työpajoissa kartoitettiin lähtötilanne eli kuntien senhetkiset toimintatavat ja -mallit. Erilaisista toimintamalleista ja tavoista keskusteltiin vilkkaasti, mutta uskaltauduttiin myös haastamaan sekä omia että muiden toimintatapoja: Miksi toimimme juuri jollain tietyllä tavalla, voisimmeko toimia kenties toisin?  

Keskusteluilmapiiri työpajoissa oli turvallinen ja salliva, ja kaikki saivat tuoda esiin omia näkemyksiään ja kokemuksiaan. 

Työpajatoiminta mahdollisti ikäihmisten palveluohjauksen parissa toimivien työntekijöiden verkostoitumisen ja yhteistyön tekemisen aivan uudella tavalla. Ammattilaisten kohtaamisissa vahvistui myös ajatus moniammatillisen työskentelyn tärkeydestä. 

Uusi malli jalostui olemassa olevista toimivista käytännöistä  

Työpajoissa eri toimintatavoista ja -malleista poimittiin mukaan kaikki hyvät sekä toimivat käytännöt ja niistä jatkojalostettiin alueelle yksi yhteinen malli ja näkemys ikäihmisen palveluohjaukseen.  

Uuteen toimintamalliin liittyi paljon odotuksia. Sen toivottiin selkeyttävän työntekijöiden työnkuvia ja toimintaohjeita sekä raamittavan toimintaa. Mallin myötä alueen asiakkaille mahdollistuisi tasaveroiset palvelut koko hyvinvointialueella.  

Toimintamalli juurtuu käytännön työssä  

Toimintamallin kehittäminen on tärkeää, mutta vähintään yhtä merkittävässä roolissa on mallin vieminen käytäntöön. Työpajoissa mukana olleet työntekijät ovat ratkaisevassa roolissa, kun he juurruttavat uutta toimintamallia omissa toimipaikoissaan.  

Kehittämistyössä onkin tärkeä osallistaa mukaan laajasti käytännön työntekijöitä. Silloin ei tarvitse erikseen pohtia, ketkä juurruttavat uuden toimintatavan osaksi perustyötä. 

Yhteinen toimintamalli tukee sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttamista 

Yhteinen malli mahdollistaa palveluiden saatavuuden ja yhdenvertaisuuden parantamisen, varmistaa palveluiden monialaisuuden ja yhteentoimivuuden ja samalla se hillitsee kustannusten nousua.  

Toimintamallin käyttöönotolla on mahdollista parantaa myös palveluiden laatua ja vaikuttavuutta. 

Kirjoittaja:

Niina Hakala oli projektityöntekijänä Pohjanmaan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeessa.   

 

Lisätietoja toimintamallista: 

Ann-Sofie Larsson  
projektipäällikkö 
050 4070 360 

ann-sofi.larsson (at) ovph.fi 

Kerro kaverille -blogisarja

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa on kehitetty monialaista yhteistyötä ja asiakasohjauksen prosesseja. Blogisarjassa juhlistamme alueiden onnistumisia ja jaamme kehittämisosaamista.