Sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen valmisteluhanke kokoaa yhteen innovaatiotoimijat ja -verkostot

Sosiaalisten innovaatioiden merkitystä ja leviämistä halutaan lisätä perustamalla EU-jäsenmaihin sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksia. Innokylä on mukana valmistelemassa ja pilotoimassa Suomen sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskusta. 

Kuva
kuvituskuva

Monimutkaisten yhteiskunnallisten ongelmien ratkaiseminen edellyttää systeemistä muutosta ja ratkaisujen leviämistä yli sektorirajojen. EU:n komissio on tunnistanut sosiaalisten innovaatioiden merkityksen tulevaisuuden haasteiden ratkaisuissa. EU-jäsenvaltioihin ollaan perustamassa kansallisia sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksia, joiden tavoitteena on nostaa sosiaalisten innovaatioiden merkitystä sekä edistää sosiaalisten innovaatioiden leviämistä ja jäsenmaiden välistä tiedon- ja kokemusten vaihtoa. 

Demos Helsinki on yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa kartoittanut vuoden 2022 aikana Suomen sosiaalisten innovaatioiden ekosysteemiä osana monikansallista ”Pan-European Social Innovation Lab” (PEnCIL) -projektia. Kartoituksessa todettiin, että Suomessa on monia sosiaalisten innovaatioiden kehittäjiä tukevia rakenteita ja useita innovaatiotoimijoita, mutta kokonaiskuvan piirtäjä tai koordinoija puuttuu. Demos Helsingin loppuraportissa on kuvattu sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen toimintamalli. 

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa sosiaalisten innovaatioiden ekosysteemiä  

Helmikuun alussa käynnistyneen Sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen valmistelu ja pilotointi -hankkeen tavoitteena on vuoden 2023 aikana luoda edellytyksiä sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen toiminnan käynnistämiselle hyödyntämällä olemassa olevia innovaatioekosysteemin toimijoita, verkostoja ja rakenteita. Hankkeessa pilotoidaan Demos Helsingin sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen toimintamallia. Tavoitteena on myös liittää osaamiskeskuksen toiminta jo olemassa olevaan Innokylän toimintaan ja tekniseen alustaan.​

Hankkeessa kootaan alueellisia verkostoja sosiaalisten innovaatioiden ympärille, lisätään tietoa sosiaalisista innovaatioista, edistetään sosiaalisten innovaatioiden näkyvyyttä ja toimijoiden välistä vuorovaikutusta, tehdään yhteistyötä EU:n sisällä muiden sosiaalisten innovaatioiden toimijoiden ja osaamiskeskusten kanssa sekä luodaan pohjaa sosiaalisten innovaatioiden validointiprosessille. Marraskuussa 2023 toteutetaan Sosiaalisten innovaatioiden päivä, joka tarjoaa foorumin innovaatioiden kehittäjien ja rahoittajien kohtaamisille. 

Verkostot ja toimijat yhteiskehittämään

Valmistelu ja pilotointi toteutetaan seitsemän toimijan yhteishankkeena, jossa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toimii päätoteuttajana ja Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kuntoutussäätiö, LUT-yliopisto, Silta-Valmennusyhdistys, Suomen Kuntaliitto ja Suomen sosiaali ja terveys Soste ry osatoteuttajina. 

Hanketoimijat muodostavat valmistelulle eräänlaisen ydinryhmän, mutta mukaan tarvitaan muitakin. Avainasemassa on yhteiskehittämisen ja sosiaalisten innovaatioiden parissa toimivien organisaatioiden, verkostojen ja yksittäisten toimijoiden tuominen yhteen. Mukaan kaivataan toimijoita niin järjestöistä, julkiselta sektorilta kuin yrityksistäkin.

Innokylän kanavissa viestitään koko hankkeen ajan valmistelun etenemisestä ja tulevista tilaisuuksista. Kaiken aiheeseen liittyvän löydät aihetunnisteella #InnovaattoritYhdessä.

Kuva
kuvituskuva

Sosiaaliset innovaatiot ovat uusia, toimivia ideoita - palveluita, tuotteita, malleja, prosesseja tai strategioita –, jotka etsivät yhteiskunnan tarpeisiin ja ongelmiin ratkaisuja, jotka ovat parempia kuin vakiintuneet vaihtoehdot. Niiden selkeänä tavoitteena on yhteinen hyvä ja parantunut hyvinvointi. Sosiaalisia innovaatioita voivat kehittää julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat, käyttäjät ja yhteisöt, niin julkisten palveluiden osaksi kuin niiden ulkopuolelle.
(Demos Helsinki 2022)

Sosiaalisten innovaatioiden osaamiskeskuksen valmistelu ja pilotointi -hanke toteutuu Euroopan sosiaalirahaston osallisuuden edistämisen ja köyhyyden torjunnan (ESR TL5) rahoituksella.