Kehitetään asiakasvastaava toimintamalli Vaasaan. 

Toimintaympäristö **

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän toiminta on käynnistynyt muuta maata aiemmin, 1.1.2022. Näin ollen hankkeen kehittämistyötä on jouduttu implementoimaan uuden organisaation käynnistymisen aallokossa. Pohjanmaan hyvinvointialueen painopisteiksi on kohderyhmän osalta valikoitunut ikääntyneet ja lapset, nuoret ja perheet. Alueen valmisteluryhmän edustaja on todennut hankkeen tuovan erityistä lisäarvoa myös hyvinvointialueen paikalliselle työlle, sen ottaessa huomioon työikäiset työttömät aikuiset, jotka tässä vaiheessa on linjattu hyvinvointialueen paikallisten painopisteiden ulkopuolelle. Hanketta ei kuitenkaan ole suunniteltu yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa, ja se on näyttäytynyt yhteisen tavoitetilan saavuttamisen viivästymisessä. Hankkeelta kului lähes ensimmäinen vuosi kommunikaatioyhteyden löytämiseen hyvinvointialueen suuntaan. Näin ollen hankeohjelman mukainen juurruttamistyö tulee auttamatta jäämään tuleville vuosille, ja hankekauden aikana saamme luotua toiminnalle viitekehyksen.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Hankkeen kohderyhmänä olivat työikäiset, työttömät henkilöt, jotka olivat osatyökykyisiä tai jotka itsensä sellaisiksi tunnistivat. Osatyökykyisyyttä ei osoitettu diagnoosein. Näillä asiakkailla on usein tarvetta monialaiseen yhteistyöhön. Asiakasvastaava on se henkilö joka koordinoi monialaista yhteystyötä kutsumalla tiimin koolle, pitämällä yhteyttä asiakkaaseen ja polun toteuttajiin säännöllisesti. Yhteydenpito (kuinka usein, miten jne.) tapahtuu erikseen sovittavalla tavalla, joka kirjataan työkyvyn tuen suunnitelmaan. Asiakasvastaava toimii asiakkaalle yhteyshenkilönä ja helpottaa myös työntekijöiden töitä kun on se tietty henkilö joka vastaa asioiden eteenpäinviemisistä.

Ratkaisun perusidea **

Asiakasvastaava on vastuuhenkilöksi nimetty/sovittu asiakkaan tilanteen kannalta sopivin henkilö työkykytiimistä tai muista palveluista. Sosiaalipalvelujen asiakkaan asiakasvastaavana toimii omatyöntekijä (SHL42§), jolle työkykytiimi tarjoaa työpari (asiakaskoordinaattori). 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Hankkeen aikana hankkeen työntekijät toimivat asiakasvastaavina, ellei asiakkaalla ollut nimetty sosiaalihuoltolain mukaista omatyöntekijää. Hanketyöntekijät työskentelivät asiakkaan ja tämän sosiaalihuollon omatyöntekijän tai Te- toimiston asiantuntijan työpareina.

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Hankkeen aikana hankkeen työntekijät toimivat asiakasvastaavina, ellei asiakkaalla ollut nimetty sosiaalihuoltolain mukaista omatyöntekijää. Ei ole sovittu miten toimia hankkeen päätyttyä.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Tulee myöhemmin.