Avokuntoutuksen ja lähitorien fysioterapeuttien yhteistyön kehittäminen osana PirSOTE-kehittämistä

Avokuntoutuksen ja lähitorien välisen yhteistyön tarkoituksena oli sujuvoittaa asiakkaan oikea-aikaisten palveluiden saantia ja sujuvampaa jatkokuntoutusta sekä edistää ammattilaisten yhteistyötä.

Ratkaisun perusidea **

Tunnistaa yhteistyön tarve tarkastelemalla ammattiryhmien työn sisältöjä ja asiakkaiden tarpeita sekä uusia mahdollisia yhteistyön avauksia. Kehittämisen tuloksena tunnistettiin yhteisiä asiakkaita, jotka hyötyvät avokuntoutuksen ja lähitorien yhteistyöstä. Erityisesti tunnistettiin lähitorit tärkeinä paikkoina, minne ohjata asiakkaat jatkoharjoitteluun avokuntoutuksesta. Yksinäiset ja pienituloiset nähtiin myös yhteisiksi asiakkaiksi, joita pystytään tukemaan yhteistyössä.

Mallinnus: Lähitorin ja avokuntoutksen fysioterapeuttien yhteistyö

Toimintaympäristö:

Lähitorit ovat matalan kynnyksen ohjauksen ja neuvonnan toimipisteitä, joissa työskentelee myös kuntoutuksen ammattilainen. Lähitorille asiakas tulee itsenäisesti tai ohjattuna varhaisessa vaiheessa ylläpitämään toimintakykyä ja hyvinvointia osallistumalla esimerkiksi kuntosali- tai liikuntaryhmiin. Terveysasemilla on avokuntoutuksen toimintayksikkö, jonne ohjaudutaan hoidon tarpeen arvioinnin kautta. Avokuntoutuksen fysioterapeutti hoitaa spesifistejä vaivoja ja hoito sisältää myös terapeuttista harjoittelua.

Kehittämiseen osallistui Tammelan avokuntoutuksen yksikkö sekä Peurankallion lähitorin fysioterapeutti. Toimintamalli laajennettiin Tampereen tasoiseksi. Kehittäminen on kuulunut Tampereen kaupungin PirSOTE-kehittämisen osa-alueeseen.

Liitteet
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Yhteistyön kehittäminen lähti käyntiin toisen työhön, tiloihin ja toimintaan tutustumalla. Lähitorien toimintaa ei avokuntoutuksessa ennen yhteistyötä tarkasti tunnettu. Heti alussa huomattiin myös lähitorien fysioterapeuttien tekevän osittain päällekkäistä työtä avokuntoutuksen fysioterapeuttien kanssa. Ongelmana nousi esiin myös lähitorien potilastietojärjestelmäkirjausten puuttuminen, joka olisi olennaista sujuvaan asiakastyöhön. Kirjaamisen puuttuminen lähitoreilla vaikutti myös siihen, että lähitoreilla tehty työ jäi usein näkymättömäksi

Vinkit toimintamallin soveltajille **
  1. Yhteystiedot/

Elina Peltoniemi elina.peltoniemi@tampere.fi

Kirsi Korhonen kirsi.korhonen@tampere.fi

Johanna Sola johanna.sola@tampere.fi

  1. Kehittäjät:

Satu Leinonen, Peurankallion lähitori

Elina Peltoniemi, Tammelan avokuntoutus

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Lähitorien ja avokuntoutuksen fysioterapeuttien yhteistyön tuloksena lähitoreille on ohjautunut avokuntoutuksesta asiakkaita, joita ei ennen yhteistyötä ollut asiakasvirrassa juuri näkynyt.

Fysioterapeutit ovat kokeneet tärkeäksi sovitut yhteistyöväylät, jotka helpottavat ja jouduttavat asiakastyötä ja tuovat tukea työhön. Asiakasta voidaan paremmin palvella saamalla hänelle oikea-aikaisesti tarvitsemaansa palvelua. Asiakkaat ovat kokeneet yhteystyön tuovan selkeää ja nopeampaa jatkumoa omakuntoutukseen. Kirjausten merkitys on myös tuonut helpotusta asiakkaalle, sillä samoja asioita ei ole tarvinnut kertoa kirjausten jälkeen enää uudestaan avokuntoutuksen fysioterapeuteille. Yhteistyössä laadittu yhteinen ohjaamisen opas sovittuihin käytäntöihin. Yhteistyökäytännöt jalkautettu molempien osapuolinen eri yksiköihin ja käytännön työhön. Sovittu yhteistyön jatkumisen varmistamiseksi tapaamiset 2 x vuodessa.