Digimentoritoiminta, Etelä-Karjalan hyvinvointialue

Digimentoritoiminnalla kasvatetaan organisaation digikyvykkyyttä. Tavoitteena on lisätä soteammattilaisten digiosaamista käytössä olevista digipalveluista, motivoida digipalveluiden käyttöön ja antaa valmiuksia kansalaisten digituen tarjoamiseen. 

Toimintaympäristö **

Digimentoritoiminnan kehittäminen on aloitettu vuosina 2021-2022 Tulevaisuuden sotekeskus-hankkeessa ja toiminnan vakiinnuttamista ja liittämistä osaksi digiosaamista tukevia rakenteita jatketaan RRP Happee2-hankkeessa vuosina 2023-2025. 

Etelä-Karjalan hyvinvointialueella työskentelee noin 5000 ammattilaista, noin 250:llä eri ammattinimikkeellä. Hyvinvointialueeseen kuuluu yhdeksän eri kuntaa; Imatra, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari.

Väestö ikääntyy ja lisääntynyt palveluntarve haastaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia kehittämään ja laajentamaan palveluita. Digitalisaatio nähdään keinona vastata tähän palvelutarpeen kasvuun. Laajentumistavoitteiden saavuttamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten digitaalista osaamista tulee hyödyntää päivittäisessä työssä. Digituki auttaa ihmisiä asioimaan digitaalisesti ja vahvistamaan digitaitojaan. Digituen tavoitteena on digiosaamisen kehittäminen ja vahvistaminen. Ammattilaiset ja kansalaiset tarvitsevat näitä taitoja eläessään arkeaan digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Työyhteisöissä digitalisaation edistäjinä ja digisyrjäytymisen ennaltaehkäisijänä voidaan käyttää digimentoreita. 

Laissa digitaalisten palveluiden tarjoamisesta 306/2019 on määritelty julkisten toimijoiden velvollisuudet tarjota digitaalisia palveluita asiakkaille. Palveluiden tarjoamisessa on huomioitava palveluiden saavutettavuusvaatimukset. Palvelun tarjoajan velvollisuus on ohjata asiakkaita palvelujen käytössä. 

 

Lähtötilanne ja strategiset liittymäkohdat

Ammattilaisten riittävä digiosaaminen on edellytys digitaalisten sotepalveluiden käyttöön.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Etelä-Karjalan hyvinvointialueella on noin 80 vapaaehtoisesti toimintaan mukaan ilmoittautunutta digimentoria. Digimentoreilla on käytössään Teams-tiimi joka mahdollistaa verkostomaisen toiminnan ja vertaistuen. Digimentoritoiminnan alkuvaiheessa digimentoreille pidettiin työpajoja joissa kartoitettiin seuraavia asioita:

 • Mitä odotuksia sinulla on digimentoritoiminnalle?
 • Mitkä asiat estävät digipalveluiden käyttöönottoa työssäsi?
 • Mitkä asiat edistävät digipalveluiden käyttöä työssäsi?
 • Millaista osaamista tarvitaan digimentorina toimimiseen?
 • Miten tehdä digimentoritoimintaa tutuksi omalle työyhteisölle ja esihenkilöille? 
 • Miten asiakkaiden digiasiointia ja digipalveluiden käyttöä voisi tukea? 
 • Millaisia toimintamalleja ja yhteistyötä toivot mentoreiden kesken? 
 • Millaisia ohjeita tarvitset digimentorin työn tueksi?

Työpajojen pohjalta digimentoreille suunniteltiin tehtävänkuva, perehdytyskokonaisuus ja muutosvalmennus. 

 

 

Ratkaisun perusidea **

Tavoitteena on vakiinnuttaa digimentoritoiminta sote-ammattilaisten digiosaamisen tueksi Etelä-Karjalan hyvinvointialueella digimentoriverkostomallin ja sen koordinoinnin avulla. Eksoten aikainen sähköinen yhteyshenkilöverkosto integroidaan digimentoritoimintaan. 

Digimentoritoiminta koordinoidaan organisaation digitalisaation asiantuntijapalveluissa.  Digimentoreita koulutetaan koulutussuunnitelman mukaisesti ja he toimivat oman työnsä ohella ammattilaisten digiosaamisen tukena sekä edistävät digitaalisia toimintatapoja yksiköissään. Digimentorilla on viikossa käytettävissä kaksi tuntia työaikaa digimentoritoimintaan.

Digimentori

 • tuntee organisaation kansalaisille tarjottavat digitaaliset palvelut (mm. eAsiointi, Omaolo ja etävastaanotot) ja osaa hyödyntää niitä työssään  
 • ohjaa asiakkaita digitaalisten palveluiden käyttöön ja opastaa palveluiden käytössä > innostaa ja motivoi työyhteisöä toimimaan samoin  
 • tukee ja perehdyttää työyhteisön ammattilaisia digipalveluiden käytössä  
 • perehdyttää uudet työntekijät ja opiskelijat digipalveluiden käyttöön  
 • tunnistaa palvelujen digitalisoimisen mahdollisuuksia omassa työssään  
 • yhdessä esihenkilön kanssa suunnittelee uusien palvelujen käyttöönottoja ja kehittää olemassa olevia
 • huolehtii yksikön käytössä olevien digipalvelujen tietojen ajantasaisuudesta
 • yhdessä yksikön viestintävastaavan kanssa huolehtii, että digitaaliset palvelut ovat oman yksikön viestinnässä selkeästi esillä yhtenäisten ohjeistusten mukaisesti 
 • on yhteyshenkilö oman yksikön, Digitalisaation asiantuntijatiimin ja tietohallinnon välillä

 

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Toimintamalli vaatii 

 • Organisaation johdon ja esihenkilöiden vahvaa sitoutumista
 • Resursoidun ja keskitetyn koordinaation toimintamallin ylläpitämiseen ja jatkuvaan kehittämiseen. 
 • Vapaaehtoisesti mukaan lähteviä ammattilaisia, joilla on vahva kiinnostus digitalisaation edistämiseen
 • Digimentoreiden työaikaresurssin kohdentamisen digimentoritoimintaan. 
 • Digimentoreiden jatkuvaa kouluttamista. 
 • Palautteen keräämistä ja toiminnan arviointia.
 • Säännöllistä viestintää. 
Vinkit toimintamallin soveltajille **

Aktiivisesti toimiva verkosto vaatii riittävän resurssin koordinaatioon ja johtamiseen. 

Digimentorimalli on sovellettavissa mihin tahansa organisaatioon.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Digimentoreiden digiosaaminen ja osallisuuden tunne on vahvistunut. Digimentoritoiminta on korvannut aiemman sähköisen asioinnin yhdyshenkilöverkoston, jolle ei ollut määritelty selkeitä tavoitteita tai toiminnan tukea.  Resursointia parannetaan ja toimintaa jatkokehitetään Ekhva:lla vuosina 2023-2025 RRP Happee 2-hankkeessa.