Elämänlaatua ruuasta -konseptilla vahvistetaan työelämän ulkopuolella olevien palveluissa tehtävän ruuan ravitsemuksellista laatua, ruokaan liittyvää elämänlaatua, yhteisiä ruokailumahdollisuuksia sekä ammattilaisten osaamista ja suunnitelmallista työotetta ruuan parissa.

Toimintaympäristö **

Sekä kuntien että järjestöjen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työ on murroksessa. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilta vaaditaan työssään entistä monipuolisempaa osaamista ja sote-uudistus muokkaa hyte-työn rakenteita. Lisäksi koronapandemia on tuonut hyte-työhön merkittäviä uusia haasteita ja osin korostanut olemassa olevia hyvinvointieroja.

Muutospaineessa ammattilaiset tarvitsevat uusia työkaluja asikastyöhön myös työelämän ulkopuolella olevien hyvinvoinnin tukemiseen. Hyte-työhön onkin tarve kehittää yksiulotteisia toimintatapoja kokonaisvaltaisempia ratkaisuja myös ravitsemusterveyden edistämiseen. Syömis- ja terveyskäyttäytymistä selittävät lukuiset erilaiset biopsykososiaaliset, kulttuuriset ja yhteiskunnalliset tekijät ja siksi niihin liittyviä teemoja tulee terveyden edistämisessä käsitellä holistisesti fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen terveys ja hyvinvointi huomioiden.

Kehitystyön lähtökohtana olevat tarpeet

Laadukkaan ravitsemuksen ja sitä tukevan arjenhallinnan haasteet ovat työelämän ulkopuolella olevilla yleisiä. Työllisiin verrattuna ruokailutottumukset ovat epäterveellisempiä ja taloudelliset haasteet arkipäivää. Myös mielenterveysongelmat ovat yleisiä.

Ruokateemoja ei usein käsitellä systemaattisesti työelämän ulkopuolella olevien parissa. Koronapandemia on tehnyt tilanteesta entistä haasteellisemman, sillä rajoitustoimien aikaan sopivia ruuan saatavuutta ja ruokatoimintaa tukevia toimintamuotoja ei juuri ole. Vaikka ruoka-aputoimintaan on viime vuosina kehitetty hanketoimintana erilaisia yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia lisääviä toimintoja, ei niissä huomio ole juuri kohdistunut tarjottavan tai valmistettavan ruuan ravitsemukselliseen laatuun tai kohderyhmän kokonaisvaltaisen ravitsemusterveyden edistämiseen.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Elämänlaatua ruuasta -toimintakonseptin kehittäminen tapahtuu työelämän ulkopuolella olevien palveluissa, julkisella sektorilla Päijät-Soten kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen piirissä sekä järjestöpuolella kuuden ympäri Suomen sijaitsevan Klubitalon toiminnassa. Kohderyhmänä ovat sekä asiakkaat että heidän parissaan työskentelevät ammattilaiset.

Ratkaisun perusidea **

Kehitettävän Elämänlaatua ruuasta -toimintakonseptin päämääränä on kohentaa työikäisten työelämän ulkopuolella olevien ruokaan liittyvää elämänlaatua ja vahvistaa työllistymisen edellytyksiä hyvinvoinnin osalta. Keskeisinä tavoitteina on vahvistaa

  • työelämän ulkopuolella olevien kokonaisvaltaista ravitsemusterveyttä (fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen ulottuvuus)
  • työelämän ulkopuolella olevien mahdollisuuksia ravitsemuksellisesti laadukkaaseen ruokaan
  • työelämän ulkopuolella olevien pystyvyyden, arvokkuuden ja osallisuuden kokemuksia ruuan parissa
  • ammattilaisten tietoisuutta, osaamista ja työvälineitä ruuan ja ravitsemuksen integroimiseksi osaksi olemassa olevaa toimintakulttuuria työelämän ukopuolella olevien palveluissa

Valmis toimintakonsepti sisältää ammattilaisten toimintatavan ruokateemojen käsittelyyn omassa työssään, toimintakonseptiin perehdyttävän ammattilaisten verkkokoulutuksen, konseptin käyttöönottoa ja toimintaa tukevan ruokatoiminnan ohjaajan oppaan sekä työkaluja ruokatoiminnan suunnittelun ja toteutuksen tueksi. Konseptin sisältää kolme erilaista ryhmätoiminnan muotoa työelämän ulkopuolella olevien parissa toteutettavaan työhön:

  1. Lähiryhmätoiminnan sisätiloissa
  2. Ulkona toteutettavan lähiryhmätoiminnan, jossa hyödynnetään lähiluonnon tarjoamia mahdollisuuksia ruokateemojen käsittelyyn
  3. Etänä toteutettavan ryhmätoiminnan, jossa osallistujat toimivat yhdessä ruuan tai ruokateemojen parissa etäyhteyksien välityksellä

Toimintakonseptin kehittämistyön lähtökohtana on, että konsepti kaikkine osineen on toteutettavissa sekä normaalioloissa että koronapandemian kaltaisten rajoitustoimien aikana.

Liitteet
Kuva
Hankkeen tuotoksia ovat ammattilaisten verkkokoulutus, ruokatoiminnan ohjaajan opas sekä ruokatoiminnan suunnittelun aputyökaluina toimivat ruokakompassi ja valintataulut
Toimintakonseptikokonaisuus konkreettisten tuotosten näkökulmasta