ELLU - eläin- ja luontoavusteinen valmennus mielenterveyskuntoutujille ja kehitysvammaisille

Hankkeessa luotiin ja testattiin toimintamallia kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien Green Care –toimintaan. Vuosittain toteutettiin 4-5 ryhmää, jotka osallistuivat ulkopuolelta hankittuun eläin- ja luontoavusteiseen toimintaan n. 2 kk:n ajan.

Toimintaympäristö **

Hankkeen suunnitteluvaiheessa tiedettiin, että TOIMI-säätiön kohderyhmään kuuluvat kehitysvammaiset ja mielenterveyskuntoutujat tarvitsevat lisää sosiaalisten taitojen vahvistamista, mahdollisuuksia ja rohkaisua uusien taitojen oppimiseen sekä fyysistä kuntoa ylläpitävää toimintaa. Työtoiminnan lisäksi todettiin tarvittavan erilaisten toimintaympäristöjen mahdollistamia virikkeitä pienryhmissä. Tähän tarpeeseen haluttiin vastata kokeilemalla ryhmämuotoista Green Care -toimintaa.

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Toiminta oli suunnattu yläsavolaisille kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille, jotka toimintakykynsä puolesta olisivat voineet osallistua tuettuun työtoimintaan. Jokaisen toteutetun ryhmän osalta kerättiin palautetta ja haastateltiin osallistujia, jolloin saatiin tietoa seuraavien ryhmien suunnittelua varten. 

Ratkaisun perusidea **

Hankkeessa testattiin toimintamallia kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien Green Care –toimintaan. Tavoitteena oli löytää keinoja organisoida toimintaa siten, että useampi kohderyhmästä pääsee osallistumaan luonto- ja eläinavusteiseen toimintaan hankkeen jälkeen.

Green Care -ryhmätoiminnan tavoitteena oli kehittää hankkeeseen osallistuvien kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien vuorovaikutus- ja tunteiden käsittelytaitoja sekä yhteistyötaitoja noin 2-3 kuukauden aikana. Lisäksi ryhmäpäivien toimintaan sisältyi lähes aina jonkin verran liikkumista, jonka tavoitteena oli innostaa osallistujia pitämään yllä omaa liikuntakykyä myös hankkeen jälkeen.

Hankkeen aikana kokeiltiin sekä eläin- että luontoavusteisia menetelmiä.  Vuosittain järjestettiin 4-5 ryhmää, joissa jokaisessa oli 4-6 osallistujaa. Varsinainen Green Care -toiminta ostettiin kilpailuttamisen jälkeen Green Care-palveluja tarjoavilta yrityksiltä. Koska yritykset sijaitsevat kohtalaisen kaukana kaupungin keskustasta, ryhmille järjestettiin kuljetus. Jokaisen ryhmän mukana oli kaksi TOIMI-säätiön valmentajaa, jotka vastasivat oman ryhmänsä ohjelman suunnittelusta palveluntuottajan kanssa. Valmentajat osallistuivat ryhmäpäiviin ja tarvittaessa toimivat apuohjaajina. Hankkeessa testattiin myös ns. kaupunkipäiviä, jolloin ryhmä liikkui asuinkaupunkinsa luontoympäristöissä havainnoiden luontoa ja tehden erilaisia harjoituksia. Näin osallistujille pyrittiin tekemään tutuksi luontoelämyksiä, jotka ovat heidän saavutettavissaan myös hankkeen jälkeen.

Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Ryhmämuotoinen Green Care -toiminta edellyttää, että ryhmänvetäjällä on osaamista Green Care -menetelmistä sekä hyvä kohderyhmän tuntemus. Toiminnassa tarvitaan jonkin verran erialaisia tarvikkeita (esim. luonnon materiaalien keräämiseen ja käsittelyyn, retkeily- ja ongintavälineet). Ryhmätoiminnalle tarvitaan sopivat tilat huomioiden mahdollisuudet askarteluun sekä kokoontumiseen kylmällä säällä. Monipuolisemmat eläinavusteiset toiminnat ovat mahdollisia, jos rahoitusta on käytettävissä ostopalveluihin (ellei itsellä ole ihmisten kanssa toimintaan tottuneita eläimiä).  

Vinkit toimintamallin soveltajille **

Green Care toiminta sopii monille erilaisille kohderyhmille. Green Care -toiminta edellyttää, että toiminnasta vastaavalla on osaamista Green Care -menetelmistä sekä hyvä kohderyhmän tuntemus. Green Care toiminta on aina tavoitteellista, mutta tavoitteet kannattaa pitää realistisina huomioiden käytettävissä oleva aika ja osallistujan tilanne.

Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Green Care menetelmien hyödyn arviointi osoittautui vaikeaksi näiden kohderyhmien osalta. Palautetta kerättiin hyödyntäen erilaisia selkokielisiä palautekyselyjä. Osallistujia haastattelemalla pyrittiin selvittämään oppimiskokemuksia, onnistumisia sekä kiinnostusta mm. omaehtoiseen liikkumiseen. Omien kokemusten ja varsinkin oppimisen sanoittaminen oli kuitenkin joillekin vaikeaa. Haastattelujen lisäksi ryhmien vetäjät havainnoivat osallistujien sosiaalisten taitojen muuttumista ryhmätoiminnan aikana.

Green Care toiminnasta on havaintojen mukaan jonkin verran hyötyä, mutta yksittäisen osallistujan tulisi voida osallistua pidemmän ajan, toimintaa pitäisi olla säännöllisesti lähes viikoittain ja ohjauksen pitäisi olla myös ainakin osin yksilöllistä, jotta esim. vuorovaikutus- ja/tai tunnetaitojen osalta syntyisi syvällisempää oppimista.