Fysioterapiapalveluiden saavutettavuuden edistämiseksi on kehitetty etävastaanoton toimintamalli syksyllä 2022. Synnyttänyt vanhempi saa tarvittaessa neuvolasta ohjauksen fysioterapeutin etävastaanotolle moniammatillisesti muodostettujen kriteerien mukaan. 

Toimintaympäristö **

Suomessa raskautta seurataan säännöllisesti äitiysneuvolassa. Synnytyksen jälkeisen toipumisen seuranta päättyy jälkitarkistukseen, joka on 5-12 viikkoa synnytyksestä äitiysneuvolassa.  Fysioterapiayksikön ja äitiysneuvolan yhteistyö liittyy usein perhevalmennukseen. Fysioterapeutti kertoo perhevalmennuksessa äitien fyysisistä kehon muutoksista, raskausajan liikunnasta sekä synnytyksen jälkeisestä palautumisesta. Synnytyksen jälkeen neuvolan ohjaus ja neuvonta keskittyy pääsääntöisesti lapsen tarpeisiin. 

Suomessa synnyttäneille äideille ei tavanomaisesti tarjota fysioterapiaohjausta. Äitien omaehtoinen hakeutuminen fysioterapiaan on kuitenkin selkeästi lisääntynyt. Äidit ovat valveutuneita seuraamaan omaa hyvinvointiaan ja synnytyksestä palautumista, mikä on merkittävästi lisännyt kiinnostusta saada ammattilaiselta tietoa liikunnan aloittamisesta siihen liittyvistä riskeistä sekä vatsan alueen palautumisesta. Liikunnallinen aktiivisuus lisää terveydellistä hyvinvointia, niin psyykkistä kuin fyysistäkin. Myös lantiopohjan lihasten harjoittamisen tärkeys on tunnistettu. Synnytyksen jälkeisen fysioterapian hoitopolkua Suomessa ei kuitenkaan ole luotu, vaikka erilaisia haasteita toimintakyvyn palautumisessa on tunnistettu. Muuttuneen kehon toiminnan arvioiminen ja havaitseminen voi olla hankalaa niin äidille itselleen kuin myös äitiysneuvolan terveydenhoitajalle. Tähän haasteeseen voidaan vastata fysioterapian osaamisella. Synnyttäneiden äitien fyysisen toimintakyvyn arviointi ja kuntoutus ovat kehittyneet paljon viime vuosien aikana.

Etävastaanotto tarjoaa uuden palvelumuodon fysioterapian toteutukseen. Etävastaanotto parantaa fysioterapian saavutettavuutta, laajentaa palvelutarjontaa sekä turvaa tasavertaisen palvelun Kalajoen ja Merijärven yhteistoiminta-alueella. On tärkeää, että erikoissairaanhoitoon ei ohjaudu perusterveydenhuollon palveluiden piiriin kuuluvia asiakkaita turhaan.  Perusterveydenhuollossa toteutettu varhainen ohjaus ja neuvonta tuovat kustannushyötyä hyvinvointialueelle. Oikea-aikainen kuntoutustarpeen tunnistaminen ja palveluun ohjautuminen parantaa fysioterapian vaikuttavuutta ja vähentää äitien tuki- ja liikuntaelinoireista aiheutuvaa lääkäriin hakeutumista. Myös lantiopohjan lihasten harjoittelu on todettu kustannustehokkaaksi tavaksi hoitaa lantiopohjan toimintahäiriöitä. 

Kohderyhmä ja asiakasymmärrys **

Etäfysioterapiavastaanotot on tarkoitettu synnyttäneille äideille, ikärajoitus karkeasti 18-45 vuotta. Palvelu on rajattu asiakkaille, joilla on virtsanpidätysongelmia, lievä kohdun laskeuma (luokka1-2), jälkitarkastus on tehty, keskivartalon aktivoinnin vaikeuksia tai asiakas tarvitsee ohjeita sektioarven käsittelyyn. 

Fysioterapiayksikköjä on Kalajoen ja Merijärven yhteistoiminta-alueella kolme. Lantiopohjan fysioterapiaa on toteutettu yhdessä toimipisteessä. Tämä on aiheuttanut hankaluuksia pitkän matkan päässä asuville asiakkaille. Matka-aika yhteen suuntaan on pisimmillä yli tunnin. Äideillä on ollut vaikeuksia lähteä kotoa toimipisteeseen fysioterapiakäynnille, etenkin jos perheessä on kotihoidossa olevia lapsia. Myös hoitajan saaminen vastaanotolla asioimisen ajaksi voi tuottaa hankaluuksia. Jos perheellä ei ole autoa käytössä tai käytössä on vain yksi auto, kyytijärjestelyt muodostuvat isoksi haasteeksi myös taloudelliselta kannalta. Julkisen liikenteen tarjonta alueella on heikkoa.

Mikäli vastaanotolle tuleminen on hankala järjestää, lievät vaivat jäävät helposti tutkimatta ja hoitamatta. Synnytyksen jälkeiset tuki- ja liikuntaelinoireet voivat kroonistua ja vaativat jatkossa laajempaa interventiota, mikäli niiden tutkiminen ja kuntoutuksen aloitus viivästyy. Myös synnytyksestä palautuminen on yksilöllistä, ja siihen saatu varhainen tuki edesauttaa synnyttäneen äidin arjessa jaksamista. 

Ratkaisun perusidea **

Synnytyksen jälkeisen fysioterapian tarpeen tunnistamisessa on usein haasteita. Tätä varten on yhteistyössä neuvolan henkilökunnan muodostettu sisäänotto- ja poissulkukriteerit kuntoutustarpeen tunnistamisen ja etävastaanoton soveltuvuuden arvioimiseksi. Jos neuvolan asiakkaan todetaan tarvitsevan fysioterapeutin ohjaamista, hän täyttää esitietolomakkeen, joka toimitetaan fysioterapeutille. Tämän saatuaan fysioterapeutti ottaa yhteyttä asiakkaaseen ja sopii etävastaanottoajan sekä käy asiakkaan kanssa läpi tulevan etävastaanottotilanteen läpi. Asiakkaalle tarjotaan myös mahdollisuus lainata tarvittavat laitteet (kannettava tietokone tai tabletti), jotta etävastaanottojen toteuttaminen onnistuu. Etävastaanotto toteutetaan Teams-yhteydellä, fysioterapeutti tarkentaa vastaanoton aikana haastattelua ja tutkii asiakkaan tilannetta testiliikkeiden avulla. Vastaanoton aikana ohjataan asiakkaalle soveltuvat harjoitteet ja sovitaan jatkoseurannasta.  

Liitteet
Kuva
Sisäänotto- ja poissulkukriteerit synnyttäneen äidin fysioterapian etävastaanotolle
Sisäänotto- ja poissulkukriteerit synnyttäneen äidin fysioterapian etävastaanotolle
Toimivuuden ja käyttöönoton ehdot **

Synnytyksen jälkeisen fysioterapian etävastaanoton palvelupolku ja polun toteutumisen vaatimukset on kuvattu Service Blueprint -mallia hyödyntäen liitteenä olevaan kuvioon. Käyttöönoton ehtoihin liittyy lisäksi olennaisesti etävastaanottoja toteuttavan fysioterapeutin ammatillinen osaaminen kyseessä olevaan asiakasryhmään nähden sekä etävastaanoton erityispiirteiden ja ohjausosaamisen hallinta. Huomioitavaa on myös riittävät laitteet sekä etävastaanottoja toteuttavalle ammattilaiselle että asiakkaalle lainattavaksi. Lisäksi tarvitaan säännöllistä tiedottamista ja toimintamallin läpikäyntiä neuvolan henkilöstön kanssa hyvien käytäntöjen ylläpitämiseksi ja kehittämiskohteiden havainnoimiseksi. 

Liitteet
Kuva
Service Blueprint -kuvaus etäfysioterapiavastaanotosta synnyttäneelle äidille.
Service Blueprint -kuvaus etäfysioterapiavastaanotosta synnyttäneelle äidille.
Vinkit toimintamallin soveltajille **
  • mahdolliset lainattavat laitteet hallinnoitavaksi esim. Effector-järjestelmän kautta
  • säännölliset yhteiset tapaamiset neuvolan ja kuntoutuksen henkilöstön kanssa käytäntöjen toimivuuden varmistamiseksi
  • etävastaanoton aikana voi hyödyntää verkkosivujen kautta esim. 3D-mallia lantionpohjasta tai keskivartalosta havainnollistamisen helpottamiseksi
  • asiakaspalautekyselyn linkki kannattaa jakaa asiakkaalle jo etävastaanoton aikana
  • kannattaa suosia sähköisiä esitieto- ja suostumuslomakkeita postitusten karsimiseksi
Arvioinnin tulokset tiivistettynä **

Toimintamallin pilotoinnin aikana seitsemän asiakasta vastasi webropol-alustalla tehtyyn anonyymiin asiakaspalautekyselyyn. Kuusi seitsemästä vastaajasta koki etävastaanotolle liittymisen onnistuneen hyvin ja kaikkien vastaanottajien mielestä etävastaanotto soveltui heille paremmin kuin asiointi Himangan toimipisteellä. Yhteistyö ja kommunikointi fysioterapeutin kanssa koettiin hyväksi ja ohjatut kotiharjoitteet selkeiksi. Kaikki vastaajat suosittelisivat etävastaanottokäyntiä toiselle henkilölle. 

Vastausten ja toimintamallia kehittäneen työryhmän keskinäisen arvioinnin perusteella tällä palvelulla on onnistuttu vastaamaan lähtökohtana olleeseen tarpeeseen. Etävastaanotto on toimiva palvelumuoto synnyttäneille äideille suunnatussa fysioterapian arvioinnissa ja ohjauksessa. Yhteistyö neuvolan henkilökunnan kanssa kuntoutustarpeen tunnistamiseksi onnistuu moniammatillisesti laadittujen sisäänotto- ja poissulkukriteereiden mukaan ja kriteerien ulkopuolelle jäävien asiakkaiden ohjaamisesta etävastaanotolle käydään tarvittaessa keskustelua työryhmän kesken. 

Toimintamallin käyttöönoton myötä on onnistuttu tunnistamaan fysioterapeutin ohjauksesta hyötyvät asiakkaat selvästi aiempaa paremmin ja toiminta jatkuu alueella pilottijakson jälkeen.